Donaxyl Vaginaltablett 10mg Blister, 6tabletter
Läkemedel

Donaxyl Vaginaltablett 10mg Blister, 6tabletter

Dekvalinium

Webbpris

259:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Läkemedel mot bakteriell vaginos hos kvinnor mellan 18 och 55 år
 • En vaginaltablett som förs in i slidan dagligen i sex dagar
 • Diagnosen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos. Läs alltid bicksedeln innan användningen
 • Apotekets varuid

  1054531
 • EAN

  7350046340480
 • Varunummer

  155060
 • Verksamt ämne

  Dekvalinium
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Målgrupp

 • Den aktiva substansen är dekvaliniumklorid. Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, cellulosa (mikrokristallin) och magnesiumstearat .

 • Källa: 

  FASS
 • Donaxyl

  10 mg vaginaltabletter

  dekvaliniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter avslutad behandling

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Donaxyl är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Donaxyl
  3. Hur du använder Donaxyl
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Donaxyl ska förvaras
  6. Övriga upplysningar

  1. Vad Donaxyl är och vad det används för

  Dekvaliniumklorid, den aktiva substansen i Donaxyl tillhör familjen antiinfektiösa och antiseptiska läkemedel. Dekvaliniumklorid är aktivt mot de bakterier som orsakar bakteriell vaginos.


  Bakteriell vaginos är en obalans i slidans bakterieflora. I underlivet finns laktobaciller som skapar en naturligt sur miljö i slidan och skyddar mot infektioner. Om surhetsgraden minskar och miljön blir basisk kan laktobacillerna trängas undan av andra bakterier. Detta ökar risken för bakteriell vaginos.


  Donaxyl används för behandling av bakteriell vaginos hos kvinnor mellan 18 och 55 år. Vanliga tecken och symtom vid bakteriell vaginos är:

  • en tunn grå till vit homogen flytning, olik normala flytningar.

  • en dålig ”fiskliknande” lukt.


  Obehag och lätt klåda i slidan kan också förekomma, men utan rodnad i underlivet.


  Diagnosen ska första gången vara konstaterad av läkare för att säkerställa rätt diagnos.


  Vaginaltabletten förs in i slidan för behandling vid infektionsstället.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Donaxyl

  Använd inte Donaxyl

  • om du är allergisk mot dekvaliniumklorid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har sår i slidan eller livmoderhalsen.

  • om du ännu inte har fått din första mens.


  Om du misstänker sår i slidan kontakta läkare.

  Varningar och försiktighet

  Användning av tvål, spermiedödande medel och vaginaldusch (vaginaltvätt) i slidan, rekommenderas inte under behandling med Donaxyl.


  Rådgör med en läkare om du nyligen haft oskyddat sex och/eller misstänker att du kan ha fått en sexuellt överförbar infektion.


  Som vid alla vaginala infektioner rekommenderas att man undviker att ha oskyddat samlag när man behandlas med Donaxyl.


  Donaxyl minskar inte effektiviteten hos latexkondomer.


  Denna produkt kan minska effektiviteten av kondomer eller pessar av annat material än latex, därför ska du använda alternativa preventivmedel i minst 12 timmar efter behandlingen.


  Använd inte Donaxyl inom 12 timmar före förlossning för att minimera risken för att det nyfödda barnet utsätts för dekvaliniumklorid. Informera läkaren om du har använt läkemedlet.


  Du bör avbryta behandlingen under perioden med störst blödning i menstruationscykeln och återuppta den efteråt.


  Du ska tala med läkare om symtomen kvarstår eller om symtomen återkommer.


  Kvinnor över 55 år och äldre

  Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av användning av Donaxyl hos kvinnor över 55 år.

  Barn och ungdomar

  Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av användning av Donaxyl hos barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Donaxyl

  Donaxyl förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller barnmorska innan du använder Donaxyl.


  Baserat på tidigare erfarenhet och eftersom Donaxyl verkar lokalt förväntas inga skadliga effekter på graviditet och/eller det ofödda eller ammade barnet. Donaxyl ska enbart användas under graviditet och amning om det finns ett medicinskt behov av detta.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Donaxyl påverkar troligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Inga studier har genomförts.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  3. Hur du använder Donaxyl

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen är 1 vaginaltablett dagligen i 6 dagar.


  Bruksanvisning


  Bruksanvisning


  • Läkemedlet ska användas i sex dagar varje kväll före sänggåendet. Avsluta inte behandlingen i förtid även om du inte längre upplever något obehag (t.ex. klåda, flytningar, lukt). Om behandlingen pågår i mindre än 6 dagar kan symptom på sjukdomen återkomma.

