Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Competact Filmdragerad tablett 15mg/850mg Blister, 56tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metformin, Pioglitazon Varunummer: 100805 Apotekets varuid: 22855
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Competact är och vad det används för

  Competact innehåller pioglitazon och metformin. Det är ett läkemedel mot diabetes som används hos vuxna för att behandla typ 2 (icke insulinberoende) diabetes mellitus när behandling med enbart metformin inte är tillräcklig. Denna typ 2 diabetes utvecklas vanligtvis i vuxen ålder i synnerhet hos överviktiga personer som inte kan producera tillräckligt med insulin (ett hormon som kontrollerar blodsockernivåen) eller inte kan använda det insulin som produceras. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din läkare kommer att undersöka om Competact fungerar för dig.

  Competact hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre kan utnyttja det insulin som bildas.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Competact

  15 mg/850 mg filmdragerade tabletter
  pioglitazon/metforminhydroklorid

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har enbart ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Competact är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Compatect
  3. Hur du tar Competact
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Competact ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Competact är och vad det används för

  Competact innehåller pioglitazon och metformin. Det är ett läkemedel mot diabetes som används hos vuxna för att behandla typ 2 (icke insulinberoende) diabetes mellitus när behandling med enbart metformin inte är tillräcklig. Denna typ 2 diabetes utvecklas vanligtvis i vuxen ålder i synnerhet hos överviktiga personer som inte kan producera tillräckligt med insulin (ett hormon som kontrollerar blodsockernivåen) eller inte kan använda det insulin som produceras. 3 till 6 månader efter att du har startat behandlingen kommer din läkare kommer att undersöka om Competact fungerar för dig.


  Competact hjälper till att hålla blodsockernivån under kontroll vid typ 2 diabetes så att kroppen bättre kan utnyttja det insulin som bildas.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Compatect

  Ta inte Competact

  • om du är allergisk mot pioglitazon, metformin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har eller tidigare har haft hjärtsvikt.

  • om du nyligen haft en hjärtinfarkt, har allvarliga cirkulationsbesvär inklusive chock, eller andningssvårigheter.

  • om du har någon leversjukdom.

  • om du har ett stort alkoholintag (antingen varje dag eller endast då och då)

  • om du har diabetisk ketoacidos (en diabeteskomplikation med snabb viktminskning, illamående eller kräkning).

  • om du har eller tidigare har haft cancer i urinblåsan

  • om du har blod i urinen som din läkare inte har undersökt närmare

  • om du har njurbesvär.

  • om du har en allvarlig infektion eller är dehydrerad.

  • om du ska genomgå en viss sorts röntgen med ett injicerbart kontrastmedel ska du tala med din läkare eftersom du måste sluta ta Competact under en viss tid före och efter undersökningen.

  • om du ammar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Competact (se även avsnitt 4).

  • om du har problem med hjärtat. Vissa patienter som haft typ 2 diabetes under många år och hjärtsjukdom eller haft stroke som behandlats med pioglitazon och insulin samtidigt har drabbats av hjärtsvikt. Tala om för din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom plötsligt andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

  • om du samlar på dig vatten (vätskeretention) eller har problem med hjärtsvikt, speciellt om du är över 75 år. Tala om för din läkare om du tar antiinflammatoriska mediciner som kan orsaka att du samlar på dig vätska och svullnar.

  • om du har makulaödem, en särskild diabetisk ögonsjukdom (svullnad i ögats baksida), tala med din läkare om du märker någon synförändring.

  • om du ska undergå en operation under narkos, eftersom du kanske kommer behöva sluta ta Competact i några dagar innan och efter proceduren.

  • om du har cystor på äggstockarna (polycystiskt ovariesyndrom). Det kan leda till ökad möjlighet att bli gravid eftersom du kan få ägglossning igen när du tar Competact. Om detta berör dig, använd lämpligt preventivmedel för att undvika oplanerad graviditet.

  • om du har problem med levern. Innan du börjar använda Competact kommer du att få lämna blodprov för att kontrollera din leverfunktion. Denna kontroll kan komma att upprepas i intervaller. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på leversjukdom (som oförklarligt illamående, kräkningar, magont, trötthet, aptitlöshet och/eller mörk urin) då din leverfunktion bör kontrolleras.

  Du kan också få en minskning i antalet blodkroppar (anemi).


  Hypoglykemi

  Om du använder Competact tillsammans med annan diabetesmedicin är det sannolikt att ditt blodsocker kan sjunka under normala nivåer (hypoglykemi). Om du upplever symtom på hypoglykemi såsom svaghet, yrsel, ökad svettning, snabb puls, synstörningar eller koncentrationssvårigheter, ska du äta något sött för att höja blodsockernivån igen. Om du inte är säker på hur du känner igen hypoglykemi tala med läkare eller apotekspersonal för mer information. Det rekommenderas att du har med dig sockerbitar, godis, kex eller fruktdrycker som innehåller socker.


