Descutan kutan lösning och medicinerad svamp 4 % 4x10 ml + 4x15 ml
Läkemedel

Descutan kutan lösning och medicinerad svamp 4 % 4x10 ml + 4x15 ml

Klorhexidin

Webbpris

219:-

Jämförpris:

54:75/st

Butikspris

239:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Förebygger infektion vid operation
 • Används efter rekommendation av sjukvården
 • För utvärtes bruk
 • Apotekets varuid

  21391
 • EAN

  7046261018050
 • Varunummer

  101805
 • Verksamt ämne

  Klorhexidin
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Källa: 

  FASS
 • Descutan

  4% kutan lösning och kutan svamp samt 4% kutan svamp

  klorhexidinglukonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Descutan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Descutan
  3. Hur du använder Descutan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Descutan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Descutan är och vad det används för

  Descutan är ett bakteriedödande hudrengöringsmedel som används för att förebygga infektion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Descutan

  Använd inte Descutan

  • om du är allergisk mot klorhexidinglukonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • i leder, på senor, hjärnan, ryggmärgshinna eller på perforerade trumhinnor eftersom Descutan är giftigt för nervsystemet.

  Varningar och försiktighet

  • om lösningen kommer i kontakt med ögonen. Skölj då genast noggrant med vatten.

  Barn

  Används med försiktighet hos nyfödda, särskilt de som är födda för tidigt. Klorhexidin kan orsaka kemiska brännskador på huden.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Descutan påverkar inte din förmåga att köra bil eller sköta maskiner.

  3. Hur du använder Descutan

  Descutan tvättsvamp används för kroppstvätt och Descutan lösning används för hårtvätt. För beskrivning av hur du går till väga se ”Tvättinstruktion för Descutan”. Om sjukvårdspersonalen ordinerar annat (som t.ex. att du skall tvättas vid ankomst till sjukhuset) gäller givetvis de instruktionerna.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hudirritation


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, ögonirritaion och hörselskador.


  Enstaka fall av anafylaktisk reaktion i samband med utvärtes behandling med klorhexidinglukonat har beskrivits.


  Kemiska brännskador hos nyfödda kan förekomma, men frekvensen är okänd.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Descutan ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är klorhexidinglukonat 40 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är polyoxyetylen-polyoxypropylenkondensat, fettsyreamidoalkyldimetylaminoxid, isopropanol, D-glykonolakton, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Hemtvättpack: 4 tvättsvampar à 15 ml samt 4 påsar à 10 ml lösning

  Sjukhusförpackning: 50 tvättsvampar à 15 ml.

  Sjukhusförpackning, kombipack: 40 tvättsvampar à 15 ml samt 40 påsar à 10 ml lösning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Fresenius Kabi AB

  751 74 Uppsala


  Tillverkare

  Fresenius Kabi AB

  751 74 Uppsala


  eller


  Unimedic AB

  Storjordenvägen 2

  864 31 Matfors


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-09-15

  Tvättinstruktion för Descutan


  Tvättinstruktion och informationsblad för patienter finns på flera språk på www.fresenius-kabi.se/Produkter/Desinfektion/Descutan


  1. Ta av klocka, ringar och andra smycken.


  2. Duscha hela kroppen inklusive håret med vatten. Stäng av duschen.


  3. Tvätta håret med lösningen i påsen.

   Tvätta håret med lösningen i påsen


   OBS! Använd inte Descutan i hörselgången, fetvadd kan rekommenderas. Undvik kontakt med ögonen.


  4. Öppna svampförpackningen och fyll på med vatten för att fukta svampen. Tvätta kroppen med svampen enligt nedanstående punkter.


   Öppna svampförpackningen och fyll på med vatten för att fukta svampen


  5. Tvätta ansiktet. Var noga kring näsan.


  6. Tvätta överkroppen, var särskilt noga med armhålor och navel.


  7. Tvätta underkroppen, benen och fötterna. Var särskilt noga med könsorgan och ljumskar.


  8. Skölj av hela kroppen med vatten. Stäng av duschen.


  9. Tag ny svamp och tvållösning och upprepa hela tvättningen från steg 3 till 8 ytterligare en gång.


   Upprepa hela tvättningen från steg 3 till 8 ytterligare en gång


  10. Torka kroppen med en ren handduk.

   OBS! När du tvättat kropp och hår med Descutan skall du inte duscha med vanlig tvål, schampo eller balsam och inte heller använda hudlotion, eftersom detta kan förstöra den kvardröjande effekten hos Descutan.


  11. Tag på rena kläder. Byt till rena sängkläder.