Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Zeffix® Filmdragerad tablett 100mg Blister 84tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Lamivudin Varunummer: 051490 Apotekets varuid: 23299
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Zeffix är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Zeffix är lamivudin.

  Zeffix används för att behandla kroniskhepatit B-infektion hos vuxna.

  Zeffix är ett antiviralt läkemedel som undertrycker hepatit B-virus och tillhör en grupp läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptas hämmare (NRTI).

  Hepatit B är ett virus som infekterar levern, ger långvarig (kronisk) infektion, och kan ge upphov till skador i levern. Zeffix kan användas av personer vars lever är skadad men fortfarande fungerar normalt (kompenserad leversjukdom) samt i kombination med andra läkemedel av personer vars lever är skadad och inte fungerar normalt (dekompenserad leversjukdom).

  Behandling med Zeffix kan minska mängden hepatit B-virus i kroppen. Därmed kan skadorna i levern minskas och leverfunktionen förbättras. Alla svarar inte på behandlingen med Zeffix på samma sätt. Din läkare kommer att övervaka effekten av din behandling genom att regelbundet ta blodprover.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Zeffix

  100 mg filmdragerade tabletter
  lamivudin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Zeffix är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Zeffix
  3. Hur du tar Zeffix
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Zeffix ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Zeffix är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Zeffix är lamivudin.


  Zeffix används för att behandla kroniskhepatit B-infektion hos vuxna.


  Zeffix är ett antiviralt läkemedel som undertrycker hepatit B-virus och tillhör en grupp läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptas hämmare (NRTI).


  Hepatit B är ett virus som infekterar levern, ger långvarig (kronisk) infektion, och kan ge upphov till skador i levern. Zeffix kan användas av personer vars lever är skadad men fortfarande fungerar normalt (kompenserad leversjukdom) samt i kombination med andra läkemedel av personer vars lever är skadad och inte fungerar normalt (dekompenserad leversjukdom).


  Behandling med Zeffix kan minska mängden hepatit B-virus i kroppen. Därmed kan skadorna i levern minskas och leverfunktionen förbättras. Alla svarar inte på behandlingen med Zeffix på samma sätt. Din läkare kommer att övervaka effekten av din behandling genom att regelbundet ta blodprover.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Zeffix

  Använd inte Zeffix:

  • om du är allergisk mot lamivudin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Rådgör med din läkare om du tror att detta gäller dig.

  Varningar och försiktighet

  Vissa personer som tar Zeffix eller andra liknande läkemedel löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

  • om du någon gång har haft andra typer av leversjukdom, såsom hepatit C

  • om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

  • Tala med din läkare om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inklusive blodprov, under tiden du tar läkemedlet. Se avsnitt 4 för mer information om riskerna.


  Sluta inte ta Zeffix utan att först ha rådfrågat din läkare, eftersom det finns en risk att din hepatit då förvärras. När du slutat ta Zeffix kommer din läkare att kontrollera dig under minst fyra månader för att utesluta eventuella problem. Det innebär att blodprover kommer tas för att kontrollera om du har förhöjda nivåer av leverenzymer, vilket kan vara tecken på leverskada. Se avsnitt 3 för mer information om hur Zeffix ska tas.


  Skydda andra människor

  Hepatit B-infektion sprids genom sexuell kontakt med någon som har infektionen eller genom överföring av infekterat blod (till exempel genom att dela injektionsnålar). Zeffix hindrar dig inte från att föra hepatit B-infektionen vidare till andra människor. För att skydda andra från att infekteras med hepatit B:

  • Använd kondom när du har oral- eller penetrerande sex.

  • Riskera inte överföring via blod – dela exempelvis inte injektionsnålar med andra.

  Andra läkemedel och Zeffix

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, detta inkluderar även naturläkemedel och receptfria läkemedel.


  Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta några nya läkemedel under tiden du tar Zeffix.


  Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Zeffix:

  • andra läkemedel som innehåller lamivudin som används för att behandla hiv-infektion (ibland kallat AIDS-virus)

  • emtricitabin, som används för att behandla hiv- eller hepatit B-infektion

  • kladribin, som används för att behandla hårcellsleukemi.

  • Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn:

  • Tala med din läkare om riskerna och nyttan av att ta Zeffix under din graviditet. Avbryt inte behandlingen utan att först ha rådfrågat din läkare.


  Amning

  Zeffix kan passera över i bröstmjölk. Om du ammar eller funderar på att amma:

  • Tala med din läkare innan du tar Zeffix.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Zeffix kan göra att du känner dig trött vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  • Kör inte bil och använd inga maskiner om du inte är säker på att din förmåga är opåverkad.


  3. Hur du tar Zeffix


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ha regelbunden kontakt med din läkare

  Zeffix hjälper dig att kontrollera din hepatit B-infektion. Du måste fortsätta att ta det varje dag för att kontrollera din infektion och hindra din sjukdom från att förvärras.


  • Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Zeffix utan att först ha rådfrågat din läkare.


