Chisan oral suspension 300 ml
Chisan oral suspension 300 ml
Läkemedel

Chisan oral suspension 300 ml

Webbpris

132:-

Butikspris

149:-
Traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Traditionellt växtbaserat läkemedel vid nedsatt prestationsförmåga
 • Adaptogen vid symtom som trötthet och svaghetskänslor. Innehåller schisandra, rysk rot och rosenrot
 • Från 12 år. Kontakta eller annan sjukvården om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vad är en adaptogen? En adaptogen anses öka välbefinnande och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Chisan innehåller ADAPT-232, en extraktkombination bestående av shisandra, rysk rot och rosenrot, som anses ha adaptogena egenskaper och stärka orken.
 • Apotekets varuid

  7950
 • EAN

  7392213320000
 • Varunummer

  206280
 • Verksamt ämne

  Eleutherococcus senticocus (rysk rot) rot; tjockt extrakt (17-30:1); 1. etanol 70 % 2. vatten, Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; tjockt extrakt (25-5:1); 1) etanol 70 % 2) vatten, Schisandra chinensis (fjärilsranka) frukt; tjockt extrakt (2-5:1); etanol 95 %
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Målgrupp

 • Aktiva beståndsdelar:1 ml innehåller följande extrakt: 10 mg extrakt av Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., fructus (fjärilsranka) (2.0-5.0:1), 2,6 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim, radix (rysk rot) (17-30:1) 3 mg extrakt av Rhodiola rosea L., radix et rhizoma (rosenrot) (2,5-5.0:1) Hjälpämnen: Vatten renat, sirap mörk, etanol vatten (100mg/ml), glycerol, karamellarom, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra vattenfri, rosmarinextrakt, propylparahydroxibensoat (E216), ingefäraextrakt, kaliumsorbat. Innehåller 12,85 vol% etanol motsvarande 1,5 g alkohol per dos.

 • 15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov. kan användas enstaka dagar eller kontinuerligt under en längre period, dock maximalt 2 månader per behandlingstillfälle. Skaka om flaskan väl före varje användning
 • Källa: 

  FASS
 • Chisan

  Oral suspension

  Adapt 232 extrakt av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis), extrakt av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus) och extrakt av rot av rosenrot (Rhodiola rosea).

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD CHISAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CHISAN
  3. HUR DU TAR CHISAN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR CHISAN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD CHISAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Chisan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.


  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


  Vad är en adaptogen? En adaptogen anses öka välbefinnande och ork genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress. Chisan innehåller ADAPT-232, en extraktkombination bestående av shisandra, rysk rot och rosenrot, som anses ha adaptogena egenskaper och stärka orken.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CHISAN

  Ta inte Chisan

  • om du är allergisk (överkänslig) mot fjärilsranka, rysk rot, rosenrot eller något av övriga innehållsämnen i Chisan.

  • om du har högt blodtryck

  Barn och ungdomar

  Chisan rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Chisan

  Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Chisan rekommenderas inte under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

  Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Chisan

  Chisan innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Chisan innehåller 12,85 % (v/v) etanol (alkohol) dvs upp till 1,5 g per dos, motsvarande 37,5 ml starköl eller 15 ml vin. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdomar eller epilepsi.


  Chisan innehåller mörk sirap. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Chisan kan vara skadligt för tänderna p.g.a. innehållet av mörk sirap.

  3. HUR DU TAR CHISAN

  Vuxna och barn över 12 år:

  15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov. Skaka om flaskan väl före varje användning.


  I enlighet med den traditionella användningen kan man ta Chisan antingen 1 eller 2 gånger per dag. Chisan kan användas enstaka dagar eller kontinuerligt under en längre period, dock maximalt 2 månader per behandlingstillfälle.


  Du bör kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.


  Chisan rekommenderas inte till barn under 12 år.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

  Om du har tagit för stor mängd av Chisan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Chisan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sömnsvårigheter, irritabilitet, hjärtklappning och huvudvärk kan förekomma. Frekvensen är okänd.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. HUR CHISAN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC.

  Öppnad flaska förvaras högst 6 månader i kylskåp (2ºC-8ºC).


  Använd Chisan före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  1 ml innehåller:


  Aktiva innehållsämnen:

  10 mg extrakt (som tjockt extrakt) av frukt av fjärilsranka (Schisandra chinensis (Turcz.) Baill) (2.0-5.0:1).


  2,6 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rysk rot (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) (17-30:1).


  3 mg extrakt (som tjockt extrakt) av rot av rosenrot (Rhodiola rosea L.) (2.5-5.0:1).


  Hjälpämnen:

  Renat vatten, mörk sirap, etanol (100 mg/ml), glycerol, karamellarom, polysorbat 80, metylparahydroxibensoat (E218), citronsyra, rosmarinextrakt, propylparahydroxibensoat (E216), ingefäraextrakt, kaliumsorbat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Chisan är en brun, ej genomskinlig vätska.

  Chisan förpackas i en 100, 200, 300 eller 500 ml glasflaska med droppinsats, skruvlock och måttbägare.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Svenska Örtmedicinska Institutet AB

  Kövlingevägen 21

  312 50 Vallberga

  Tel: 0430-23280

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-02-18