Buminifom 200 mg 100 kapslar
Läkemedel

Buminifom 200 mg 100 kapslar

Simetikon

Webbpris

99:-

Jämförpris:

0:99/st

Butikspris

143:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Fåtal i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Motverkar gasbesvär
 • Underlättar gasens passage genom tarmen. Full effekt efter ett par dagars behandling
 • Kontakta sjukvården om du inte är bättre eller bra inom 10 dagars användning
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Buminifom används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen. Vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen bryter Buminifom ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft. Buminifom verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen. Full effekt av Buminifom fås först efter ett par dygns behandling. Simetikon som finns i Buminifom kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
 • Apotekets varuid

  24108
 • EAN

  7319861022865
 • Varunummer

  553093
 • Verksamt ämne

  Simetikon
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • Antifoam M, Järnoxid (E172), Gelatin, Glycerol

 • Vuxna: 1 kapsel 3-4 gånger per dygn. Annan dos enligt läkares föreskrift. Kapslarna bör sväljas hela.
 • Källa: 

  FASS
 • Buminifom

  200 mg mjuka kapslar

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Buminifom är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Buminifom
  3. Hur du tar Buminifom
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Buminifom ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Buminifom är och vad det används för

  Buminifom används mot ökad gasmängd i mag-tarmkanalen.

  Vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen bryter Buminifom ner skum och bubblor, som till största delen orsakas av nedsvald luft.

  Buminifom verkar lokalt i mag-tarmkanalen och tas inte upp av kroppen.


  Full effekt av Buminifom fås först efter ett par dygns behandling.


  Simetikon som finns i Buminifom kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Buminifom

  Ta inte Buminifom:

  • om du är allergisk mot simetikon (dimetikon, kolloidal kiseloxid) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Buminifom

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Inga kända risker vid användning under graviditet.

  Buminifom passerar inte över i modersmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Buminifom har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och maskiner.

  3. Hur du tar Buminifom

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna: Rekommenderad dos är 1 kapsel 3-4 gånger per dygn.

  Annan dos enligt läkares föreskrift.


  Kapslarna bör sväljas hela.

  Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 10 dagar.

  Om du har tagit för stor mängd av Buminifom

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • mag-tarmproblem

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  5. Hur Buminifom ska förvaras

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 kapsel innehåller:

  • Verksamt ämne: simetikon 200 mg (motsvarande dimetikon 188 mg och kolloidal kiseldioxid till 200 mg).

  • Övriga innehållsämnen: järnoxid (färgämne E 172), gelatin, glycerol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Röd, mjuk kapsel. 7x10 mm.

  Kapslarna packas i plastburkar om 25, 50, 100 eller 250.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  ACO HUD NORDIC AB

  Box 622

  194 26 Upplands Väsby


  Tillverkare:

  Catalent Germany Eberbach GmbH, Tyskland

  Omega Pharma International NV, Nazareth, Belgien

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-05-27