  • Tvätta dina händer innan du öppnar blisterförpackningen.

  • Ligg ner i vilande ställning med benen lätt uppdragna. För in en vaginaltablett djupt i slidan.

  • Du bör avbryta behandlingen under perioden med störst blödning i menstruationscykeln och återuppta den efteråt.

  • Om slidan är torr kanske inte vaginaltabletten löses upp och kan då komma ut hel. Detta gör att behandlingen inte blir optimal. I så fall kan vaginaltabletten fuktas med en droppe vatten innan den förs in i slidan.

  • Donaxyl innehåller ingredienser som inte löses upp helt, och resterna av tabletten kan ibland hamna i underkläderna. Detta påverkar inte behandlingens effektivitet. Tabletten missfärgar inte underkläderna, men för din egen komfort kan du använda en binda eller ett trosskydd.


  Du ska tala med din läkare om symtomen kvarstår efter avslutad behandling.

  Om du använt för stor mängd av Donaxyl

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du tar en högre daglig dos eller använder läkemedlet längre tid än rekommenderat kan risken för sårbildning i slidan öka.

  Om du glömmer att använda Donaxyl

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

  Om du slutar använda Donaxyl

  Om behandlingen pågår i mindre än 6 dagar kan symtomen återkomma. Avsluta därför inte behandlingen i förtid även om du inte längre upplever något obehag (t.ex. klåda, flytningar, lukt).


  Om du har ytterligare frågor om hur du använder detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är milda och kortvariga.


  Ibland kan tecken på vaginal infektion (som klåda, sveda och flytningar) förvärras i början av behandlingen innan de börjar förbättras. Du bör fortsätta med behandlingen, men om besvären kvarstår bör du snarast kontakta din läkare.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • Flytningar, klåda eller sveda i slidan

  • Vaginal svampinfektion

  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Blödning från slidan, smärta i slidan

  • Inflammation i slidan (vaginit) och yttre könsorganen

  • Bakteriell vaginit

  • Svampinfektion i huden

  • Huvudvärk

  • Illamående

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Sårbildning i slidans slemhinna, om den redan var skadad när behandlingen inleddes

  • Blödning i livmodern

  • Rodnad eller torrhet i slidan

  • Inflammation i urinblåsan (blåskatarr)

  • Allergisk reaktion med symtom som utslag, svullnad och klåda

  • Feber


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Donaxyl ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är dekvaliniumklorid.

  Varje vaginaltablett innehåller 10 mg dekvaliniumklorid.

  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, cellulosa (mikrokristallin) och magnesiumstearat .

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Donaxyl vaginaltabletter är vita eller nästan vita, ovala och bikonvexa med den ungefärliga dimensionen, längd: 19 mm, bredd: 12 mm, och tjocklek: 6,3 mm.

  Vaginaltabletterna levereras i förpackningar som innehåller en blister med 6 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  CampusPharma AB

  Karl Gustavsgatan 1A

  411 25 Göteborg

  Sverige


  Tillverkare:

  Haupt Pharma Amareg GmbH

  Donaustaufer Strasse 378

  93055 Regensburg

  Tyskland


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Namn på medlemsstat

  -

  Läkemedlets namn

  Tyskland

  -

  Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten

  Tjeckien

  -

  Naxyl 10 mg vaginálni tablety

  Belgien

  -

  Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik

  Italien

  -

  Fluomizin 10 mg compresse vaginali

  Luxemburg

  -

  Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux

  Österrike

  -

  Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten

  Polen

  -

  Fluomizin 10 mg tabletki dopochwowe

  Slovakien

  -

  Fluomizin 10 mg vaginálne tablety

  Spanien

  -

  Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales

  Finland

  -

  Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti

  Ungern

  -

  Fluomizin

  Nederländerna

  -

  Fluomizin

  Norge

  -

  Donaxyl 10 mg vaginaltabletter

  Sverige

  -

  Donaxyl

  Storbritannien

  -

  Fluomizin 10 mg vaginal tablets

  Estland

  -

  Donaxyl 10 mg vaginaalne tablett

  Frankrike

  -

  Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux

  Kroatien

  -

  Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu

  Litauen

  -

  Donaxyl 10 mg makšties tabletės

  Lettland

  -

  Donaxyl 10 mg vaginālās tabletes

  Slovenien

  -

  Fluomizin 10 mg vaginalne tablete

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-06-27