  Hur mycket du ska ta

  Vanlig dos av Zeffix är en tablett (100 mg lamivudin) en gång dagligen.


  Din läkare kan förskriva en lägre dos om du har problem med njurarna. Det finns en oral lösning av Zeffix tillgänglig för personer som behöver en lägre dos eller som inte kan svälja tabletter.

  • Tala med din läkare om detta gäller dig.


  Om du redan tar ett annat läkemedel mot hiv-infektion som innehåller lamivudin så kommer din läkare att fortsätta behandla dig med den högre dosen (vanligen 150 mg två gånger dagligen), eftersom dosen av lamivudin i Zeffix (100 mg) inte är tillräcklig för att behandla hiv-infektion. Om du planerar att ändra din hivbehandling, diskutera denna förändring med din läkare först.


  Svälj tabletten hel med vatten. Zeffix kan tas med eller utan mat.

  Om du har tagit för stor mängd Zeffix

  Om du av misstag fått i dig för stor mängd Zeffix är risken liten att du kommer att få några allvarliga problem. Om du av misstag tagit för stor mängd ska du kontakta läkare, apotekspersonal eller akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

  Om du har glömt att ta Zeffix

  Om du har glömt att ta en dos, tag denna så snart som möjligt. Fortsätt sedan behandlingen enligt föreskrift. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Sluta inte ta Zeffix

  Du ska inte sluta ta Zeffix utan att rådfråga läkare först. Det finns en risk att din hepatit förvärras (se avsnitt 2). När du slutat ta Zeffix kommer din läkare att kontrollera dig under minst fyra månader för att utesluta eventuella problem. Det innebär att blodprover kommer tas för att kontrollera om du har förhöjda nivåer av leverenzymer, vilket kan vara tecken på leverskada.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar som vanligen rapporterades i kliniska studier med Zeffix var trötthet, luftvägsinfektioner, halsbesvär, huvudvärk, värk och obehag från magen, illamående, kräkningar och diarré, stegring av leverenzymer och enzymer producerade i musklerna (se nedan).


  Allergisk reaktion

  Detta är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare). Tecken omfattar:

  • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar

  • svårigheter att svälja eller andas

  • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta ta Zeffix.


  Biverkningar som antas kunna bero på Zeffix


  En mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) som kan påvisas i blodprover är:

  • en nivåstegring av vissa leverenzymer (transaminaser), vilket kan vara ett tecken på inflammation eller skada i levern.


  En vanlig biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

  • kramper och muskelsmärta

  • hudutslag eller nässelutslag på kroppen.


  En vanlig biverkan som kan påvisas i blodprover är:

  • en nivåstegring av ett enzym som produceras i musklerna (kreatininfosfokinas) och som kan vara ett tecken på att kroppsvävnaden är skadad.


  En mycket sällsynt biverkan (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) är:

  • Laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet).

  Övriga biverkningar

  Övriga biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal användare men den exakta frekvensen är okänd.

  • nedbrytning av muskelvävnad

  • en försämring av leversjukdom efter att behandling med Zeffix upphört eller under behandling om hepatit B-viruset utvecklar resistens mot Zeffix. Detta kan ha en dödlig utgång för vissa personer

  En biverkan som kan påvisas i blodprover är:

  • en reducering av antalet celler involverade i blodkoagulering (trombocytopeni).

  Om du får några biverkningar

  • Tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Zeffix ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret.

  Förvaras vid högst 30 °C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är lamivudin. Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg lamivudin.


  Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, makrogol 400, polysorbat 80, syntetisk gul och röd järnoxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Zeffix filmdragerade tabletter tillhandahålls i garantiförslutna blister med 28 eller 84 tabletter. Tabletterna är brungula, kapselformade, bikonvexa och märkta ”GX CG5” på ena sidan.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning


  Glaxo Wellcome Operations

  Priory Street

  Ware

  Herts SG12 0DJ

  Storbritannien


  eller


  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

  ul. Grunwaldzka 189

  60-322 Poznan
  Polen

  Glaxo Group Ltd

  980 Great West Road

  Brentford

  Middlesex

  TW8 9GS

  Storbritannien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Teл.: + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36 1 225 5300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline (Malta) Limited

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

  Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

  produkt.info@gsk.com

  Nederland

  GlaxoSmithKline BV

  Tel: + 31 (0)30 6938100

  nlinfo@gsk.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Export Ltd. Eesti filiaal

  Tel: + 372 6676 900

  estonia@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Τηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH

  Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com

  España

  GlaxoSmithKline, S.A.

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@gsk.com

  Polska

  GSK Services Sp. z.o.o.

  Tel.: + 48 (0)22 576 9000

  France

  Laboratoire GlaxoSmithKline

  Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

  diam@gsk.com

  Portugal

  Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda

  Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 385 1 6051 999

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

  Tel: + 4021 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00

  gqq41253@glaxowellcome.co.uk

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A.

  Tel: + 39 (0)45 9218 111

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  GlaxoSmithKline UK Ltd

  Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-24


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.