Dentan Mint munskölj 0,2 % 500 ml
Dentan Mint munskölj 0,2 % 500 ml
Läkemedel

Dentan Mint munskölj 0,2 % 500 ml

Natriumfluorid

Webbpris

63:-

Butikspris

85:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att förebygga karies
 • Innehåller fluor som stärker tändernas emalj. Med mintsmak
 • Från 12 år
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • "Dentan Mint används som kariesförebyggande behandling för barn över 12 år och vuxna med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm. Fluor kan efter att tänderna kommit fram göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs lokalt i munhålan, t.ex. genom en fluorlösning. Dentan munsköljvätska är en natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning. Från 12 år."
 • "Dentan kan användas för egenvård vid en förhöjd kariesrisk t ex vid muntorrhet, hög förtäring av sötsaker och många mellanmål, delprotes, fastsittande tandställning. Följande rekommendationer kan ses som allmänna riktlinjer där tandläkaren dock kan ordinera på annat sätt. Barn 6-12 år: Dosering enligt rekommendation av tandvårdsperonal. Barn över 12 år och vuxna med hög kariesrisk eller med mycket karies: 10 ml Dentan fluorlösning 1-2 gånger dagligen, som alternativ till fluortabletter. Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter lösningen spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen. Lösningen bör inte sväljas. I det fall lösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att risk för förgiftning inte föreligger."
 • Källa: 

  FASS
 • Dentan Mint

  0,2 % munsköljvätska

  natriumfluorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare tandläkare eller tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare/tandläkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dentan Mint är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan Mint
  3. Hur du använder Dentan Mint
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dentan Mint ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dentan Mint är och vad det används för

  Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs lokalt i munhålan, t.ex. genom en fluorlösning. Dentan Mint munsköljvätska är en natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.

  Dentan Mint används som kariesförebyggande behandling för barn över 12 år och vuxna med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl.a. vid muntorrhet (t.ex. vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan Mint

  Använd inte Dentan Mint

  • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med tandläkare/läkare apotekspersonal innan du använder Dentan Mint om du har:

  • svår njursjukdom.

  Andra läkemedel och Dentan Mint

  Tala om för tandläkare, läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Behandlande tandläkare/läkare bör känna till samtidig behandling med andra läkemedel innehållande fluor.

  Graviditet och amning

  Det finns inga risker med att använda Dentan Mint under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Dentan Mint har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Dentan Mint innehåller metylparahydroxibensoat och etanol

  Dentan Mint innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Detta läkemedel innehåller 2,3 mg alkohol (etanol) per ml. Mängden i ml av detta läkemedel motsvarar mindre än 1 ml öl eller 1 ml vin.


  Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.

  3. Hur du använder Dentan Mint

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering

  Vuxna och barn över 12 år med förhöjd kariesrisk:

  10 ml Dentan Mint fluorlösning 1-2 gånger dagligen.


  Till barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare.


  Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter lösningen spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen.

  Lösningen bör inte sväljas. I det fall lösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att risk för förgiftning inte föreligger.

  Om du använt för stor mängd av Dentan Mint

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Dentan Mint

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Dentan Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom
  (angioödem, mycket sällsynt)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Andra biverkningar

  Sällsynta (kan förekomma upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, hudrodnad, nässelutslag, inflammation i munnen (kan ge symtom som brännande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): överkänslighetsreaktioner (även lokalt i munhålan).


  Vid oavsiktlig nedsväljning av Dentan Mint kan kortvarigt illamående uppstå.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Dentan Mint ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumfluorid 2 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), xylitol (sötningsmedel), pepparmyntolja (smakämne), makrogollauryleter, etanol (96 %) och vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, färglös vattenlösning. Förpackningsstorlekar 500 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Viatris AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Tel: 08-630 19 00

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-07-29