Cernitol Novum filmdragerad tablett 300 st
Läkemedel

Cernitol Novum filmdragerad tablett 300 st

Webbpris

569:-

Jämförpris:

1:90/st

Butikspris

645:-
Växtbaserat läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Växtbaserat läkemedel. För behandling av symtom vid godartad prostataförstoring, t.ex. täta eller nattliga urinträngningar
 • Innehåller pollenextrakt
 • För vuxna. Om man inte mår bättre eller mår sämre inom 6 månader bör sjukvården kontaktas
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Cernitol Novum är ett växtbaserat läkemedel med extrakt från pollen som kan lindra symtom vid godartad prostataförstoring och t ex urinträngningar. Gluten- och laktosfri.
 • Apotekets varuid

  68209
 • EAN

  7310591421706
 • Varunummer

  142170
 • Verksamt ämne

  Secale cereale (råg) / Phleum pratense (timotej) / Zea mays (majs); torkat råpollen; torrt extrakt (27-75:1); vatten:aceton:natriumlaurilsulfat (96:4:0022), Secale cereale (råg) / Phleum pratense (timotej) / Zea mays (majs) torkat råpollen; tjockt extrakt (12-28:1); 1. vatten:aceton:natriumlaurilsulfat (96:4:0022) 2. aceton
 • Kategori

 • Målgrupp

 • Källa: 

  FASS
 • Cernitol Novum

  filmdragerade tabletter

  Extrakt av pollen från råg, timotej och majs

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 6 månader.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Cernitol Novum är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Cernitol Novum
  3. Hur du använder Cernitol Novum
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Cernitol Novum ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Cernitol Novum är och vad det används för

  Cernitol Novum är ett växtbaserat läkemedel för behandling av symtom vid godartad prostataförstoring, t.ex. täta urinträngningar och nattliga urinträngningar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Cernitol Novum

  Använd inte Cernitol Novum

  • om du är allergisk (överkänslig) mot extrakt av pollen från råg, timotej eller majs, eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  • Kontakta läkare innan du börjar ta Cernitol Novum för att utesluta en bakomliggande, allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer).

  • Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader, ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord. Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma.

  • Om du behöver genomföra ett blodtest som heter ”PSA”, är det viktigt att du berättar för doktorn eller sjuksköterskan att du använder Cernitol Novum, eftersom resultatet av testet kan påverkas.

  Barn och ungdomar

  Det finns inget användningsområde för Cernitol Novum hos barn och ungdomar.

  Andra läkemedel och Cernitol Novum

  Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

  Cernitol Novum med mat, dryck och alkohol

  Eventuella effekter av intag av mat, dryck eller alkohol tillsammans med Cernitol Novum har inte studerats.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Det finns inget användningsområde för Cernitol Novum hos kvinnor.

  Läkemedlets eventuella inverkan på manlig fertilitet har inte studerats.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Cernitol Novum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

  3. Hur du använder Cernitol Novum

  Använd alltid Cernitol Novum exakt enligt anvisningarna i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkarens, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vuxna och äldre män: Rekommenderad dos är 1 filmdragerad tablett 3 gånger dagligen. Tabletten ska sväljas hel med vätska.


  Effekten av Cernitol Novum uppnås gradvis och det kan ta upp till tre månader innan full effekt uppnås. Behandlingen ska sedan fortsätta för att behålla effekten.


  Det finns inget användningsområde för Cernitol Novum hos kvinnor, barn eller ungdomar.

  Om du tagit för stor mängd av Cernitol Novum

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Cernitol Novum

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Cernitol Novum orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Sällsynta fall av illamående, diarré samt överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag har rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Cernitol Novum ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna i 1 filmdragerad tablett är:

  40 mg torrt extrakt av torkat råpollen från Secale cereale L. (råg), Phleumpratense L. (timotej) och Zea mays L. (majs) i förhållandena 30:1,5:1.

  Extraktionsmedel: vatten:aceton:natriumlaurilsulfat (96:4:0,022 m/m/m).


  6,6 mg tjockt extrakt av torkat råpollen från Secale cereale L. (råg), Phleumpratense L. (timotej) och Zea mays L. (majs) i förhållandena 30:1,5:1.

  Första extraktionsmedlet: vatten:aceton:natriumlaurilsulfat (96:4:0,022 m/m/m). 
  Andra extraktionsmedlet: aceton.


  Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, kroskarmellosnatrium, kiseldioxid, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol och talk.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Cernitol Novum tabletter är vita, ovala, filmdragerade tabletter.

  Cernitol Novum tabletter förpackas i plastburkar med 150 eller 300 tabletter i varje.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  AB Cernelle

  Höganäsvägen 365

  SE-262 94 Ängelholm

  E-mail: info@cernelle.se


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Frankrike: CERNITOL 47 mg, comprimé pelliculé

  Sverige: Cernitol Novum

  Österrike: Prostaflor, Filmtabletten

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-11-12.