Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Forlax® Pulver till oral lösning i dospåse 10g Dospåse, 100st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Makrogol Varunummer: 013298 Apotekets varuid: 16502
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD FORLAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Forlax används för behandling av förstoppning hos vuxna och barn över 8 år. Detta läkemedel är ett pulver som ska lösas upp i ett glas vatten (minst ½ dl) precis innan intag. Det tar vanligtvis 1 till 2 dygn innan det har effekt.

  Behandling av förstoppning med läkemedel ska enbart ske som tillägg till en sund livsstil och hälsosam kost.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Forlax

  10 g pulver till oral lösning, dospåse
  Makrogol 4000

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD FORLAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER FORLAX
  3. HUR DU ANVÄNDER FORLAX
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR FORLAX SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD FORLAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Forlax innehåller den aktiva substansen Makrogol 4000 och tillhör en grupp läkemedel som kallas osmotiska laxativ. De verkar genom att öka avföringens vätskevolym vilket hjälper mot besvär orsakade av mycket långsamma tarmrörelser. Forlax tas inte upp i blodet och bryts inte ner i kroppen.

  Forlax används för behandling av förstoppning hos vuxna och barn över 8 år. Detta läkemedel är ett pulver som ska lösas upp i ett glas vatten (minst ½ dl) precis innan intag. Det tar vanligtvis 1 till 2 dygn innan det har effekt.


  Behandling av förstoppning med läkemedel ska enbart ske som tillägg till en sund livsstil och hälsosam kost.

  2. INNAN DU ANVÄNDER FORLAX

  Använd inte Forlax

  • om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol (polyetylenglykol) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en allvarlig tarmsjukdom som t ex:

   • inflammatorisk tarmsjukdom (t ex ulcerös kolit, Crohns sjukdom, onormal utvidgning av tarmen)

   • perforation (hål) i magtarmkanalen, eller risk för detta

   • om du har stopp i tarmen eller misstänkt stopp i tarmen

   • om du har magsmärtor utan känd orsak

  Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet.

  Var särskilt försiktig med Forlax

  Fall av allergiska reaktioner med hudutslag och svullnad av ansikte och hals (angioödem) har rapporterats vid behandling med läkemedel som innehåller makrogol (polyetylenglykol). Enstaka svåra fall av allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats orsaka matthet, kollaps eller andningssvårigheter och allmän sjukdomskänsla. Om du upplever något av dessa symtom, ska du sluta ta Forlax och omedelbart söka vård.


  Innan behandlingen påbörjas bör organisk sjukdom ha uteslutits.


  Eftersom Forlax ibland kan orsaka diarré ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar läkemedlet om du:

  • har nedsatt lever- eller njurfunktion

  • tar diuretika (vätskedrivande läkemedel) eller är äldre, eftersom du då riskerar att få låga halter av natrium (salt) eller kalium i blodet.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Användning av Forlax med mat och dryck

  Forlax kan användas av diabetiker och personer som äter galaktosfri diet.

  Graviditet och amning

  Forlax kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Forlax har ingen känd verkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Forlax

  Om du informerats av din läkare att du inte tål vissa sockerarter (sorbitol), bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Forlax innehåller en liten mängd av ett socker som kallas sorbitol som omvandlas till fruktos.


  Innehållet av svaveldioxid kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och andningssvårigheter.


  3. HUR DU ANVÄNDER FORLAX

  Ta alltid Forlax exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn över 8 år

  Den rekomenderade dosen är 1-2 dospåsar per dag som intas som en engångsdos på morgonen.


  Den dagliga dosen kan justeras utifrån vilket resultat behandlingen ger, från 1 dospåse varannan dag (särskilt hos barn) upp till max 2 dospåsar per dag.


  Lös upp påsens innehåll i ett glas vatten (minst ½ dl) omedelbart före användning och drick sedan.


  Observera följande:

  • Forlax verkar vanligtvis inom 24-48 timmar.

  • Hos barn bör behandlingstiden med Forlax inte överstiga 3 månader.

  • Förbättring av tarmrörelsernas frekvens kan efter behandling med Forlax bibehållas genom att hålla sig till en hälsosam livsstil och kost.

  • Tala med läkare eller apotekspersonal om symtomen blir värre eller inte förbättras.

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  För mycket Forlax kan ge diarré, magont eller kräkningar. Diarrén försvinner vanligtvis när behandlingen avbryts eller om dosen minskas.


  Om du får kraftig diarré eller kräkningar ska du kontakta läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva behandling för att förhindra saltbrist orsakad av vätskeförlust.

  Om du har glömt att ta Forlax

  Ta nästa dos så snart du kommer ihåg, men ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Forlax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar som vanligen är milda och övergående är:


  Hos barn:

  Vanliga (kan förekomma hos 1av 10 användare)

  • Buksmärta


  • Diarré som kan orsaka ömhet kring ändtarmen (anus)

  Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 av 100 användare)

  • Illamående eller kräkningar

  • Uppblåst mage

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Allergiska reaktioner (överkänslighet) (hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad i ansikte eller hals, andningssvårigheter, yrsel eller kollaps)

  Hos vuxna

  Vanliga (kan förekomma hos 1av 10 användare)

  • Magsmärta

  • Uppblåst mage

  • Illamående

  • Diarré

  Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 100 användare)

  • Kräkningar

  • Brådskande behov av att gå på toaletten

  • Avföringsinkontinens

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Minskad natriumhalt i blodet som kan orsaka trötthet och förvirring, muskelryckningar, krampanfall och koma

  • Minskad kaliumhalt i blodet vilket kan orsaka muskelsvaghet, ryckningar eller onormal hjärtrytm

  • Uttorkning till följd av svår diarré särskilt hos äldre

  • Symtom på allergisk reaktion såsom hudrodnad, hudutslag, nässelutslag (urtikaria), svullnad av ansikte eller hals (angioödem), andningssvårigheter, matthet eller kollaps.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR FORLAX SKA FÖRVARAS

  Förvara detta utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte Forlax efter det utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Forlax kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är 10 g makrogol 4000 per dospåse.


  Övriga innehållsämnen är: sackarinnatrium (E954), smakämne (apelsin-grapefrukt) som innehåller apelsin- och grapefruktoljor, koncentrerad apelsinjuice, citral, acetaldehyd, linalol, etylbutyrat, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-hexenol, maltodextrin, akaciagummi, sorbitol, BHA (E320) och svaveldioxid (E220).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Forlax är ett nästan vitt pulver som luktar och smakar apelsin-grapefrukt, som ska lösas upp till en dryck.


  Forlax finns i förpackningsstorlekarna: 10, 20, 50 eller 100 dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

  Kista Science Tower

  Färögatan 33

  164 51 Kista

  Tel:08- 451 60 00

  info.se@ipsen.com

  Beaufour Ipsen Industrie

  Rue Ethe Virton

  28100 Dreux

  Frankrike


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014-12-16

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.