Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg 12 st
Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg 12 st
Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg 12 st
Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg 12 st
Läkemedel

Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg 12 st

Paracetamol

Webbpris

42:-

Jämförpris:

3:50/st

Butikspris

63:-
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.
Max 5 köp per kund

Finns i lager

Om produkten

 • Snabbfakta

 • Lindrar tillfällig smärta och feber. Används vid t.ex. huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor samt muskel- och ledvärk. Verkar även febernedsättande
 • Smälter snabbt i munnen eller löses upp i en sked vatten. Bra för barn som har svårt att svälja tablett, Med smak av jordgubbe
 • Från 15-40 kg (ca 3 till 12 år). Används inte till barn i mer än 2 dygn utan att kontakta sjukvården. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför risk för allvarlig leverskada
 • Detaljerad produktbeskrivning

 • Alvedon 250 mg munsönderfallande tablett innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Ger effekt inom 30 minuter. Alvedon 250 mg munsönderfallande tablett med smak av jordgubb, är ett bra alternativ för barn som har svårt att svälja tabletter. Tabletten löser sig på tungan efter några sekunder och inget vatten behövs. Tabletten ska inte tuggas. Man kan även låta tabletten smälta i en matsked med vatten innan man ger det till mindre barn. Lämplig för barn som väger minst 15 kg (cirka 3 år). Munsönderfallande tabletter brukar uppskattas mest av lite äldre barn, framför oral lösning eller suppositorier. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än två dygn om inte läkaren förskrivit annat.
 • https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20010601000075

 • Källa: 

  FASS
 • Alvedon

  250 mg munsönderfallande tabletter

  paracetamol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Alvedon är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon
  3. Hur du använder Alvedon
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Alvedon ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Alvedon är och vad det används för

  Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


  Alvedon används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


  Alvedon kan användas även om du har känslig mage eller magsår eller om du har ökad benägenhet för blödningar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Alvedon

  Använd inte Alvedon

  • om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

  Varningar och försiktighet

  Alvedon innehåller paracetamol. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


  Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare omedelbart om du har tagit för stor dos, även om du mår bra.


  Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd heller inte Alvedon tillsammans med alkohol. Berusnings­effekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Alvedon.


  Tala med läkare innan du använder Alvedon om du:


  • har nedsatt lever- eller njurfunktion.

  • har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra.

  • har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfatdehydrogenas.

  • är undernärd eller underviktig på grund av otillräckligt kostintag eller felaktig kosthållning eller om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning. Detta p.g.a. ökad risk för:

   • leverskada

   • metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

  Barn under 12 år

  Kontakta läkare innan Alvedon används om:

  • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

  • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.


  Om barnet har feber kontakta läkare om:

  • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

  • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

  • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

  Andra läkemedel och Alvedon

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Alvedon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, (traditionella) växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel. Kontakta därför apotekspersonal eller läkare innan du använder Alvedon tillsammans med något av följande läkemedel.

  • blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin och andra kumariner). Enstaka doser av Alvedon anses inte påverka effekten av warfarin. Ta högst 4 tabletter Alvedon (à 250 mg) per dygn under 5 dagar i följd, för vuxen. Behöver du ta mer kontakta läkare först.

  • probenecid (läkemedel mot gikt)

  • vissa läkemedel mot epilepsi:

   - fenytoin

   - fenobarbital

   - karbamazepin

  • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

  • kolestyramin (läkemedel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

  • kloramfenikol för injektion (läkemedel vid bakterieinfektioner). Kloramfenikol mot infektioner i ögat och Alvedon kan användas samtidigt.

  • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel)

  Alvedon med mat, dryck och alkohol

  Alvedon kan tas med eller utan mat.Använd inte Alvedon tillsammans med alkohol, se avsnittet ”Varningar och försiktighet”.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Om så är nödvändigt kan Alvedon användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedel oftare.


  Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Alvedon innehåller aspartam

  Alvedon innehåller aspartam som omvandlas till fenylalanin. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri (en medfödd ämnesomsättningssjukdom).

  3. Hur du använder Alvedon

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


  Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningarna. Använd alltid lägsta möjliga dos som ger dig lindring av dina symtom, under så kort behandlingstid som möjligt.


  Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion eller har Gilberts syndrom bör du rådfråga din läkare om lämplig dos, eftersom den kan behöva justeras nedåt.


  Rekommenderad dos är:

  Till barn ska dosen ges utifrån barnets vikt (åldersangivelsen är ungefärlig):

  Barn 15-25 kg (ca 3-7 år)

  1 tablett 250 mg var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

  Barn 25-40 kg (ca 7-12 år)

  1-2 tabletter 250 mg var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

  Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.


  Barn under 6 år:

  Tabletten löses i en sked vatten innan den ges till barnet.


  Barn över 6 år:

  Låt tabletten smälta på tungan och svälj därefter direkt. Det behövs inget vatten. Tabletten ska inte tuggas.

  Tabletten kan även lösas upp i ca ½ glas vatten. Rör om väl.


  Öppningsanvisning

  Tabletten ligger i ett barnskyddande blister. Riv av en ruta från tablettkartan längs med den perforerade linjen. Dra sedan av foilen och ta ut tabletten, se bild nedan. Du ska alltså inte trycka ut tabletten genom blistret.

  Öppningsinstruktion

  Om du använt för stor mängd av Alvedon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Överdosering av paracetamol kan ge allvarlig leverskada med risk för dödlig utgång. Det finns risk för leverskada även om man mår bra. 


  För att förhindra leverskada är det viktigt att få medicinsk behandling så tidigt som möjligt. Ju kortare tid som går mellan överdosering och påbörjad behandling med motgift (så få timmar som möjligt), desto större chans är det att leverskada kan förebyggas.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Alvedon och kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande. Ring eventuellt 112:

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • Angioödem, mycket allvarlig allergisk reaktion:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

  • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Även mindre allvarliga former av hudreaktioner, utslag och klåda kan förekomma.

  • Leverpåverkan. Detta kan vara mycket allvarligt och kan ge symtom som trötthet, illamående, kräkningar, magbesvär och aptitlöshet.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar).

  • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning.

  • Njurbiverkningar

  • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist.

  • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

  • Anafylaxi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket
  Box 26
  751 03 Uppsala

  5. Hur Alvedon ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är: Paracetamol 250 mg

  Övriga innehållsämnen är: Mannitol 419 mg, krospovidon, aspartam, magnesium­stearat, poly­metakrylater, kolloidal vattenfri kisel­dioxid, smakämne (jord­gubbs­smak innehållande vanillin).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita, runda tabletter utan delningsskåra, diameter 14 mm. Tabletten har smak av jordgubbar.


  Barnskyddande blister: 12 tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd

  Haleon Denmark ApS

  Delta Park 37

  2665 Vallensbæk Strand

  Danmark

  Tel: 020-10 05 79

  E-mail: mystory.nd@haleon.com


  Tillverkare

  Ethypharm, Châteauneuf-en-Thymerais eller Grand Quevilly, Frankrike

  Denna bipacksedel ändrades senast: 2023-06-08