Carbo medicinalis tablett 250 mg 75 st
Läkemedel

Carbo medicinalis tablett 250 mg 75 st

Kol aktivt

Webbpris

149:-

Jämförpris:

1:99/st
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används som komplement till diet vid akut diarré
 • Innehåller aktivt kol som absorberar skadliga, oönskade eller sjukdomsframkallande ämnen i mag-tarmkanalen och förhindrar att de tas upp i kroppen
 • Om diarrén inte gått över efter 3 dagars behandling, ska sjukvård kontaktas för att fastställa anledningen till besvären
 • Apotekets varuid

  7020
 • EAN

  7046260108684
 • Varunummer

  010868
 • Verksamt ämne

  Kol aktivt
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Källa: 

  FASS
 • Carbo medicinalis

  250 mg tabletter

  aktivt kol

  sackaros och laktosmonohydrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om inte diarrén gått över eller du mår sämre efter 3 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Carbo medicinalis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Carbo medicinalis
  3. Hur du tar Carbo medicinalis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Carbo medicinalis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Carbo medicinalis är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Carbo medicinalis är aktivt kol. Aktivt kol absorberar skadliga, oönskade eller sjukdomsframkallande ämnen i mag-tarmkanalen och förhindrar att de tas upp i kroppen.

  Carbo medicinalis används som komplement till diet vid akut diarré.


  Aktivt kol som finns i Carbo medicinalis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Carbo medicinalis

  Ta inte Carbo medicinalis

  • om du är allergisk mot aktivt kol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har stopp i tarmen

  • om du har misstanke om tarmvred

  • om du har akut magsmärta

  • om du har tarmsjukdomen ulcerös kolit

  Varningar och försiktighet

  Carbo medicinalis färgar avföringen svart.


  Vid förgiftningar med frätande ämnen bör Carbo medicinalis ej användas, kontakta din läkare.

  Andra läkemedel och Carbo medicinalis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Carbo medicinalis kan minska effekten av andra läkemedel som tas via munnen vid samtidigt intag. Detta gör t ex att effekten av p-piller kan minska. Därför bör ytterligare preventivmetod användas som tillägg.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Carbo medicinalis förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering. Kan användas under graviditet.


  Amning

  Inga kända effekter på det ammade barnet. Kan användas under amning.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Carbo medicinalis har ingen eller försumbar effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

  Carbo medicinalis innehåller sackaros, laktos och natrium

  Carbo medicinalis innehåller sackaros och laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

  Carbo medicinalis innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s är näst intill ”natriumfritt”.

  3. Hur du tar Carbo medicinalis

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos är 3-6 tabletter vid behov. Tabletterna tas en till flera gånger dagligen, före eller efter måltid, nedsköljda med vatten. De som har svårt att svälja tabletter kan först lösa upp dem i lite vatten.

  Om diarrén inte gått över efter tre dagars behandling, ska läkare kontaktas för att fastställa anledningen till besvären.

  Om du har tagit för stor mängd av Carbo medicinalis

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Förstoppning kan förekomma.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Carbo medicinalis ska förvaras

  Förvaras i burken.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är aktivt kol. Varje tablett innehåller 250 mg aktivt kol.

  • Övriga innehållsämnen är sackaros, laktosmonohydrat, magnesiumstearat och karmellosnatrium.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Carbo medicinalis 250 mg är en svart, rund tablett med en diameter på 13 mm.


  Carbo medicinalis finns i:

  75 tabletter i burk och lock av polyeten.

  250 tabletter i burk och lock av polyeten.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Abcur AB

  Box 1452

  251 14 Helsingborg


  Tillverkare

  Norit Nederland B.V.

  Mr. Ovingkanaal-O.Z. 3

  7891 EV Klazienaveen

  Nederländerna

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-09-29