Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Toilax® Enterotablett 5mg Tryckförpackning, 100tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Bisakodyl Varunummer: 033142 Apotekets varuid: 12335
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Toilax är och vad det används för

  Toilax utövar sin effekt genom en lokal verkan på tjocktarmens vägg. Mer tarmvätska hålls kvar i tarmen och tarminnehållet blir lösare och passerar snabbare. Toilax rektalsuspension sprutas direkt in i ändtarmen och mjukar där upp och smörjer avföringen. Toilax rektalsuspension verkar redan efter 5-15 minuter. Effekten av Toilax enterotabletter kommer efter ca 6-10 timmar.

  Toilax används vid tillfällig förstoppning samt vid laxering inför röntgenundersökning och inför undersökning i ändtarm och tjocktarm.

  Bisakodyl som finns i Toilax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Toilax   


   

  Toilax 5 mg enterotabletter

  Toilax 10 mg/5 ml rektalsuspension

  Toilax 5 mg och 10 mg/5 ml enterotabletter och rektalsuspension

  bisakodyl

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna infomation. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Toilax är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Toilax
  3. Hur du använder Toilax
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Toilax ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Toilax är och vad det används för

  Toilax utövar sin effekt genom en lokal verkan på tjocktarmens vägg. Mer tarmvätska hålls kvar i tarmen och tarminnehållet blir lösare och passerar snabbare. Toilax rektalsuspension sprutas direkt in i ändtarmen och mjukar där upp och smörjer avföringen. Toilax rektalsuspension verkar redan efter 5-15 minuter. Effekten av Toilax enterotabletter kommer efter ca 6-10 timmar.


  Toilax används vid tillfällig förstoppning samt vid laxering inför röntgenundersökning och inför undersökning i ändtarm och tjocktarm.


  Bisakodyl som finns i Toilax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Toilax

  Använd inte Toilax

  • om du är allergisk mot bisakodyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid svåra magsmärtor, vissa tarmsjukdomar, vid vätskebrist eller för låga kaliumvärden i blodet.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Toilax.


  Långvarigt bruk kan leda till rubbningar i saltförhållandet i blodet, och minskad kaliumhalt i blodet. Om laxermedel används dagligen i mer än en vecka bör läkare konsulteras.


  Toilax är ett motorikstimulerande laxermedel. Eftersom det innehåller tarmretande beståndsdelar ska Toilax endast användas vid tillfällig förstoppning. Om inte läkaren anvisat annat ska Toilax användas högst en vecka per behandlingstillfälle. Ges ej till barn under 12 år utan läkares ordination.


  Svimning har rapporterats i samband med intag av Toilax. Detta har förmodligen berott på ansträngning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtor.


  Användning av rektalsuspension kan ge lokal irritation varför preparatet ska användas med försiktighet vid sår vid ändtarmen.

  Andra läkemedel och Toilax

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Höga doser Toilax och vattendrivande medel (diuretika) eller kortikosteroider (inflammations- och immunförsvarsdämpande medel) kan leda till rubbningar i saltförhållandet i blodet.

  Genom att Toilax påskyndar passagen genom tunntarmen kan upptaget, och därmed effekten, av vissa andra läkemedel minska.


  Om medel mot sur mage tas samtidigt med Toilax enterotabletter kan tablettens skyddande hölje skadas, vilket kan leda till magbesvär. Det bör därför gå minst en timme mellan intag av medel mot sur mage och Toilax enterotabletter.


  Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra läkemedel.

  Toilax med mat och dryck

  Om mjölkprodukter tas samtidigt med Toilax enterotabletter kan tablettens skyddande hölje skadas, vilket kan leda till magbesvär. Det bör därför gå minst en timme mellan intag av mjölkprodukter och Toilax enterotabletter.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådgör dock med läkare före användning av Toilax under de tre första månaderna av graviditeten.


  Bisakodyl går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Toilax under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Toilax har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Toilax innehåller laktosmonohydrat

  Enterotabletterna innehåller laktosmonohydrat, om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar Toilax enterotabletter.


  3. Hur du använder Toilax

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering vid tillfällig förstoppning

  Enterotabletter:

  Vuxna och barn över 12 år: 1-4 enterotabletter vid behov eller enligt läkares föreskrift. Ges inte till barn under 12 år utan läkares föreskrift. Toilax enterotabletter tas lämpligen vid sänggåendet.


  Rektalsuspension:

  Vuxna och barn över 3 år: 1 tub.


  Barn 1-3 år: ½ tub.

  Normaldosering inför röntgenundersökning (följ denna om du inte har fått andra instruktioner från röntgenkliniken)

  Vuxna: Kl. 12 dagen före undersökningen intas 2 enterotabletter och kl. 22 tas ytterligare 2 enterotabletter. På undersökningsdagens morgon töms 1 tub rektalsuspension noggrant i ändtarmen.

  Använd Toilax högst en vecka per behandlingstillfälle.


  Bruksanvisning

  Toilax enterotabletter:

  Toilax enterotabletter ska sväljas hela. Om tabletterna tuggas försämras deras egenskaper.


  Toilax rektalsuspension:
  Rektalsuspensionen skall vara rumstempererad innan administration..

  1. Vrid av vingen på tubspetsen.

  2. Ligg ner på sidan.

  3. För in hela tubspetsen i ändtarmen. OBS! Till barn under 3 år ska tubspetsen införas till hälften och halva tuben tömmas.

  4. Kläm ut tubens innehåll.

  5. Drag ut tuben fortfarande hopklämd.

  Effekt uppnås efter en kort stund.


  Om du använt för stor mängd av Toilax

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip, magsmärtor, illamående.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Rektalsuspensionen kan ge lokal irritation eller inflammation i ändtarmen.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, kräkningar och allergiska reaktioner. Sluta att ta Toilax och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl.a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Toilax ska förvaras

  Enterotabletter: : Förvaras vid högst 25° C.
  Rektalsuspension: Förvaras i kylskåp.
  Enterotabletter + rektalsuspension, kombinationsförpackning: Förvaras i kylskåp.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är bisakodyl. 1 enterotablett innehåller 5 mg bisakodyl. 1 tub rektalsuspension à 5 ml innehåller 10 mg bisakodyl.

  • Övriga innehållsämnen är:
   1 enterotablett innehåller: laktosmonohydrat, majsstärkelse, Makrogol 6000, glycerol, gelatin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, propylenglykol, hypromellosftalat, trietylcitrat, kinolingult (färgämne E104).
   1 tub rektalsuspension à 5 ml innehåller: Makrogol 400, Makrogol 3000, Makrogol 4000, citronsyramonohydrat, vattenfri natriumcitrat, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Enterotabletterna är gula, runda, diameter ca 6 mm.

  Rektalsuspensionen är viskös, grå.

  Enterotabletter:
  Tryckförpackningar om 25 och 100 tabletter.

  Plastburkar om 25, 100, 250 och 4x250 tabletter.


  Rektalsuspension:
  Förpackningar om 1, 5, 25 och 50 tuber.


  Enterotabletter + rektalsuspension, kombinationsförpackning:
  Tryckförpackningar om I. 4 enterotabletter + II. 1 tub rektalsuspension: 1 x (I+II), 50 x (I+II) och 250 x (I+II).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orion Corporation
  Orionintie 1
  FI-02200 Espoo
  Finland


  Information lämnas av

  Orion Pharma AB
  Box 520
  192 05 Sollentuna
  Sverige
  Tel: 08–623 64 40
  medinfo@orionpharma.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-03-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.