Ficortril salva 1% 50 g
Läkemedel

Ficortril salva 1% 50 g

Hydrokortison

Webbpris

83:-

Butikspris

95:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Behandlar lindrigt eksem orsakat av t.ex. tvål, kosmetika, insektsbett eller stark solsveda
 • Mild steroid med antiinflammatorisk och klådstillande effekt. Salva, lämplig vid torr och fjällande hud
 • Från 2 år. Används inte mer än 1 vecka utan kontakt med sjukvården
 • Källa: 

  FASS
 • Ficortril

  1 % salva

  hydrokortison

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ficortril är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ficortril
  3. Hur du använder Ficortril
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ficortril ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ficortril är och vad det används för

  Ficortril innehåller den aktiva substansen hydrokortison och är en milt verkande kortisonsalva (mild steroid) som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt. Den används för behandling av lindrigt eksem orsakat av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika eller stark solsveda.


  Ficortril salva kan även ordineras av läkare för andra besvär som kroniska eksem eller klåda i anal/genitalområdet. Hydrokortison som finns i Ficortril kan också vara godkänt för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Ficortril

  Använd inte Ficortril

  • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid hudinfektioner orsakade av bakterier, svampar eller parasiter.


  Varningar och försiktighet

  Eksem som sitter runt ögonen bör alltid behandlas av läkare. Undvik att få salvan i ögonen.


  Kontakta läkare om eksemet infekteras av bakterier eller svamp för då måste behandlingen kombineras med läkemedel mot infektion.


  Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.


  Barn och ungdomar

  Barn under 2 år bör endast behandlas efter läkarordination.


  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


  Amning

  Hydrokortison går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ficortril under amning.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ficortril salva innehåller propylenglykol (E 1520), cetylalkohol, stearylalkohol, metylparahydroxibensoat (E 218) och natriumlaurilsulfat

  Detta läkemedel innehåller 118,8 mg propylenglykol per gram salva. Propylenglykol kan ge hudirritation. Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (såsom brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


  Cetylalkohol och stearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


  Metylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Detta läkemedel innehåller 9,9 mg natriumlaurilsulfat per gram salva. Natriumlaurilsulfat kan ge lokala hudreaktioner (stickande eller brännande) eller öka hudreaktioner orsakade av andra produkter som används på samma hudyta.

  3. Hur du använder Ficortril

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos och behandlingstid

  Vuxna och barn från 2 år:

  Smörj in salvan i ett tunt lager 2-3 gånger dagligen eller enligt läkares föreskrift. Efter förbättring behöver salvan inte smörjas in mer än 1 gång per dag eller varannan dag. Ficortril salva ska användas under högst 1 vecka utan läkares ordination. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller

  sjuksköterska.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Dimsyn.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Ficortril ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydrokortison. 1 gram salva innehåller 10 mg hydrokortison.

  • Övriga innehållsämnen är natriumlaurilsulfat, propylenglykol (E 1520), stearylalkohol, cetylalkohol, kolesterol, vitt vaselin, flytande paraffin, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), renat vatten (se avsnitt 2 ”Ficortril salva innehåller propylenglykol, cetylalkohol, stearylalkohol, metylparahydroxibensoat och natriumlaurilsulfat”).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Salva. Tub 15 g, 50 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  113 63 Stockholm

  Tel: 08-550 520 00 Fax: 08-550 520 10

  E-mail: medical.information@pfizer.com

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-05-25