Betolvidon tablett 1 mg 100 st
Läkemedel

Betolvidon tablett 1 mg 100 st

Cyanokobalamin

Webbpris

79:-

Jämförpris:

0:79/st

Butikspris

117:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Ges vid brist på vitamin B12 eller då risk för att brist ska uppstå
 • Tabletten tas mellan måltiderna
 • Tas efter rekommendation från sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Vitamin B12 är ett livsviktigt vitamin, som är nödvändigt för blodets bildning och funktion. Betolvidon® ges vid blodbrist (pernicös anemi) och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt.  Vegansk
 • Apotekets varuid

  22041
 • EAN

  7046265334712
 • Varunummer

  533471
 • Verksamt ämne

  Cyanokobalamin
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Källa: 

  FASS
 • Betolvidon

  1 mg filmdragerad tablett

  Vitamin B12 (cyanokobalamin)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Betolvidon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innnan du tar Betolvidon
  3. Hur du tar Betolvidon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Betolvidon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Betolvidon är och vad det används för

  Vitamin B12 (cyanokobalamin) är ett livsviktigt vitamin, som är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

  Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Betolvidon ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Vitamin B12-brist kan även uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.


  Cyanokobalamin som finns i Betolvidon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innnan du tar Betolvidon

  Ta inte Betolvidon

  - om du är allergisk mot vitamin B12 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Betolvidon

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Behandlingseffekten kan påverkas om Betolvidon tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

  Behandlande läkare bör därför känna till annan samtidig medicinering.

  Betolvidon med mat och dryck

  Tabletten tas mellan måltiderna.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

  Betolvidon går över i modersmjölken, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan.

  3. Hur du tar Betolvidon

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.

  Rekommenderad dos för vuxna är 1 tablett dagligen. Tabletten tas mellan måltiderna.

  Om du har tagit för stor mängd av Betolvidon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Betolvidon

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner som kan yttra sig som nässelfeber, hudutslag eller klåda. Feber och hudutslag av aknetyp.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, se uppgifter nedan. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala
  www.lakemedelsverket.se


  5. Hur Betolvidon ska förvaras

  Förvaras vid högst 25°C.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är vitamin B12 (cyanokobalamin).

  - Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, maltodextrin, hypromellos, kollodial vattenfri kiseldioxid, makrogol, titandioxid (färgämne E 171), natriumcitrat (E 331), vattenfri citronsyra (E 330) och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita till svagt rosa, svagt välvda, filmdragerade tabletter med röd kärna, diameter
  8 mm.


  100, 250 och 1000 tabletter i plastburk.

  Burk med 1000 tabletter är endast avsedd för sjukhusbruk och dosdispensering.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Circius Pharma AB

  Södra Långebergsgatan 34-36

  436 32 Askim

  Tel: 031-818400

  e-post: info@circiuspharma.com

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-06-29