Ecovag vaginalkapsel 10 st
Läkemedel

Ecovag vaginalkapsel 10 st

Lactobacillus gasseri DSM14869, Lactobacillus rhamnosus DSM 14870

Webbpris

129:-

Jämförpris:

12:90/st

Butikspris

159:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Naturläkemedel. Traditionellt använt vid vaginala besvär som lukt, flytningar, klåda och torrhet
 • Används vid obalans i underlivets naturliga bakterieflora
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre efter 6 dagar
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Ecovag är ett naturläkemedel traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora. Obalans visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och ökad flytning från slidan. För vuxna och ungdomar över 12 år.
 • Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus (mjölksyrabakterier), laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, glukos (vattenfri), magnesiumstearat och titandioxid (E 171), gelatin (bovint).

 • Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 vaginalkapsel vid sänggåendet under 6-8 dagar. Vaginalkapseln appliceras djupt in i slidan och löses snabbt upp. Lätt att använda. Tvätta händerna ordentligt innan vaginalkapseln införs i slidan.
 • Källa: 

  FASS
 • Ecovag

  vaginalkapslar, hårda

  Mjölksyrabakterier (Lactobacillus gasseri och Lactobacillus rhamnosus)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 6 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ecovag är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ecovag
  3. Hur du använder Ecovag
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ecovag ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ecovag är och vad det används för

  Traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora. Tillståndet visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och lätt ökad flytning från slidan.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ecovag

  Använd inte Ecovag

  • om du är allergisk mot Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Innan behandlingen påbörjas bör du ha varit i kontakt med läkare för att utesluta förekomst av eventuella bakomliggande infektioner eller tumörer.

  • Vid svår klåda eller smärta eller om besvären ej upphört efter 6 dagars behandling med Ecovag vaginalkapslar bör läkare kontaktas eftersom det kan vara tecken på sjukdom som kräver annan behandling. Likaså bör läkare kontaktas vid blodblandade eller postmenopausala flytningar.

  • Misstänkt sexuellt överförd infektion skall undersökas av läkare.

  • Vid återkommande besvär rekommenderas kontakt med läkare.

  Barn och ungdomar

  • Rekommenderas ej till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Ecovag

  Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


  Användning under graviditet kan inte rekommenderas. 


  Ecovag kan användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ecovag har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  3. Hur du använder Ecovag

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Endast för vaginalt bruk.

  Rekommenderad dos är:


  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

  1 vaginalkapsel vid sänggåendet under 6-8 dagar. Vaginalkapseln appliceras djupt in i slidan. Tvätta händerna ordentligt innan vaginalkapseln införs i slidan.


  Kontakta läkare om besvären förvärras eller om besvären inte försvinner inom 6 dagar.

  Användning för barn och ungdomar

  Rekommenderas ej till barn under 12 år.

  Om du använt för stor mängd av Ecovag

  Om du fått i Dig för stor mängd av läkemedlet eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Ecovag

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du har glömt ta en kapsel Ecovag, skall du ta en så snart du kommer på det. Om det då är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Ecovag orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Det finns inga kända biverkningar vid användning av Ecovag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Ecovag ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.


  Används före utgångsdatum som anges i botten på aluminiumröret efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte Ecovag om det är synliga tecken på förpackningen att den varit öppen innan du börjat använda den.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna i 1 vaginalkapsel är:

   Lactobacillus gasseri minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier

   Lactobacillus rhamnosus minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier


  • Övriga innehållsämnen är:

   Laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, glukos (vattenfri), magnesiumstearat och titandioxid (E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende:

  Vaginalkapslar, hårda. Vit gelatinkapsel.


  Förpackningsstorlekar:

  10 st vaginalkapslar i lackat aluminiumrör med lock av polyeten (torkkapsel i locket).

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Axellus A/S

  Industrigrenen 10

  DK-2635 Ishøj

  Danmark

  Tel. 0045 43 56 56 56


  Tillverkare

  Orkla Care A/S

  Vassingerødvej 3-7

  DK-3540 Lynge

  Danmark


  Lokal företrädare

  Orkla Care AB

  Box 1336

  171 26 Solna

  Sverige

  Tel. 010-142 64 00

  Email: medinfo@orkla.com


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark

  Vivag plus

  Polen

  Ecovag

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2017-11-21

  Sektion utan rubrik

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se.