Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Andolex Munsköljvätska 1,5mg/ml Glasflaska, 300ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Benzydamin Varunummer: 484618 Apotekets varuid: 21369
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Andolex är och vad det används för

  Andolex är ett lokalt verkande smärtstillande läkemedel som verkar genom att stabilisera cellmembranen och hämma bildandet av prostaglandiner (ämnen som kan förstärka smärtsignaler i kroppen).

  Andolex är en munsköljvätska som används för korttidsbehandling av lokala smärttillstånd i mun och svalg.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Andolex

  1,5 mg/ml munsköljvätska
  benzydaminhydroklorid

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Andolex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Andolex
  3. Hur du använder Andolex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Andolex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Andolex är och vad det används för

  Andolex är ett lokalt verkande smärtstillande läkemedel som verkar genom att stabilisera cellmembranen och hämma bildandet av prostaglandiner (ämnen som kan förstärka smärtsignaler i kroppen).


  Andolex är en munsköljvätska som används för korttidsbehandling av lokala smärttillstånd i mun och svalg.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Andolex

  Använd inte Andolex

  - om du är allergisk mot benzydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Sluta att ta Andolex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Andolex.

  • om du har eller har haft astma

  • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (NSAID).

  Detta läkemedel innehåller 10 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1215 mg per dos, motsvarande 30 ml öl, eller 12,5 ml vin. Andolex ska inte sväljas så mängden alkohol som kommer in i blodbanan är mycket liten.


  Andolex innehåller metylparahydroxibensoat som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


  Undvik kontakt med ögonen.

  Barn och ungdomar

  Andolex ska inte användas av barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Andolex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Andolex innehåller alkohol. Upptaget i kroppen vid munsköljning förväntas vara minimal men försiktighet rekommenderas vid bilkörning och användning av maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Andolex

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna och barn över 12 år: 15 ml under c:a 30 sekunder var 1,5-3 timme enligt föreskrift. Skölj munnen eller gurgla; lösningen skall ej sväljas utan spottas ut.


  I likhet med behandling av övriga icke kroniska smärttillstånd bör behandling längre än en vecka undvikas, om inte orsaken till smärtan är känd och behandlande läkare förskrivit längre tid.

  Användning för barn och ungdomar

  Andolex ska inte ges till barn under 12 år.

  Om du använt för stor mängd av Andolex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Andolex

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Andolex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Stickningar och bedövningskänsla i munnen.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Ljuskänslighet (utslag eller solskada), nässelutslag hudutslag, klåda.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Kramp i svalg och luftrören.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Plötslig svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor (angioödem). Överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, som kan vara livshotande.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Andolex ska förvaras

  Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Det aktiva substansen är: benzydaminhydroklorid 1,5 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är: etanol, glycerol, metylparahydroxibensoat (E 218), sackarinnatrium, polysorbat, färgämnen (kinolingult E 104, patentblått E 131), samt smakämnen (52.503/5T, Firmenich) och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasflaska 300 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00

  E-mail: info@medasverige.se


  Tillverkare

  3M Health Care Limited

  3M House,Morley Street

  Loughborough, Leicestershire

  LE11 1EP Storbritannien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-08-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.