Allegra filmdragerad tablett 120 mg 30 st
Allegra filmdragerad tablett 120 mg 30 st
Allegra filmdragerad tablett 120 mg 30 st
Allegra filmdragerad tablett 120 mg 30 st
Läkemedel

Allegra filmdragerad tablett 120 mg 30 st

Fexofenadin

Webbpris

132:-

Jämförpris:

4:40/st

Butikspris

185:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används mot klåda, snuva och ögonbesvär vid säsongsbunden allergisk rinit (hösnuva)
 • Lindrar symtom inom 1 timme och effekt kvarstår i ca 1 dygn
 • Från 12 år. Kontakta sjukvården om du inte mår bättre inom 7 dagar. Används inte i mer än 3 månader utan kontakt med sjukvården
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Allegra antihistamintabletter lindrar symtom vid säsongsbunden allergi (pollenallergi/hösnuva), såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon.  Allegra orsakar inte trötthet. Har effekt inom en timme. Har en effekt som kvarstår i 24 timmar. En tablett per dag. För vuxna och barn från 12 år. Allegra är ett receptfritt läkemedel som innehåller ett antihistamin som heter fexofenadinhydroklorid.
 • Aktiv substans: fexofenadinhydroklorid. Övriga innehållsämnen: Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat. Filmdragering: hypromellos, povidon K30, titandioxid (E171), vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol 400, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

 • För vuxna och barn över 12 år: Rekommenderad dos är 1 tablett/dag. Ta tabletten med vatten före måltid. Får du ingen effekt inom 7 dagar ska du kontakta läkare.
 • Källa: 

  FASS
 • Allegra

  120 mg filmdragerade tabletter

  fexofenadinhydroklorid

  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Allegra är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Allegra
  3. Hur du använder Allegra
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Allegra ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Allegra är och vad det används för

  Allegra innehåller fexofenadinhydroklorid som är ett antihistamin som inte orsakar trötthet.


  Allegra 120 mg används av vuxna och ungdomar från 12 års ålder för att lindra symtom som förekommer vid allergisk rinit (till exempel hösnuva) såsom nysningar, kliande, rinnande eller täppt näsa och kliande, röda och vattniga ögon. 

  2. Vad du behöver veta innan du använder Allegra

  Använd inte Allegra

  • om du är allergisk mot fexofenadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Allegra om:

  • du har lever- eller njurproblem

  • du har eller har haft hjärtsjukdom eftersom detta läkemedel kan ge en snabb eller oregelbunden hjärtrytm

  • du är äldre.

  Om något av detta gäller för dig eller om du känner dig osäker rådgör alltid med din läkare innan du använder Allegra.

  Andra läkemedel och Allegra

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Om du tar apalutamid (ett läkemedel för att behandla prostatacancer), eftersom effekten av fexofenadin kan minska.


  Effekten av Allegra kan försämras genom minskat upptag om vissa medel mot sur mage som innehåller aluminium- och magnesiumhydroxid tas samtidigt. Allegra och dessa läkemedel ska därför tas med 2 timmars mellanrum.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Allegra ska inte tas under graviditet såvida det inte är nödvändigt.

  Allegra rekommenderas ej till ammande kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Allegra påverkar sannolikt inte din körförmåga eller förmåga att hantera maskiner. Du bör dock kontrollera att dessa tabletter inte gör dig trött eller yr innan du kör eller hanterar maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Allegra innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23  mg) natrium per tablett, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.

  3. Hur du använder Allegra

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  För vuxna och barn över 12 år:


  Rekommenderad dos är en tablett (120 mg) dagligen.

  Ta tabletten med vatten före måltid.

  Detta läkemedel börjar lindra dina symtom inom 1 timme och effekten kvarstår i 24 timmar.


  Får du ingen effekt inom 7 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Allegra i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av Allegra

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

  Symtom på överdosering är yrsel, dåsighet, trötthet och muntorrhet.

  Om du har glömt att ta Allegra

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Ta nästa dos vid den vanliga tiden så som föreskrivits av läkaren.

  Om du slutar att använda Allegra

  Berätta för läkaren om du vill sluta använda Allegra innan behandlingen avslutas.

  Om behandlingen avslutas för tidigt kan symtomen återkomma.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Berätta omedelbart för läkaren och avsluta behandlingen med Allegra om:

  • du svullnar upp i ansikte, läppar, tunga eller hals och får andningssvårigheter, eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

  Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier, med en förekomst liknande den som observerats hos patienter som inte fick läkemedlet (placebo).


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • huvudvärk

  • dåsighet

  • illamående (kväljning)

  • yrsel


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • trötthet/sömnighet


  Ytterligare biverkningar (har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • sömnsvårigheter (sömnlöshet)

  • sömnrubbningar

  • mardrömmar

  • nervositet

  • snabb eller oregelbunden hjärtrytm

  • diarré

  • hudutslag och klåda

  • nässelutslag

  • allvarliga allergiska reaktioner som kan orsaka svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, blodvallningar, tryck över bröstet och andningssvårigheter

  • dimsyn.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Allegra ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och på blistret efter ”Utg. dat.” eller ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Detta läkemedel har ingen speciell förvaringsanvisning.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är fexofenadinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 120 mg fexofenadinhydroklorid.


  Övriga innehållsämnen är:


  Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.


  Filmdragering: hypromellos, povidon, titandioxid (E171), vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Allegra 120 mg filmdragerade tabletter, 6,1 x 15,8 mm, är persikofärgade, kapselformade tabletter märkta ”012” på ena sidan och ett tryckt ”e” på den andra sidan.


  Allegra packas i blister, en tablett i varje blisterbubbla.

  Allegra finns receptfritt i förpackningar om 7, 10, 15, 20 och 30 tabletter.
  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Opella Healthcare France SAS  157 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Frankrike


  Tillverkare

  Opella Healthcare International SAS, 56, route de Choisy,

  60200, Compiègne, Frankrike


  Lokal företrädare

  STADA Nordic ApSMarielundvej 46 A2730 HerlevDanmark


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Telfast (Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Rumänien, Slovenien. Slovakien)

  Allegra tab (Belgien, Luxemburg)

  Allegra (Sverige, Österrike, Kroatien, Estland, Grekland, Lettland, Litauen)

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-12-21