Dimor filmdragerad tablett 2 mg 16 st
Läkemedel

Dimor filmdragerad tablett 2 mg 16 st

Loperamid

Webbpris

29:-

Jämförpris:

1:81/st

Butikspris

45:90
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 2 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid (akut) tillfällig diarré
 • Minskar tarmrörelserna och motverkar vätskeförlust
 • Från 12 år. Används högst 2 dygn i sträck. Om du inte blivit bättre inom 2 dygn ska sjukvården kontaktas
 • Källa: 

  FASS
 • Dimor

  2 mg filmdragerade tabletter

  loperamidhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Dimor måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Om du köpt Dimor receptfritt, måste du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dimor är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Dimor
  3. Hur du tar Dimor
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dimor ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dimor är och vad det används för

  Dimor normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförlust och ökar förmågan att hålla avföringen.


  Dimor används vid tillfällig (akut) diarré. Dimor kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (faecesinkontinens).


  Om du köpt Dimor receptfritt måste du tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Dimor

  Ta inte Dimor:

  • om du är allergisk mot loperamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • om du har hög feber eller blod i avföringen (tarminfektion orsakad av bakterier som Salmonella, Shigella och Campylobacter),

  • vid inflammation i tjocktarmen (t.ex. ulcerös kolit eller pseudomembranös kolit orsakad av antibiotika),

  • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex vid förstoppning eller uppspänd buk.


  Dimor ska inte ges till barn under 12 år.

  Varningar och försiktighet

  • Behandling med Dimor lindrar symtom men botar inte orsaken. Före långtidsbehandling ska därför bakomliggande sjukdom utredas och behandling mot denna sättas in i första hand.

  • Om tillfällig diarré inte har upphört efter 2 dagars behandling, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

  • Vid tecken på förstoppning eller andra tecken på försämrad tarmpassage, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

  • Om du har nedsatt leverfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Dimor påbörjas.

  • Vid diarrétillstånd förlorar du mycket vätska. Det är därför av vikt att du ersätter vätskeförlusten genom att dricka mycket.

  • Om du har AIDS skall du avbryta behandlingen med Dimor vid första tecken på uppspänd buk.


  Ta inte detta läkemedel för något annat än dess avsedda användning (se avsnitt 1) och ta aldrig mer än den rekommenderade dosen (se avsnitt 3). Allvarliga hjärtproblem (med symtom såsom snabba eller oregelbundna hjärtslag) har rapporterats hos patienter som har tagit för mycket loperamid, det aktiva innehållsämnet i Dimor.


  Barn

  Dimor ska inte ges till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Dimor

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Dimor om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är:

  • kolestyramin och gemfibrozil (blodfettssänkande),

  • kinidin (mot rubbningar i hjärtrytmen och malaria),

  • ritonavir (medel mot HIV/AIDS),

  • ciklosporin (hämmar immunförsvaret),

  • verapamil (blodtryckssänkande),

  • erytromycin och klaritromycin (antibiotika),

  • itrakonazol och ketokonazol (medel mot svampinfektioner),

  • desmopressin som tas via munnen (medel som används för att kontrollera törst och

  • urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus samt sängvätning hos barn och nattliga urinträngningar hos vuxna).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Erfarenheten av användning av Dimor under graviditet är begränsad. Rådfråga läkare innan du tar Dimor om du är gravid eller tror att du är gravid.


  Amning

  Dimor rekommenderas inte om du ammar eftersom små mängder av läkemedlet kan gå över i modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Dimor.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dimor innehåller laktos

  Dimor innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  3. Hur du tar Dimor

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Vid tillfällig diarré

  Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte har upphört inom 2-3 timmar, ta 1 tablett efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Använd Dimor högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ha ordinerat annan dosering.


  Vid kronisk diarré

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: 1-8 tabletter per dygn. Ta högst 8 tabletter per dygn.


  Tabletterna bör sväljas hela med ett halvt glas vatten.


  Diarrémotverkande effekt uppnås inom en timme efter intag av 2 tabletter (4 mg).


  Användning för barn

  Dimor ska inte ges till barn under 12 år.

  Om du har tagit för stor mängd av Dimor

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen kan bestå av ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, förändringar av hjärtslagen (dessa symtom kan potentiellt få allvarliga, livshotande följder), muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, svårighet att urinera eller svag andning.


  Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Dimor. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symtomen.

  Om du har glömt att ta Dimor

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Dimor och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande:


  sällsynta symtom:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är tecken på angioödem.

  • extrem trötthet, koordinationsproblem och medvetandeförlust eller medvetandesänkning.

  • svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

  • Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys): Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).

  • Stevens-Johnsons syndrom: En extrem kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.

  symtom som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • smärta i övre delen av magen, magsmärta som strålar bakåt till ryggen, öm mage, feber, snabb puls, illamående, kräkningar som kan vara symtom på inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit).


  Andra biverkningar som kan förekomma:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): förstoppning, illamående, väderspänning/gasbildning, huvudvärk och yrsel.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): sömnighet, smärtor eller obehag i magen, muntorrhet, kräkningar, matsmältningsbesvär och utslag.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, muskelspänning, små pupiller, klåda, nässelfeber samt svårigheter att kissa.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Dimor ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid. Varje tablett innehåller 2 mg loperamidhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktosmonohydrat 42,8 mg, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000, simetikonemulsion (innehåller dimetikon, silikondioxid, metylcellulosa, sorbinsyra och vatten).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Dimor tabletter är vita och runda, märkta med "L" på ena sidan. Diameter: 7 mm.


  Blisterförpackningar: 16, 40 x 1 och 100 x 1 tabletter.

  Plastburk: 500 tabletter (endast för dosdispensering och sjukhusbruk).

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Nordic Drugs AB

  Box 300 35

  200 61 Limhamn


  Tillverkare

  Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2024-03-25