Echinagard orala droppar 100 ml
Läkemedel

Echinagard orala droppar 100 ml

Webbpris

115:-

Butikspris

179:-
Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning
 • Stimulerar immunförsvaret. För korttidsbehandling. Blandas med vatten
 • Från 12 år. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta sjukvården om du inte blivit bättre efter 10 dagar.
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning. Endast korttidsbehandling. Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).
 • Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: Rekommenderad dos är 2,5 ml 3 gånger dagligen. Flaskan omskakas innan dosen mäts upp i doseringsbägaren. Lösningen blandas i eller tas tillsammans med t.ex. vatten. Används ej vid överkänslighet mot röd solhatt eller andra korgblommiga växter
 • Källa: 

  FASS
 • Echinagard

  orala droppar

  lösningpressaft av röd solhatt

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.


  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  -  Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Echinagard är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard
  3. Hur du använder Echinagard
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Echinagard ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Echinagard är och vad det används för

  Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.


  Endast korttidsbehandling. 


  Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).


  En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard

  Använd inte Echinagard

  • om du är allergisk (överkänslig) mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört eller maskros) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

  • om du har en pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.

  • för behandling av barn under 1 år.


  Varningar och försiktighet

  Var särskilt försiktig med Echinagard

  • om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  • om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Echinagard och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

  • Echinagard rekommenderas inte till barn under 12 år, då erfarenheten är begränsad.

  Andra läkemedel och Echinagard

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinagard.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet

  Då erfarenheten är begränsad kan användning av Echinagard inte rekommenderas under graviditet.


  Amning

  Då det inte finns tillräckligt med information om Echinagard utsöndras i bröstmjölk, kan användning av Echinagard inte rekommenderas under amning.


  Fertilitet

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Echinagard har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Detta läkemedel innehåller 22 vol % alkohol (etanol) motsvarande 0,4 g per dos (2,5 ml).

  Mängden i en dos (2,5 ml) av detta läkemedel motsvarar 10 ml öl eller 4 ml vin.


  Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

  3. Hur du använder Echinagard

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.


  Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:


  Rekommenderad dos är 2,5 ml 3 gånger dagligen. Flaskan omskakas innan dosen mäts upp i doseringsbägaren. Lösningen blandas i eller tas tillsammans med t.ex. vatten.


  Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

  Användning för barn

  Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Echinagard

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Svåra överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, Stevens-Johnsons syndrom, ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär, astma och blodtrycksfall.  Överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré och magsmärta.


  Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Echinagard ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 C°.


  När flaskan med Echinagard orala droppar har öppnats är den hållbar i 3 månader.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 ml orala droppar:

  • Den aktiva substansen är 800 mg pressaft från ört av Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt), motsvarande 1,4–2,0 g färsk ört av röd solhatt.

  • Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, brun lösning med karaktäristisk lukt och smak.


  Echinagard orala droppar framställs av växtmaterial. Det kan därför förekomma att lösningen innehåller partiklar från växtmaterial.


  Finns i förpackningsstorlekar om 50 ml och 100 ml i bruna glasflaskor med vit polypropen skruvkork med droppinsats. Doseringsbägare medföljer.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Viatris AB

  Box 23022

  104 35 Stockholm

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-01-19