Diklofenak ABECE Gel 11,6 mg/g Tub 100 g
Läkemedel

Diklofenak ABECE Gel 11,6 mg/g Tub 100 g

Diklofenak

Webbpris

109:-

Butikspris

125:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid mild till måttlig smärta vid inflammation, muskel- och ledskador
 • Inflammationsdämpande gel för användningen på huden
 • Från 14 år. Kontakta sjukvården om symtomen inte har förbättrats inom 7 dagar
 • Källa: 

  FASS
 • Diklofenak ABECE

  11.6 mg/g gel

  diklofenakdietylamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till läkare eller apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Diklofenak ABECE är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Diklofenak ABECE
  3. Hur du använder Diklofenak ABECE
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Diklofenak ABECE ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Diklofenak ABECE är och vad det används för

  Diklofenak, den verksamma substansen i Diklofenak Abece, tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

  Diklofenak Abece används vid lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, som t.ex. sportskador.


  Diklofenak Abece är endast avsedd för användning på huden.


  Diklofenak som finns i Diklofenak Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Diklofenak ABECE

  Använd inte Diklofenak ABECE

  • om du är allergisk mot diklofenak eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du fått en allergisk reaktion mot acetylsalicylsyra eller mot något annat antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). Symtom på en allergisk reaktion kan vara pipande andhämtning eller andfåddhet (astma), svårigheter att andas, svullnad av ansikte eller tunga, hudutslag eller rinnsnuva.

  • under graviditetens sista tre månader (se ”Graviditet, amning och fertilitet”).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Diklofenak Abece.

  • Rådgör med läkare innan behandling med Diklofenak Abece påbörjas om du har nedsatt njur-, hjärt-, leverfunktion eller magsår.

  • Använd inte Diklofenak Abece tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

  • Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.

  • Får inte användas på skadad eller infekterad hud, t.ex. eksem, akne eller öppna sår.

  • Diklofenak Abece är endast avsett för användning på huden. Diklofenak Abece får aldrig sväljas.

  • Undvik direkt solljus och solarium på behandlat område under behandling och minst två veckor efter avslutad behandling. T.ex. genom att täcka behandlat område med kläder.

  • Avbryt behandlingen om du får hudutslag.

  • Risken för biverkningar ökar med tiden. Den rekommenderade behandlingstiden skall därför inte överskridas.

  Barn och ungdomar

  Diklofenak Abece skall inte användas av barn och ungdomar under 14 år.

  Andra läkemedel och Diklofenak ABECE

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Gravida kvinnor ska inte använda Diklofenak Abece under de sista tre månaderna av graviditeten. Användning av Diklofenak Abece ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


  Användning av Diklofenak Abece under den senare delen av graviditeten kan orsaka problem vid förlossningen och påverka utvecklingen och hälsan hos det ofödda barnet.


  Små mängder diklofenak passerar över i modersmjölk. Diklofenak Abece bör endast användas vid amning efter läkares ordination.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Diklofenak Abece påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Diklofenak ABECE innehåller propylenglykol


  Propylenglykol kan orsaka hudirritation.

  3. Hur du använder Diklofenak ABECE

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos är:

  Vuxna och ungdomar över 14 år

  2 till 4 g (6 till 12 cm gelsträng) appliceras 3 till 4 gånger dagligen. Använd inte mer än 16 g per dag. Massera försiktigt in gelen i huden på det smärtande eller inflammerade området.


  Man kan uppleva en svagt kylande känsla när gelen masseras in.

  • Tvätta händerna efteråt för att undvika oavsiktlig kontakt med mun och ögon, givetvis under förutsättning att det inte är händerna som skall behandlas.

  • Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandlingen bör inte pågå längre än 14 dagar annat än på läkares inrådan.

  Om du använt för stor mängd av Diklofenak ABECE

  Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Diklofenak ABECE

  Använd gelen så snart du kommer ihåg det, men ta inte dubbla doser för att kompensera den dos du glömt. Fortsätt sedan doseringen som tidigare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är oftast lindriga och övergående hudreaktioner på behandlingsstället. I enstaka fall kan allergiska reaktioner förekomma.

  Sluta att använda Diklofenak ABECE och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl.a. ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudutslag, eksem, hudrodnad och hudinflammation och klåda där gelen applicerats.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Hudinflammation med blåsbildning där gelen applicerats.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  Ljuskänslighetsreaktioner i huden, astma, utslag med varfyllda blåsor, överkänslighetsreaktioner (inklusive nässelutslag) och angioödem (svullnad av hud och slemhinnor, t.ex. i ansikte och fingerleder).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Brännande känsla på appliceringsstället, torr hud.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Diklofenak ABECE ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 30 °C.


  Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och på tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  När tuben har öppnats ska krämen användas inom 1 år.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin. 1 g gel innehåller 11,6 mg (1,16 %) diklofenakdietylamin, vilket motsvarar 10 mg diklofenaknatrium.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, isopropylalkohol, dietylamin, flytande paraffin, makrogolcetostearyleter, karbomer, kokoylkaprylokaprat, parfym, vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Diklofenak Abece är en vit, trögflytande gel.

  Produkten finns i tuber om 60 g och 100 g.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Evolan Pharma AB

  Box 120

  182 12 Danderyd

  Tel.: 08-544 960 30


  Tillverkare

  Kern Pharma S.L.

  Polígono Ind. Colón II

  Venus, 72, 08228 Terassa Barcelona

  Spanien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2019-09-17