  Benbrott

  En högre frekvens av benbrott har konstaterats hos patienter, framförallt hos kvinnor som använde pioglitazon. Din läkare kommer att ta hänsyn till detta vid behandlingen av din diabetes.

  Barn och ungdomar

  Användning hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

  Andra läkemedel och Competact

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Följande läkemedel kan med stor sannolikhet påverka mängden socker i ditt blod:

  • gemfibrozil (kolesterolsänkande)

  • rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

  • cimetidin (används för att minska mängden magsyra)

  • glukokortikosteorider (används för behandling av inflammationer)

  • beta-2-agonister (för behandling av astma)

  • diuretika (vätskedrivande)

  • angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare) (för behandling av för högt blodtryck)

  Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av dessa preparat. Ditt blodsocker kommer att kontrolleras och din dos av Competact kan komma att behöva justeras.

  Competact med alkohol

  Undvik alkohol eller mediciner som innehåller alkohol medan du tar Competact eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se avsnitt 4).

  Graviditet och amning

  • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Competact rekommenderas inte under graviditet. Om du vill bli gravid kommer läkaren att råda dig att sluta ta detta läkemedel.

  • Använd inte Competact om du ammar eller planerar att amma ditt barn (se avsnitt "Ta inte Competact").

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel påverkar ej förmågan att köra bil eller använda maskiner, men iaktta försiktighet om du upplever synstörningar.


  3. Hur du tar Competact

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen är en tablett två gånger dagligen. Vid behov kan din läkare be dig ta en annan dos. Tabletterna skall sväljas tillsammans med ett glas vatten. Du bör ta tabletterna med eller precis efter födointag för att reducera risken för magbesvär.


  Om du rekommenderats en specialkost för diabetes skall du fortsätta med denna medan du tar Competact.


  Kontrollera vikten regelbundet och informera din läkare om vikten ökar.


  Din läkare kommer att ta blodprov regelbundet under behandlingen med Competact. Detta görs för att kontrollera att levern fungerar normalt. Åtminstone en gång om året (oftare om du är äldre eller har njurproblem) kommer din doktor att kontrollera att dina njurar fungerar normalt.

  Om du har tagit för stor mängd av Competact

  Om du av misstag tar för många tabletter, eller om någon annan eller ett barn tar ditt läkemedel, tala omedelbart med en läkare eller farmaceut. Ditt blodsocker kan falla under normal nivå och kan ökas genom intag av socker. Det är en rekommendation att bära med sig sockerbitar, godis, kex eller sockrade fruktdrycker.


  Om du har tagit för stor mängd av Competact kan du drabbas av laktacidos. Symtom på laktacidos kan vara att frysa eller känna obehag, svårt illamående eller kräkning, magont, oförklarad viktminskning eller snabb andning. Om du upplever något av dessa symtom, sluta ta Competact och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus.

  Om du har glömt att ta Competact

  Försök att ta Competact dagligen såsom ordinerats. Om du emellertid glömmer en dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt bara med nästa dos som vanligt. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

  Om du slutar att ta Competact

  Competact skall användas dagligen för att uppnå önskad effekt. Om du slutar att ta Competact kan din blodsockernivå öka. Tala med din läkare innan du slutar med denna behandling.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket sällan (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) kan patienter som tar metformin (ett av de aktiva innehållsämnena i Competact) uppleva ett tillstånd som kallas laktacidos (överskott på mjölksyra i blodet), särskilt personer vars njurar inte fungerar ordentligt. Symtomen kan vara att frysa eller känna obehag, svårt illamående eller kräkning, magont, oförklarad viktminskning eller snabb andning. Om du upplever något av dessa symtom, sluta ta Competact och kontakta omedelbart läkare.


  Cancer i urinblåsan har upptäckts hos några patienter (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som tagit Competact. Tecken och symptom på detta kan vara blod i urinen, smärta vid urinering eller urinträngningar (plötsligt behov av att kissa). Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever något av dessa symptom.


  Det har varit vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) att kvinnliga patienter som tagit Competact har rapporterat benbrott. Benbrott har även rapporterats hos manliga patienter som tagit Competact (förekommer hos ett okänt antal användare). Kontakta din läkare snarast möjligt om du upplever denna biverkning.


  Synstörningar i samband med svullnad (eller vätska) i ögats bakre del (makulaödem) har har rapporterats (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data). Tala med din läkare så snart som möjligt om du upplever dessa symtom för första gången. Har du redan synstörningar och symtomen förvärras tala även då med din läkare omedelbart.


  Allergiska reaktioner har rapporterats (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data) hos patienter som tar Competact. Om du får en allvarlig allergisk reaktion såsom nässelfeber eller att ansiktet, läpparna, tungan eller halsen svullnar, vilket kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja, sluta ta detta läkemedel och kontakta omedelbart din läkare.


