Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Granisetron STADA Filmdragerad tablett 2mg Blister, 5tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Granisetron Varunummer: 068588 Apotekets varuid: 15239
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Granisetron STADA är och vad det används för

  Granisetron Stada innehåller den verksamma substansen granisetron. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”5-HT3 receptorantagonister” eller ”antiemetika” (läkemedel som förebygger illamående och kräkningar). Dessa tabletter används bara till vuxna.

  Granisetron Stada används för att förebygga och behandla illamående och kräkningar orsakade av andra medicinska behandlingar, såsom cellgiftsbehandling och strålbehandling mot cancer.

  Granisetron som finns i Granisetron Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Granisetron STADA

  1 mg och 2 mg filmdragerade tabletter
  granisetron
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Granisetron STADA är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Granisetron STADA
  3. Hur du använder Granisetron STADA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Granisetron STADA ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Granisetron STADA är och vad det används för

  Granisetron Stada innehåller den verksamma substansen granisetron. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”5-HT3 receptorantagonister” eller ”antiemetika” (läkemedel som förebygger illamående och kräkningar). Dessa tabletter används bara till vuxna.


  Granisetron Stada används för att förebygga och behandla illamående och kräkningar orsakade av andra medicinska behandlingar, såsom cellgiftsbehandling och strålbehandling mot cancer.


  Granisetron som finns i Granisetron Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Granisetron STADA

  Använd inte Granisetron STADA


  • om du är allergisk mot granisetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Om du är osäker, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar dessa tabletter.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar dessa tabletter, särskilt om du:


  • har problem med dina tarmrörelser på grund av stopp i tarmarna.

  • har hjärtproblem, behandlas för cancer med ett läkemedel som är känt för att vara skadligt för hjärtat eller har problem med saltnivåerna i kroppen, såsom kalium, natrium eller kalcium (elektrolytförändringar).

  • tar annat läkemedel som är ”5-HT3 receptorantagonister”. Detta inkluderar dolasetron, ondansetron som används på samma sätt som Granisetron Stada för att behandla och förebygga illamående och kräkning.


  Serotonergt syndrom är en sällsynt reaktion som kan vara livshotande och som kan inträffa vid behandling med Granisetron Stada. Det kan orsaka allvarliga förändringar på hur din hjärna, muskler och matsmältningssystem fungerar. Reaktionen kan inträffa om du tar Granisetron Stada ensamt men det är mer sannolikt att det inträffar om du tar Granisetron Stada tillsammans med andra läkemedel. Informera din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om alla läkemedel som du tar.

  Barn och ungdomar

  Barn ska inte ta dessa tabletter.

  Andra läkemedel och Granisetron STADA

  Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta beror på att Granisetron Stada kan påverka hur vissa läkemedel fungerar. Även vissa andra läkemedel kan påverka hur dessa tabletter fungerar.


  Tala särskilt om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel:

  • läkemedel som används för att behandla oregelbundna hjärtslag

  • andra läkemedel som är ”5-HT3 receptorantagonister” såsom dolasetron eller ondansetron (se ”Varningar och försiktighet” ovan)

  • fenobarbital, ett läkemedel som används för att behandla epilepsi

  • ett läkemedel som kallas ketokonazol som används för behandling av svampinfektion

  • antibiotikaläkemedlet erytromycin som används för att behandla bakterieinfektioner

  • SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) som används för att behandla depression och/eller ångest såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram

  • SNRI (noradrenalin-serotoninåterupptagshämmare) som används för att behandla depression och/eller ångest såsom venlafaxin, duloxetin.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Du ska inte ta dessa tabletter om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar, såvida inte din läkare sagt till dig att göra det.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Granisetron Stada har ingen eller obetydlig påverkan på din förmåga att framföra fordon eller använda verktyg och maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Granisetron STADA innehåller laktos

  Om att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakt din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Granisetron STADA

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Rekommenderad dos varierar från en patient till en annan. Det beror på din ålder, vikt och om du får läkemedlet för att förebygga eller behandla illamående och kräkning. Läkaren kommer att räkna ut vilken dos som du ska få.


