Calcichew-D3 Mite Citron tuggtablett 500 mg/200 IE 90 st
Läkemedel

Calcichew-D3 Mite Citron tuggtablett 500 mg/200 IE 90 st

Webbpris

123:-

Butikspris

139:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D
 • Kan även användas som tilläggsbehandling vid benskörhet. Tabletterna kan tuggas eller smältas i munnen
 • Reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet
 • Källa: 

  FASS
 • Calcichew-D3 Mite Citron

  500 mg/200 IE tuggtabletter

  kalcium / kolekalciferol (vitamin D3)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Calcichew-D3 Mite Citron är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3 Mite Citron
  3. Hur du tar Calcichew-D3 Mite Citron
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Calcichew-D3 Mite Citron ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Calcichew-D3 Mite Citron är och vad det används för

  Calcichew-D3 Mite Citron är tuggtabletter som innehåller kalcium och vitamin D3, som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Calcichew-D3 Mite Citron används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3 Mite Citron

  Använd inte Calcichew-D3 Mite Citron

  • om du är allergisk mot kalcium, vitamin D, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges in avsnitt 6).

  • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

  • om du har ökad mängd kalcium i blod eller i urin.

  • om du har njursten.

  • om du har ökad mängd vitamin D i blodet.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calcichew-D3 Mite Citron

  • om du tar Calcichew-D3 Mite Citron under lång tid särskilt om du också tar diuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) eller hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).

  • om du uppvisar tecken på nedsatt njurfunktion eller har en stor benägenhet att få njursten.

  • om du lider av sarkoidos (en sjukdom i immunsystemet som kan ge ökad mängd D-vitamin i kroppen).

  • om du har benskörhet och samtidigt har svårt att röra dig.

  • om du tar andra produkter som innehåller vitamin D. Ytterligare intag av kalcium och vitamin D bör ske under läkares överinseende.

  Andra läkemedel och Calcichew-D3 Mite Citron

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Om du även tar tetracykliner (ett slags antibiotika) ska du ta dessa minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calcichew-D3 Mite Citron. Kalciumkarbonat kan påverka kroppens upptag av tetracyklinpreparat om de tas samtidigt.


  Läkemedel som innehåller bisfosfonater bör tas minst en timme före Calcichew-D3 Mite Citron.


  Kalcium kan minska effekten av levotyroxin. Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calcichew-D3 Mite Citron.


  Effekten av antibiotika av kinolon-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av Calcichew-D3 Mite Citron.


  Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcichew-D3 Mite Citron.


  Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calcichew-D3 Mite Citron är:

  • tiaziddiuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem)

  • hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).

  Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka upptaget av fettlösliga vitaminer, t ex vitamin D3.


  Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare instruktioner.

  Calcichew-D3 Mite Citron med mat och dryck

  Det spelar ingen roll om du tar Calcichew-D3 Mite Citron i samband med mat och dryck.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Om du är gravid kan du ta Calcichew-D3 Mite Citron om du har brist på kalcium och vitamin D. Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D, eftersom överdoseringar kan ha negativa effekter på det ofödda barnet.


  Calcichew-D3 Mite Citron kan användas under amning. Kalcium och vitamin D passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Calcichew-D3 Mite Citron har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Calcichew-D3 Mite Citron innehåller isomalt och sackaros

  Calcichew-D3 Mite Citron innehåller sackaros (0,4 mg) vilket kan vara skadligt för tänderna. Tabletten innehåller även isomalt (E953). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Calcichew-D3 Mite Citron är näst intill natriumfritt

  Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

  3. Hur du tar Calcichew-D3 Mite Citron

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering:

  Rekommenderad dos för vuxna är en tablett 1-3 gånger dagligen.

  Användning för barn

  Rekommenderad dos för barn är en tablett 1-2 gånger dagligen.


  Tabletterna kan tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

  Om du har tagit för stor mängd av Calcichew-D3 Mite Citron

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Calcichew-D3 Mite Citron

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Överkänslighetsreaktioner har förekommit (hur vanligt det är kan dock inte beräknas från tillgänglig information). Om du upplever följande symtom ska du omedelbart kontakta läkare. Svullnad av ansiktet, tunga, läppar (angioödem) eller svullnad i halsen (larynxödem).


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
  Ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) kan förekomma vid höga doser.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Förstoppning, dyspepsi (matsmältningsbesvär), gasbildning, illamående, buksmärtor, diarré


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
  Klåda, utslag och nässelfeber. Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.


  Om du har nedsatt njurfunktion kan det vara en risk att du får ökade nivåer av fosfat i blodet, att det bildas njursten och ökade nivåer av kalcium i njurarna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Calcichew-D3 Mite Citron ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Hållbarhet efter öppnande är 6 månader.


  Förvaras vid högst 30°C. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna i en tablett är:

  • kalciumkarbonat 1250 mg (motsvarar 500 mg kalcium)

  • kolekalciferol (vitamin D3) 200 IE (5 mikrogram)

  Övriga innehållsämnen är:

  xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smakämne (citron), magnesiumstearat, sukralos (E955), mono- och diglycerider av fettsyror, tokoferol, sackaros, modifierad majsstärkelse, medellångkedjiga triglycerider, natriumaskorbat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Calcichew-D3 Mite Citron är vita runda tuggtabletter.


  Förpackningsstorlekar:

  Plastburk med HDPE skruvlock: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 och 180 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning
  Orifarm Healthcare A/S

  Energivej 15

  5260 Odense S

  Danmark

  info@orifarm.com


  Lokal företrädare

  Orifarm Healthcare

  Box 56048

  102 17 Stockholm


  Tillverkare

  Asker Contract Manufacturing AS

  Drammensveien 852

  NO-1383 Asker

  Norge

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-10-26

  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se