  Några patienter har fått följande biverkningar av Competact


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • magont

  • känsla av illamående (illamående)

  • kräkning

  • diarré

  • aptitlöshet


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • begränsad svullnad (ödem)

  • viktökning

  • huvudvärk

  • luftvägsinfektion

  • synstörning

  • ledsmärta

  • impotens

  • blod i urinen

  • minskning av röda blodkroppar (anemi)

  • känselbortfall

  • smakstörningar


  Mindre vanliga

  • bihåleinflammation (sinuit)

  • väderspänning

  • sömnlöshet (insomnia)


  Mycket sällsynta

  • minskning av vitamin B12 i blodet

  • hudrodnad

  • klåda

  • nässelfeber (upphöjda kliande hudutslag)


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • leverinflammation (hepatit)

  • försämrad leverfunktion (förändrade nivåer av leverenzymer)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Competact ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte detta läkemedel efter det utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar är nödvändiga för detta läkemedel.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substansena är pioglitazon och metforminhydroklorid. Varje tablett innehåller 15 mg pioglitazon (som hydroklorid) och 850 mg metforminhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, providon (K 30), natriumkroskarmellos, magnesiumstearat, hypromellos, magrokol 8000, talk och titandioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  De filmdragerade tabletterna (tabletter) är vita till benvita, avlånga, kupade, filmdragerade tabletter (tablett) och märkta "15/850" på ena sidan och "4833M" på den andra. De kommer i blister av aluminium/aluminium i förpackningar med 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 112, 180, multipelförpackningar med 196 (2 förpackningar med 98) tabletter eller i perforerat endosblister av aluminium/aluminium i förpackningar med 60 x 1 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Takeda Pharma A/S,

  Dybendal Alle 10,

  2630 Taastrup,

  Danmark.


  Tillverkare

  Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irland.

  Delpharm Novara S.r.l., Via Grossa, 86, I-28065 Cerano (NO), Italien.

  Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombud för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  België/Belgique/Belgien

  Takeda Belgium

  Tél/Tel: +32 2 464 06 11

  takeda-belgium@takeda.com

  Lietuva

  Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

  Tel. +370 (5) 2649600

  България

  Такеда България

  Тел.: + 359 2 958 27 36;

  + 359 2 958 15 29

  Luxembourg/Luxemburg

  Takeda Belgium

  Tél/Tel: +32 2 464 06 11

  takeda-belgium@takeda.com

  Česká republika

  ELI LILLY ČR, s.r.o.

  Tel: + 420 234 664 111

  Magyarország

  Lilly Hungária Kft.

  Tel: + 36 1 328 5100

  Danmark

  Takeda Pharma A/S

  Tlf: +45 46 77 11 11

  Malta

  Takeda Italia S.p.A.

  Tel: +39 06 502601

  Deutschland

  Takeda GmbH

  Tel: 0800 825 3325

  medinfo@takeda.de

  Nederland

  Eli Lilly Nederland B.V.

  Tel: +31 (0) 30 60 25 800

  Eesti

  Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

  Tel: +3726817280

  Norge

  Takeda AS

  Tlf: +47 6676 3030

  infonorge@takeda.com

  Ελλάδα

  ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

  Τηλ: +30 210 629 4600

  Österreich

  Takeda Pharma Ges.m.b.H

  Tel: +43(0)800 20 80 50

  España

  Lilly S.A.

  Tel: + 34 (91) 663 50 00

  Polska

  Takeda Polska Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 22 608 13 00

  France

  Takeda France S.A.S

  Tél: +33 1 46 25 16 16

  Portugal

  Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

  Tel: + 351 21 412 6600

  Hrvatska

  Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

  Tel: +385 1 377 88 96

  România

  Eli Lilly România S.R.L.

  Tel: +40 21 4023000

  Ireland

  Takeda Products Ireland Limited

  Tel: +353 (0) 1 6420021

  Slovenija

  Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

  Tel.+ 386 (0) 59 082 480

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  vistor@vistor.is

  Slovenská republika

  Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

  Tel: + 421 220 663 111

  Italia

  Takeda Italia S.p.A.

  Tel: +39 06 502601

  Suomi/Finland

  Oy Eli Lilly Finland Ab

  Puh/Tel: +358 (0)9 8545250

  Κύπρος

  Takeda Pharma A/S

  Τηλ: +45 46 77 11 11

  Sverige

  Takeda Pharma AB

  Tel: +46 8 731 28 00

  infosweden@takeda.com

  Latvija

  Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

  Tel: +371 6 7 364 000

  United Kingdom

  Takeda UK Ltd

  Tel: +44 (0)1628 537 900


  Denna bipacksedel ändrades senast

  november 2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.