Cortimyk kräm 20 mg/g + 10mg/g 20 g
Läkemedel

Cortimyk kräm 20 mg/g + 10mg/g 20 g

Hydrokortison, Mikonazol

Webbpris

99:-

Butikspris

169:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot fotsvamp med besvärande klåda
 • Antiinflammatorisk och svampdödande effekt
 • Från 10 år. Kontakta sjukvården om du inte är bättre inom en vecka. Behandla inte längre än 4 veckor utan läkares ordination
 • Apotekets varuid

  20652
 • EAN

  7315981775438
 • Varunummer

  177543
 • Verksamt ämne

  Hydrokortison, Mikonazol
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Medvetna val

  Vegansk
 • Varumärken

 • Källa: 

  FASS
 • Cortimyk

  20 mg/g + 10 mg/g kräm

  mikonazolnitrat och hydrokortison

  bensoesyra och butylhydroxianisol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cortimyk är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Cortimyk
  3. Hur du använder Cortimyk
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cortimyk ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cortimyk är och vad det används för

  Cortimyk innehåller de aktiva substanserna mikonazolnitrat och hydrokortison. Mikonazolnitrat är ett svampdödande medel och hydrokortison är en mild kortikosteroid med en klådstillande och antiinflammatorisk effekt.


  Vuxna och barn över 10 år:


  Cortimyk kräm används för behandling av fotsvamp med besvärande klåda.


  Om du tidigare behandlats av läkare mot inflammerade svampinfektioner med besvärande och intensiv klåda i kroppsveck så som under armarna, på baksidan av knäna, under brösten, i ljumskarna och mellan bukens hudveck och nu fått samma symtom igen, kan du använda Cortimyk kräm.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Cortimyk

  Använd inte Cortimyk

  • om du är allergisk mot mikonazol, mot andra liknande svampdödande läkemedel, hydrokortison eller något av övriga innehållsämnen i Cortimyk (anges i avsnitt 6).

  • om huden är infekterad av virus (herpes eller vattenkoppor) eller vissa bakterier (tuberkulös hudsjukdom).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksöterska innan du använder Cortimyk.

  • Var försiktig när du applicerar Cortimyk. Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna efter varje behandling.

  • Eftersom Cortimyk kan förstöra vissa syntetiska material rekommenderas användning av underkläder i bomull, om de kommer i kontakt med den behandlade kroppsytan

  • .Undvik kontakt med latexprodukter (t.ex. latexpessar, latexkondom), då innehållsämnena i Cortimyk kan skada latexprodukter.

  • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

  • Använd inte Cortimyk kräm i hårbotten, i ansiktet eller bakom öronen. Din läkare behöver undersöka dig för att kunna ge dig rätt behandling för svampinfektioner på dessa hudområden.

  • Längre tids användning med kortikosteroider kan orsaka hudförtunning, detta ska beakttas speciellt om du är äldre då det redan normalt kan förekomma en hudförtunning. Cortimyk skall därför enbart användas under kortare tidsperioder i enlighet med den rekommenderade doseringen.

  Barn

  Använd inte Cortimyk till barn under 10 år utan läkares ordination.

  Andra läkemedel och Cortimyk

  Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandling med blodförtunnande läkemedel som warfarin (t.ex. Waran), som intas via munnen kan påverkas av Cortimyk. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.


  Effekt och biverkningar av vissa andra läkemedel kan förstärkas om de används samtidigt med Cortimyk. Exempel på sådana läkemedel är diabetesmedicin som tas via munnen och fenytoin (mot epilepsi).

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Försiktighet rekommenderas vid användning under graviditet. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk under graviditet. Behandling av stora kroppsytor och användning under täckande förband bör undvikas.


  Amning

  Det är inte känt om administrering av Cortimyk på huden kan leda till att hydrokortison och mikonazol passerar över i bröstmjölk. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Cortimyk under amning. Applicering på brösten bör undvikas. Behandling av stora ytor och användning under täckande förband bör undvikas under denna tid.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända risker.

  Cortimyk innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

  Cortimyk innehåller 2 mg/g bensoesyra som kan orsaka lokal irritation. Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder). Använd inte Cortimyk till barn under 10 år utan läkares ordination.

  Cortimyk innehåller butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

  3. Hur du använder Cortimyk

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Att på vid fotsvamp

  Fötterna tvättas och torkas noggrant innan användning av Cortimyk. Använd särskild handduk till svampinfekterat område. På så sätt undviker du att smitta andra. Byt strumpor varje dag.


  Vid behandling.Vid av fotsvamp och behandling av återkommande inflammerad svampinfektion i kroppsveck hos vuxna och barn över 10 år:


  Stryk ut krämen tunt på det infekterade området och 1-2 cm utanfö det infekterade området två gånger dagligen (morgon och kväll).Gnugga in tills krämen har absorberats. Tvätta händerna efter varje behandling.


  När huden sedan ser frisk ut igen bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka. Detta förebygger återfall.


  Du måste tala med läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandla inte längre än 4 veckor utan läkares ordination. Kontakta läkare för rådgivning om symptomen inte helt försvinner eller om de återkommer efter maximalt 4 veckors behandling.


  Cortimyk färgar inte kläder eller hud och kan lätt tvättas av med tvål och vatten.


  Äldre

  En naturlig uttunning av huden förekommer hos äldre. Därför skall kortikosteroider användas sparsamt och under korta tidsperioder.

  Om du använt för stor mängd av Cortimyk

  • kan huden bli irriterad. Dessa besvär försvinner vanligen då behandlingen avbryts.

  • kan hela kroppen påverkas genom att kortison tas upp i blodbanan.

  Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Cortimyk

  Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

  Om du slutar att använda Cortimyk

  - kan huden bli irriterad. Dessa besvär försvinner vanligen då behandlingen avbryts. - kan hela kroppen påverkas genom att kortison tas upp i blodbanan.

  Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Cortimyk och kontakta omedelbart läkare om du får något av fäljande symptom (angioödem eller anafylaktisk reaktion) som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svälj- eller andningssvårigheter

  • nässelutslag

  • plötsligt uppkomna hudutslag

  • yrsel eller svimningskänsla

  Andra biverkningar som kan förekomma:

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudirritation, sveda, nässelfeber, klåda, irritabilitet.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Överkänslighet. Lokala reaktioner som utslag, kontakteksem, hudrodnad, hudinflammation, förlust av pigment i huden. Dimsyn.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Cortimyk ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat och hydrokortison. 1 gram kräm innehåller 20 mg mikonazolnitrat och 10 mg hydrokortison.

  • Övriga innehållsämnen är pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, lättflytande paraffin, vattenfri dinatriumedetat, bensoesyra, butylhydroxianisol, vatten, natriumhydroxid och saltsyra för justering av pH.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit kräm

  Tub med 20 g

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Karo Pharma AB

  Box 16184

  103 24 Stockholm


  Tillverkare

  Farmaclair

  440 avenue du Général de Gaulle

  14200 Hérouville St Clair

  Frankrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-11-10