Daktacort kräm 20 mg/g + 10 mg/g 15 g
Daktacort kräm 20 mg/g + 10 mg/g 15 g
Läkemedel

Daktacort kräm 20 mg/g + 10 mg/g 15 g

Hydrokortison, Mikonazol

Webbpris

69:-

Butikspris

87:-
Den här produkten är en kylvara vilket påverkar leveranssätten.
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Används för behandling av fotsvamp med besvärande klåda
 • Med svampdödande, klådstillande och antiinflammatorisk verkan
 • Från 10 år. Kontakta sjukvården om du inte är bättre inom en vecka
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Daktacort är ett receptfritt läkemedel vid behandling av fotsvamp. Daktacort används vid svampinfektioner i huden då klåda eller inflammation är besvärande. Daktacort innehåller ett svampdödande medel (mikonazol) och en mild kortison som är klådstillande och antiinflammatorisk (hydrokortison). För vuxna och barn från 10 år. Stryks på 2 gånger dagligen. Läs bipacksedeln noggrant före användning.
 • Apotekets varuid

  19248
 • EAN

  7046265397830
 • Varunummer

  539783
 • Verksamt ämne

  Hydrokortison, Mikonazol
 • Kategori

 • Hudtyp

 • Varumärken

 • Beredningsform

 • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat och hydrokortison. Övriga innehållsämnen är pegoxol 7 stearat (etylenglykolmonostearat, makrogolstearat), oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, dinatriumedetat, bensoesyra (E210), butylhydroxianisol och vatten.

 • Vid behandling av fotsvamp för vuxna och barn över 10 år: Stryk ut krämen tunt på det infekterade hudområdet och 1-2 centimeter utanför 2 gånger dagligen (morgon och kväll). När huden sedan ser frisk ut igen bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka till. Detta förebygger återfall. Tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandla inte längre än 4 veckor utan läkares ordination. Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).
 • Källa: 

  FASS
 • Daktacort

  20 mg/g+10 mg/g kräm

  mikonazolnitrat+hydrokortison

  bensoesyra och butylhydroxianisol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Daktacort är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Daktacort
  3. Hur du använder Daktacort
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Daktacort ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Daktacort är och vad det används för

  Daktacort innehåller ett svampdödande medel (mikonazol) och en mild kortison som är klådstillande och antiinflammatorisk (hydrokortison).


  Daktacort används vid behandling av fotsvamp med besvärande klåda för vuxna och barn över 10 år.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Daktacort

  Använd inte Daktacort

  • om du är allergisk mot mikonazol, hydrokortison, mot andra liknande svampdödande läkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om huden är infekterad av virus (smittkoppor, vattkoppor och herpes) eller vissa bakterier (tuberkulös hudsjukdom).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Daktacort.

  • Var försiktig när du applicerar Daktacort. Undvik kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling.


  • Eftersom Daktacort kan förstöra vissa syntetiska material rekommenderas användning av underkläder i bomull, om de kommer i kontakt med den behandlade kroppsytan.


  • Undvik kontakt med latexprodukter (tex. latexpessar, latexkondom),

   då innehållsämnena i Daktacort kan skada latexprodukter.


  • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

  Barn

  Daktacort ska inte användas av barn under 10 år utan läkares ordination. Fotsvamp är ovanligt hos barn.

  Andra läkemedel och Daktacort

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandling med blodförtunnande medel som tas via munnen, t.ex. warfarin, kan påverkas av Daktacort. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.


  Effekt och biverkningar av vissa andra läkemedel kan förstärkas om de används samtidigt med Daktacort. Exempel på sådana läkemedel är diabetesmedicin som tas via munnen och fenytoin (mot epilepsi).

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Försiktighet rekommenderas vid användning under graviditet. Rådgör dock med din läkare eller farmaceut innan du använder Daktacort under graviditet. Behandling av stora kroppsytor och användning under täckande förband bör undvikas.


  Amning

  Det är inte känt om administrering av Daktacort på huden kan leda till att hydrokortison och mikonazol passerar över i bröstmjölk. Rådgör dock med din läkare eller farmaceut innan du använder Daktacort under amning.Behandling av stora ytor och användning under täckande förband bör undvikas under denna tid.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga kända risker.

  Daktacort innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

  Detta läkemedel innehåller 2 mg/g bensoesyra. Bensoesyra kan orsaka lokal irritation och kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder). Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

  3. Hur du använder Daktacort

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Vid behandling av fotsvamp för vuxna och barn över 10 år: Tvätta och torka fötterna noga. Använd särskild handduk till svampinfekterat område. På så sätt undviker du att smitta andra. Stryk ut krämen tunt på det infekterade hudområdet och 1-2 centimeter utanför 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Massera in så att krämen försvinner helt. Tvätta händerna efter varje behandling. Byt strumpor varje dag. När huden sedan ser frisk ut igen bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka till. Detta förebygger återfall. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandla inte längre än 4 veckor utan läkares ordination.


  Äldre

  En naturlig uttunning av huden förekommer hos äldre. Därför skall kortikosteroider användas sparsamt och under korta tidsperioder.

  Om du upplever att effekten av Daktacort är för stark eller för svag vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  Om du använt för stor mängd av Daktacort

  • kan huden bli irriterad. Dessa besvär försvinner vanligen då behandlingen avbryts.

  • kan hela kroppen påverkas genom att kortison tas upp i blodbanan.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Daktacort orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Daktacort och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem) som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Övriga rapporterade biverkningar:

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudirritation, sveda, nässelfeber, klåda, irritabilitet


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), överkänslighet. Lokala reaktioner som utslag, kontakteksem, hudrodnad, hudinflammation, förlust av pigment i huden. Dimsyn.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Daktacort ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat och hydrokortison. 1 gram kräm innehåller mikonazolnitrat 20 mg och hydrokortison 10 mg.

  • Övriga innehållsämnen är pegoxol 7 stearat (etylenglykolmonostearat, makrogolstearat), oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, dinatriumedetat, bensoesyra (E210), butylhydroxianisol (E320) och vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Daktacort är en vit kräm.

  Aluminiumtub innehållande 15 gram kräm.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  McNeil Sweden AB, Solna

  Tel: 08-503 385 00

  med-info@its.jnj.com

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-06-01