Artelac ögondroppar lösning i endosbehållare 60x0,5 ml
Läkemedel

Artelac ögondroppar lösning i endosbehållare 60x0,5 ml

Hypromellos

Webbpris

125:-

Butikspris

145:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används som tårsubstitut vid torra ögon
 • Smörjer, fuktar och lindrar sveda
 • Fri från konserveringsmedel, kan användas med kontaktlinser
 • Källa: 

  FASS
 • Artelac

  ögondroppar, lösning

  ögondroppar, lösning, endosbehållare

  fosfatbuffert

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Artelac är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Artelac
  3. Hur du använder Artelac
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Artelac ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Artelac är och vad det används för

  Artelac är ett tårersättningsmedel som fungerar som den naturliga tårvätskan och smörjer och fuktar ögat. Artelac ögondroppar lindrar symtom vid torra ögon.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Artelac

  Använd inte Artelac ögondroppar

  • om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Andra läkemedel och Artelac

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Om du använder något annat ögonpreparat skall du vänta minst 5 minuter mellan de olika preparaten; droppa Artelac till sist.

  Graviditet och amning

  Artelac kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ögondropparna kan direkt efter droppning förorsaka tillfällig dimsyn. Du bör undvika bilkörning och användning av maskiner tills denna effekt försvunnit.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Kontaktlinser

  Om du använder kontaktlinser, tag bort linserna före du droppar Artelac och sätt dem på plats igen tidigast efter 15 minuter.

  Artelac ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel. Därför kan de användas tillsammans med kontaktlinser.

  Artelac innehåller fosfatbuffert

  Artelac ögondroppar, lösning innehåller 0,051 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.

  Artelac ögondroppar, lösning, endosbehållare innehåller 0,068 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.

  Om du har allvarligt skadad hornhinna, kan fosfat i mycket sällsynta fall orsaka grumliga fläckar på hornhinnan p.g.a. ansamling av kalcium under behandlingen.

  3. Hur du använder Artelac

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är en droppe i vardera ögat vid behov. Läkaren kan även bestämma annan dosering.


  Före användning:

  • tvätta händerna

  • välj den position som känns naturligast för dig (du kan t.ex. sitta ner, lägga dig på rygg, stå framför spegeln)


  Endosbehållare:
  En endosbehållare räcker till båda ögonen. Efter användning skall endosbehållaren kastas med eventuell kvarvarande lösning.


  Applicering:


  Endosbehållare:
  Bruksanvisningen för endosbehållarna är tryckt på förpackningen.


  Ögondroppflaska:


  1.Öppna flaskan. Undvik att röra vid något med flaskans spets så att innehållet inte blir förorenat.

  2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.

  Håll flaskan ovanför ögat

  3. Dra det nedre ögonlocket nedåt, rikta blicken uppåt och pressa ut en droppe i ögat.

  Pressa ut en droppe i ögat.

  4. Blinka några gånger så att droppen sprids. Tillslut flaskan.

  Blinka några gånger.

  Vänta minst 5 minuter mellan varje applicering om du använder flera läkemedel i samma öga.

  Om du har använt för stor mängd av Artelac

  Det finns inga kända reaktioner.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Artelac kan orsaka tillfällig dimsyn eller brännande känsla i ögat.


  Om du har allvarligt skadad hornhinna, kan fosfat i mycket sällsynta fall orsaka grumliga fläckar på hornhinnan p.g.a. ansamling av kalcium under behandlingen.


  Kontakta din läkare om du känner stort obehag eller har andra problem med användningen av ögondropparna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Artelac ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Öppnad flaska skall användas inom 4 veckor.


  Endosbehållarna och oöppnad flaska förvaras vid högst 25 ºC.


  Endosbehållaren bör kastas genast efter användning.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten/endosbehållaren och kartongen.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Artelac ögondroppar i flaska: Hypromellos 3,2 mg/ml, cetrimid 0,10 mg/ml, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, dinatriumedetat, sorbitol och vatten för injektionsvätskor.


  Artelac ögondroppar i endosbehållare: Hypromellos 3,2 mg/ml, dinatriumfosfat, natriumdivätefosfat, sorbitol och vatten för injektionsvätskor.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED

  3013 Lake Drive

  Citywest Business Campus

  Dublin 24 - D24PPT3 – Irland


  Tillverkare:

  Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH
  13581 Berlin
  Tyskland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:
  Bausch & Lomb Nordic AB
  Söder Mälarstrand 45
  104 65 Stockholm
  Sverige

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2022-06-30.