  För att förebygga illamående eller kräkningar

  Den första dosen av Granisetron Stada får du vanligtvis en timme innan strålbehandling eller cellgiftsbehandling. Dosen kommer antingen att vara:

  • en 1 mg tablett två gånger dagligen eller

  • två 1 mg tabletter en gång dagligen eller

  • en 2 mg tablett en gång dagligen


  i upp till en vecka efter strålbehandlingen eller cellgiftsbehandlingen.


  Behandling mot illamående eller kräkningar

  Dosen kommer vanligen att vara antingen;

  • en 1 mg tablett två gånger dagligen eller

  • två 1 mg tabletter en gång dagligen eller

  • en 2 mg tablett en gång dagligen.

  Om du använt för stor mängd av Granisetron STADA

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen på överdos inkluderar lätt huvudvärk. Du kommer att behandlas beroende på dina symtom.

  Om du har glömt att använda Granisetron STADA

  Om du har glömt att ta ditt läkemedel tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

  Om du slutar att använda Granisetron STADA

  Sluta inte ta ditt läkemedel innan behandlingen är klar. Om du slutar att ta läkemedlet kan dina symtom återkomma.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du märker något av följande problem uppsök omedelbart en läkare:


  • allergiska reaktioner (anafylaxi). Tecken på detta kan vara svullnad i halsen, ansiktet, läpparna och munnen, svårigheter att andas och svälja.


  Andra biverkningar som kan förekomma när du tar detta läkemedel är:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • huvudvärk

  • förstoppning. Din läkare kommer att undersöka dig.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • sömnproblem (sömnlöshet)

  • förändringar i hur din lever fungerar, visas med blodprover

  • diarré.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • hudutslag eller en allergisk hudreaktion eller nässelutslag (urtikaria). Tecken på detta kan vara röda, upphöjda kliande utslag

  • förändrade hjärtslag (rytm) och förändringar som ses på EKG (elektrisk registrering av hjärtat)

  • onormala ofrivilliga rörelser, såsom skakningar, muskelstelhet och muskelsammandragningar

  • serotonergt syndrom. Tecken på detta kan vara feber, svettningar, skakningar, diarré, illamående, kräkning, muskelskakningar, ryckningar, sammandragningar eller stelhet, överaktiva reflexer, förlust av koordinationsförmåga, snabba hjärtslag, förändrat blodtryck, förvirring, kroppslig oro, rastlöshet, hallucinationer, humörförändringar, medvetslöshet och koma.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Granisetron STADA ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är granisetron.

  Varje 1 mg filmdragerad tablett innehåller 1 mg granisetron (som hydroklorid).

  Varje 2 mg filmdragerad tablett innehåller 2 mg granisetron (som hydroklorid).


  Övriga innehållsämnen är:

  Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), hypromellos (E464), natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat (E470b), titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat 80 (E433).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Granisetron Stada 1 mg tabletter är runda, vita eller vitaktiga filmdragerade tabletter, märkta med ”GS” på ena sidan och utan märkning på andra sidan.

  Granisetron Stada 2 mg tabletter är runda, vita eller vitaktiga filmdragerade tabletter, märkta med ”GS2” på ena sidan och utan märkning på andra sidan.


  Förpackningsstorlekar

  • Granisetron Stada 1 mg tabletter: blister om 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 500 vita tabletter.

  • Granisetron Stada 2 mg tablettter: blister om 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 500 vita tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  STADA Arzneimittel AG
  Stadastrasse 2-18
  61118 Bad Vilbel
  Tyskland


  Tillverkare

  STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Tyskland.


  Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Nederländerna.


  STADA Production Ireland Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irland.


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  STADA Nordic ApS

  Marielundvej 46 A

  2730 Herlev

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–05–19


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.