Corsodyl munhålelösning 2 mg/ml 300 ml
Läkemedel

Corsodyl munhålelösning 2 mg/ml 300 ml

Klorhexidin

Webbpris

59:-

Butikspris

93:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används vid exempelvis tillfällig inflammation i munslemhinnan, tandköttsinflammation
 • Bakteriedödande munvårdsmedel. Komplement då tandborstning är försvårad. Pepparmintsmak
 • Ska endast användas till barn under 12 år på rekommendation av tandsjukvården eller sjukvården
 • Källa: 

  FASS
 • Corsodyl

  2 mg/ml munhålelösning

  kKlorhexidindiglukonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din tandläkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med tandläkare eller läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?
  2. INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL
  3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

  Corsodyl är ett bakteriedödande munvårdsmedel.

  Corsodyl används som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning. Lösningen kan även användas vid fast tandställning.

  2. INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL

  Använd inte Corsodyl:

  om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel anges i avsnitt 6).

  Var särskilt försiktig med Corsodyl

  • Corsodyl ska inte sväljas. Spotta ut eventuellt överskott.

  • Undvik kontakt med ögon och öron. Om Corsodyl av misstag kommer i ögonen, skölj omgående och noggrant med vatten.

  • Behandlingen måste kombineras med mekanisk bakteriebeläggnings- och tandstensborttagning.

  • För långvarigt bruk endast enligt läkares eller tandläkares föreskrift.

  • Sluta använda Corsodyl och sök vård omedelbart om du får utslag, eller om dina läppar, tunga, hals eller ansikte svullnar upp, eller om du får svårt att andas.

  • Sluta använda Corsodyl och tala med din tandläkare om din mun blir öm eller irriterad.

  • Tillfällig missfärgning av tänder och tunga kan uppkomma. Missfärgningen kan förebyggas genom att man begränsar intaget av livsmedel som kan missfärga, till exempel te, kaffe och rödvin. Missfärgningen kan minskas med hjälp av tandborstning men i vissa fall behövs mekanisk polering hos tandläkare/tandhygienist.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och Amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Inga kända risker vid användning under graviditet.

  Inga kända risker vid användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns ingen känd påverkan av Corsodyl på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

  Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Corsodyl

  Corsodyl innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan ge hudreaktioner.

  Corsodyl innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL

  Använd alltid Corsodyl exakt enligt läkarens eller tandläkarens anvisningar. Rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:

  Munnen sköljes 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut.


  Rekommenderad dos ska inte överskridas.


  Vid kirurgi i munnen användes Corsodyl lösning 5 dagar före och 5 dagar efter operationer. Vid tandkirurgi användes Corsodyl lösnig efter operationen under 1-3 veckor.


  Corsodyl användes efter tandborstning med tandkräm och inte innan. Munnen bör sköljas noggrant med vatten efter tandborstning. Annars kan rester av tandkrämen motverka effekten av klorhexidin. Missfärgning av tänderna kan uppstå men kan ofta motverkas genom att man använder Corsodyl t ex på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen.


  Corsodyl skall endast användas till barn under 12 år på rekommendation av tandläkare eller läkare.

  Om du har använt för stor mängd av Corsodyl

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Corsodyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarliga biverkningar

  Sluta använda Corsodyl och kontakta snarast läkare, akutmottagning eller ring 112 om du upplever:

  • Anafylaxi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall

  • Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

  • Svårigheter att svälja

  • Andningssvårigheter

  Dessa biverkningar har rapporterats hos ett okänt antal användare men bedöms uppkomma mycket sällan.


  Övriga biverkningar

  • Beläggning på tungan

  Denna biverkning är mycket vanlig (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare).


  • Muntorrhet

  • Förändring av smakupplevelsen

  • Brännande känsla på tungan

  Dessa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).


  • Missfärgning av tänder och tunga

  • Irritation och/eller svullnad i munnen

  • Inflammation i öronspottkörteln

  • Hudirritation

  Dessa biverkningar har rapporterats hos ett okänt antal användare men bedöms uppkomma mycket sällan.


  Missfärgningen av tungan är inte skadlig och försvinner efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgning på tänder poleras bort. Förändringar i smakupplevelsen och en brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Lösningen förvaras vid högst 25 oC.


  Användes före utgångsdatum som anges på flaskan efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat 2 mg/ml.


  Övriga innehållsämnen är glycerol, makrogolglycerolhydroxistearat, flytande sorbitol (ickekristalliserande), pepparmintsmak och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar utseende

  Corsodyl är en klar, färglös lösning.

  Förpackningsstorlek 300 ml i plastflaska.


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Innehavare av försäljningstillstånd

  Haleon Denmark ApS

  Delta Park 37

  2665 Vallensbæk Strand

  Danmark

  Tel: 020-10 05 79

  E-mail: mystory.nd@haleon.com  Tillverkare

  Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KGGlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Herrenberg, Tyskland


  Denna bipacksedel godkändes senast: 2023-06-08