Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Robinul® Injektionsvätska, lösning 0,2mg/ml Glasampull, 10x1ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: glykopyrronium Varunummer: 533489 Apotekets varuid: 21465
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Robinul är och vad det används för

  Robinul används inför en operation för att minska salivutsöndringen i munhåla, luftrör och svalg, eller under en operation för att normalisera eller motverka långsam hjärtrytm.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Robinul

  0,2 mg/ml injektionsvätska, lösning
  glykopyrroniumbromid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Robinul är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Robinul
  3. Hur du använder Robinul
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Robinul ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Robinul är och vad det används för

  Robinul används inför en operation för att minska salivutsöndringen i munhåla, luftrör och svalg, eller under en operation för att normalisera eller motverka långsam hjärtrytm.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Robinul

  Använd inte Robinul

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Robinul om du har:

  • feber

  • nedsatt njurfunktion

  • högt blodtryck eller hjärtbesvär

  • myastenia gravis (en muskelsjukdom)

  • glaukom (grön starr)

  • prostataförstoring

  • astma.

  Robinul ska användas med försiktighet till äldre patienter.

  Andra läkemedel och Robinul

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad.


  Glykopyrroniumbromid passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik med de doser som du kommer få.


  3. Hur du använder Robinul

  Den dos du får bestäms av läkaren. Robinul ges av sjukvårdspersonal som en injektion i ett blodkärl (en ven) eller i en muskel innan narkos eller som en injektion under narkos.


  Användning för barn och ungdomar: Läkaren bestämmer vilken dos som ska ges.


  Om du har frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Kontakta omedelbart läkare om du drabbas av något av följande symtom, eftersom du då kan behöva akut vård.


  Svullnad i främst ansiktet, läpparna eller svalget, vilket kan göra det svårt att svälja eller andas, klåda och utslag. Detta kan vara ett tecken på en allvarlig allergisk reaktion eller angioödem (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data).


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Muntorrhet (förekommer hos alla patienter).

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Dåsighet.

  • Synrubbningar.

  • Snabb puls, hjärtklappning, hjärtrytmrubbningar.

  • Besvär vid urinering.

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • Allvarlig allergisk reaktion.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Robinul ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glykopyrroniumbromid.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasampuller. Förpackningsstorlek: 10 x 1 ml, 10 x 3 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-28


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Dosering

  Administreras intramuskulärt eller intravenöst.


  Preoperativt: 

  Vuxna: 0,2-0,4 mg (1-2 ml) intravenöst eller intramuskulärt före inledandet av anestesin. Alternativt kan 0,004-0,005 mg/kg till maximalt 0,4 mg (2 ml) ges. Större doser kan orsaka långvarig och besvärande muntorrhet.

  Barn: 0,004-0,008 mg/kg till maximalt 0,2 mg (1 ml) intravenöst eller intramuskulärt före inledandet av anestesin. Större doser kan orsaka långvarig och besvärande muntorrhet.


  Intraoperativt: 

  Vuxna: Engångsdos av 0,2-0,4 mg (1-2 ml) intravenöst (eller 0,004-0,005 mg/kg till maximalt 0,4 mg (2 ml)). Kan upprepas vid behov.

  Barn: Engångsdos av 0,004-0,008 mg/kg till maximalt 0,2 mg (1 ml) intravenöst. Kan upprepas vid behov.


  Reversering av muskelrelaxerande läkemedel vid avslutande av operationer:

  Vuxna: 0,2 mg (1 ml) intravenöst per 1 mg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin. Alternativt 0,010-0,015 mg/kg intravenöst per 0,05 mg/kg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin.

  Barn: 0,01 mg/kg intravenöst per 0,05 mg/kg neostigmin eller motsvarande dos pyridostigmin. Vid överdosering ges 1 mg neostigminmetylsulfat per 1 mg glykopyrroniumbromid.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  Antikolinergika kan ge upphov till ventrikulära arrytmier vid cyklopropan anestesi. Dessa arrytmier kan undvikas genom att Robinul administreras i låga doser (0,1 mg eller mindre). Samtidig behandling med andra antikolinergika kan medföra total kolinerg blockad.


  Blandbarhet

  Kan blandas med isoton natriumklorid, 5%-eller 10%-ig glukoslösning. pH får ej vara över 6,0 i den färdigblandade lösningen.Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.