Carbomix granulat till oral suspension
Läkemedel

Carbomix granulat till oral suspension

Kol aktivt

Webbpris

179:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Medicinskt kol för behandling av förgiftningar samt som komplement till diet vid tillfällig diarré
 • Innehåller aktivt kol som förhindrar att skadliga ämnen upptas i kroppen
 • Vid förgiftningar ska kontakt alltid tas med sjukvården eller Giftinformationscentralen tel. 112
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Carbomix granulat till oral suspension är medicinskt kol för behandling av förgiftningar
 • Apotekets varuid

  6606
 • EAN

  7046263973234
 • Varunummer

  397323
 • Verksamt ämne

  Kol aktivt
 • Kategori

 • Källa: 

  FASS
 • Carbomix

  25 g och 50 g granulat till oral suspension

  aktivt kol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Vid förgiftning: Kontakta alltid läkare eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

  - Vid tillfällig diarré: Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Carbomix är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Carbomix
  3. Hur du använder Carbomix
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Carbomix ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Carbomix är och vad det används för

  Carbomix används för behandling av förgiftningar och som komplement till diet vid tillfällig diarré. Aktivt kol binder effektivt ett stort antal gifter och kan härigenom förhindra att skadliga ämnen som läkemedel, kemiska substanser och bakteriegifter tas upp i kroppen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Carbomix

  Använd inte Carbomix

  • om du är allergisk mot aktivt kol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Vid förgiftningar med frätande ämnen bör Carbomix ej användas, kontakta din läkare.

  Andra läkemedel och Carbomix

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Aktivt kol kan vid samtidigt intag minska effekten av vissa läkemedel. Carbomix och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

  Graviditet och amning

  Kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Carbomix har ingen effekt på förmågan att köra bil eller sköta maskiner.

  3. Hur du använder Carbomix

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Förgiftningar

  Kontakta alltid läkare eller Giftinformationscentralen (tel. 112) före användning.

  Kolsuspensionen skall ges snarast möjligt. Följande praktiska riktlinjer kan gälla för den första behandlingen i hemmet och på sjukhus.

  Vuxna och barn över 12 år: ca 150 ml (motsvarande ½ flaska á 50 g eller 1 flaska á

  25 g Carbomix).

  Barn till och med 12 år: ca 60 ml (motsvarande 1/5 flaska á 50 g eller 2/5 flaska á

  25 g Carbomix).


  Diarré:

  Vuxna och barn: 15-30 ml (1-2 matskedar) en till flera gånger dagligen.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter

  3 dagar.


  Bruksanvisning

  Flaskan fylls med vatten ungefär till det röda fältet i etikettens övre kant. 25 g flaskan fylls med 150 ml vatten och 50 g flaskan fylls med 300 ml vatten. Korken tillslutes och flaskan omskakas väl i ungefär en minut varefter suspensionen är färdig att användas. Öppna flaskan försiktigt och använd t.ex. en pappersservett till skydd, så att inte kläderna blir nedfläckade.


  Carbomix ska sväljas eller ges via sond på sjukhus.

  Om du använt för stor mängd av Carbomix

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): förstoppning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Carbomix ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Efter tillsats av vatten är suspensionen hållbar i 1 vecka vid förvaring i kylskåp

  (2 °C – 8 °C).


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aktivt kol, 25 g respektive 50 g.

  • Övrigt innehållsämnen är citronsyramonohydrat (E330), glycerol (E422) och akaciagummi (E414).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Granulat till oral suspension som består av fingranulerat kol. Carbomix finns i plastflaskor à 25 g och 50 g. Kapsylen kan användas som munstycke för sondanslutning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Norit Nederland B.V.

  Astronaut 34

  3824 MJ Amersfoort

  Nederländerna


  Tillverkare

  Norit Nederland B.V.

  Mr. Ovingkanaal O.Z. 3

  7891 EV Klazienaveen

  Nederländerna


  Lokal företrädare

  Abboxia AB

  Box 50

  431 21 Mölndal

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-07