Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kaleorid® Depottablett 750mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Kaliumklorid Varunummer: 037846 Apotekets varuid: 12585
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kaleorid är och vad det används för

  Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid behandling med olika urindrivande medel. Kaleorid ges till patienter med för låga halter av kalium i blodet. Det kan också ges i förebyggande syfte vid diuretikabehandling.

  Kaleorid är tillverkad så att upplösningen av tabletten är fördröjd. Kalium ligger inbakat i ett lipidskelett, som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium över ett långt tarmavsnitt. Kärnan är uppbyggd av ett mjukt lipidskelett, som avgår oförändrat med faeces.

  Kaleorid innehåller en vit kärna som utsöndras med avföringen.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kaleorid

  750 mg filmdragerade depottabletter
  kaliumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kaleorid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kaleorid
  3. Hur du använder Kaleorid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kaleorid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kaleorid är och vad det används för

  Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid behandling med olika urindrivande medel. Kaleorid ges till patienter med för låga halter av kalium i blodet. Det kan också ges i förebyggande syfte vid diuretikabehandling.

  Kaleorid är tillverkad så att upplösningen av tabletten är fördröjd. Kalium ligger inbakat i ett lipidskelett, som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium över ett långt tarmavsnitt. Kärnan är uppbyggd av ett mjukt lipidskelett, som avgår oförändrat med faeces.

  Kaleorid innehåller en vit kärna som utsöndras med avföringen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kaleorid

  Använd inte Kaleorid

  - om du är allergisk mot kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du har nedsatt njurfunktion

  - om du har för höga kaliumvärden i blodet

  - om du har förträngningar i matstrupen och/eller tarm

  - om du har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den

  - om du har för lågt pH i blodet (metabolisk acidos) orsakat av ämnesomsättnings-rubbningar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kaleorid.

  Var särskilt försiktig med Kaleorid:

  - om du lider av hjärt- eller njursjukdom. Serumkalium bör kontrolleras i sådana fall.

  - om du samtidigt använder läkemedel som minskar rörligheten i tarmarna.

  Andra läkemedel och Kaleorid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Behandlingseffekten kan påverkas om Kaleorid och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

  Kaleorid ska ej kombineras med kaliumsparande urindrivande läkemedel såsom spironolakton amilorid, ej heller med takrolimus (läkemedel som hämmar immunförsvaret).

  Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Inga kända risker vid rekommenderade doser.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kaleorid har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  3. Hur du använder Kaleorid

  Använd alltid Kaleorid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. En vanlig dos kan vara 2-5 tabletter dagligen.

  Tabletterna får ej delas utan sväljes hela med minst ½ glas vatten och ej i liggande ställning

  Om du använt för stor mängd av Kaleorid

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Symtom vid överdosering kan vara lågt blodtryck och långsam eller oregelbunden puls. Muskelsvaghet, kramper och andningssvårigheter kan också uppkomma.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • Förhöjda kaliumvärden i blodet.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Illamående

  • kräkningar

  • gasbildning

  • buksmärtor

  • diarré

  • klåda med eller utan hudutslag och nässelfeber.

  Tabletterna kan i sällsynta fall fastna i matstrupe och/eller tunntarm och orsaka skador på slemhinnan och förträngningar.

  Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Kaleorid ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC

  Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är kaliumklorid 750 mg.

  Övriga innehållsämnen är titandioxid (E 171), etylcellulosa, glycerol, hypromellos, magnesiumstearat, sackarinnatrium, stearylalkohol, talk.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit spolformad tablett.

  HDPE burk med garantiförseglat lock med 100 eller 250 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  LEO Pharma AB

  Box 404, 201 24 Malmö

  Tel. 040-35 22 00.


  Tillverkare

  Paramedical A/S

  Vassingerødvej 3-7

  DK-3540 Lynge

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-07-15


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.