Cleari ögondroppar 0,12 mg/ml 5 ml
Läkemedel

Cleari ögondroppar 0,12 mg/ml 5 ml

Nafazolin

Webbpris

109:-

Butikspris

139:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att lindra tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen
 • Effekt inom någon minut
 • Från 12 år. Bör inte användas mer än 7 dagar i följd. Ska ej användas när kontaktlinser sitter i
 • Källa: 

  FASS
 • Cleari

  0,12 mg/ml ögondroppar, lösning

  nafazolinhydroklorid

  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Cleari 0,12 mg/ml ögondroppar, lösning benämns Cleari i hela denna bipacksedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller tillståndet försämras efter 24 timmar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cleari är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Cleari
  3. Hur du använder Cleari
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cleari ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cleari är och vad det används för

  Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen nafazolinhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas lokala kärlsammandragande medel. Dessa läkemedel verkar genom att dra ihop blodkärlen i ögat och därigenom minska rodnad och svullnad.


  Cleari är en ögondroppslösning. Den används för att lindra tillfällig, lättare rodnad och irritation i ögonen.

  Cleari börjar verka inom någon minut och effekten varar i minst 3 timmar.

  Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt.

  Cleari kan användas av vuxna och barn från 12 år.


  Nafazolinhydroklorid som finns i Cleari kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Cleari

  Använd inte Cleari

  - om du är allergisk mot nafazolinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  - om du har förhöjt tryck inuti ögongloben (glaukom)

  - om kammarvinkeln i dina ögon är trång (du har risk att få akut glaukom)

  - om du har skador på hornhinnan (ögats yttre hinna)

  - om du har inflammation i iris (den färgade delen av ögat)


  Om dina ögon har en tendens till trång kammarvinkel, får du inte använda denna produkt före en perifer iridektomi (operation för att behandla glaukom, där man tar bort en del av regnbågshinnan).

  Varningar och försiktighet

  Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt och bör inte användas mer än 7 dagar i följd.

  Efter långvarig eller överdriven användning kan det hända att nafazolinklorid inte fungerar lika effektivt eller kan göra rodnaden värre.

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cleari om du har en ögonsjukdom som ger följande symptom: konstant rodnad, smärta eller dimsyn.

  Barn

  Cleari rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Cleari

  Du bör vänta cirka 15 minuter mellan användningen av Cleari och någon annan produkt i ögat. En eventuell ögonsalva ska alltid användas sist.

  Användning av kontaktlinser

  Cleari innehåller bensalkoniumklorid, som är känt för att missfärga mjuka kontaktlinser. Ta ut kontaktlinserna innan du använder dessa droppar i ögonen. Du kan sätta in dina linser ca 15 minuter efter att ha använt dropparna i ögonen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Om du får dimsyn bör du inte köra bil eller använda maskiner förrän din syn har klarnat.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Cleari innehåller bensalkoniumklorid

  Denna produkt innehåller bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation hos vissa personer. Om du är känslig för detta innehållsämne ska du inte använda denna produkt.

  3. Hur du använder Cleari

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

  Detta läkemedel är endast avsett att användas i ögonen.


  Bruksanvisning:

  Vuxna och barn från 12 år:

  • Tvätta händerna före användning.

  • Låt inte droppspetsen vidröra någonting.

  • Droppa i 1 eller 2 droppar i varje öga 2 eller 3 gånger dagligen.


  Denna produkt är endast avsedd för att användas tillfälligt och bör inte användas mer än 7 dagar i följd.

  Sluta använd dropparna och kontakta läkare om du inte blir bättre eller om tillståndet försämras efter 24 timmar.

  Om du använt för stor mängd av Cleari

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Berätta för sjukvården om du märker av sjunkande kroppstemperatur, dåsighet och koma, i synnerhet om det gäller ett barn.


  Överanvändning kan ge ökad rodnad i ögat. Om detta inträffar, sluta använda ögondropparna. Kontakta läkare, om rodnaden inte försvinner.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  När du har använt ögondropparna kan du vid enstaka tillfällen märka en svag irritation såsom sveda, lätt dimsyn eller lätt vidgning av pupillen (den svarta ringen mitt i ögat). Dessa biverkningar är förväntade och tillfälliga.


  Du ska sluta använda detta läkemedel och kontakta läkare om du får ögonsmärta, synförändringar, ljuskänslighet, fortsatt rodnad eller irritation i ögat, om du inte blir bättre eller om tillståndet försämras efter 24 timmar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Cleari ska förvaras

  Flaskan förvaras vid högst 25°C.

  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


  Kassera eventuellt oanvänt innehåll en månad efter öppnandet av flaskan.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Använd inte detta läkemedel om lösningen ändrar färg eller blir grumlig.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är nafazolinhydroklorid 0,12 mg/ml.

  - Övriga innehållsämnen är bensalkoniumkloridlösning, borsyra (E284), borax (E285), dinatriumedetat och renat vatten

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ögondroppslösningen är en klar, färglös vätska som tillhandahålls i en vit HDPE-plastflaska med droppspets av LDPE-plast och lock av polypropenplast. Varje flaska innehåller 5 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkänannde för försäljning

  Elara Pharmaservices Europe Limited

  239 Blanchardstown Corporate Park

  Ballycoolin, Dublin, D15KV21, Irland


  Ombud

  Evolan Pharma AB, Danderyd


  Tillverkare

  Tubilux Pharma S.p.A.

  Via Costarica 20/22, 00071 Pomezia (Rom), Italien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-01-01