Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Xylocain® Kutan spray, lösning 10mg/dos Flaska med pumpspray, 50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Lidokain Varunummer: 469429 Apotekets varuid: 13545
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD XYLOCAIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Xylocain kutan spray innehåller ett lokalbedövningsmedel. Xylocain kutan spray ger tillfällig smärtlindrande effekt genom att blockera nervernas impulsöverföring.

  Xylocain kutan spray används för att ge tillfällig bedövning eller smärtlindring inför undersökning/ingrepp utförda av läkare eller tandläkare, t ex:

  • undersökning av andningsvägarna

  • i samband med mindre kirurgiska ingrepp i hals, mun och näshåla

  • i samband med käkhålepunktion

  • i slutskedet av förlossning och vid ihopsyning av förlossningsskador

  • inom tandvård, t ex inför injektion

  Xylocain kutan spray är avsett för vuxna och barn från 3 års ålder.


  Lidokain som finns i Xylocain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Xylocain

  100 mg/ml kutan spray, lösning
  lidokain

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD XYLOCAIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOCAIN
  3. HUR DU ANVÄNDER XYLOCAIN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR XYLOCAIN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD XYLOCAIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Xylocain kutan spray innehåller ett lokalbedövningsmedel. Xylocain kutan spray ger tillfällig smärtlindrande effekt genom att blockera nervernas impulsöverföring.

  Xylocain kutan spray används för att ge tillfällig bedövning eller smärtlindring inför undersökning/ingrepp utförda av läkare eller tandläkare, t ex:

  • undersökning av andningsvägarna

  • i samband med mindre kirurgiska ingrepp i hals, mun och näshåla

  • i samband med käkhålepunktion

  • i slutskedet av förlossning och vid ihopsyning av förlossningsskador

  • inom tandvård, t ex inför injektion

  Xylocain kutan spray är avsett för vuxna och barn från 3 års ålder.


  Lidokain som finns i Xylocain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. INNAN DU ANVÄNDER XYLOCAIN

  Använd inte Xylocain

  • om du är allergisk (överkänslig) mot lidokain eller något annat lokalbedövningsmedel eller mot något av övriga innehållsämnen i Xylocain.

  Var särskilt försiktig med Xylocain

  • Användning av Xylocain kutan spray i mun och svalg kan påverka sväljförmågan och därmed öka risken för att man ofrivilligt får Xylocain spray i luftstrupen. Bedövningen kan också öka risken för bitskador. Före intag av mat och dryck ska därför bedövningen ha släppt helt.

  • Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain kutan spray om du lider av hjärt-kärlsjukdom, störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), porfyri eller akut porfyri (ärftliga rubbningar i ämnesomsättningen), har allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller generellt nedsatt allmäntillstånd.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

  • andra lokalbedövningsmedel.

  • läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika).

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Tillfälligt bruk av Xylocain kutan spray under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.


  Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Xylocain spray har inga eller obetydliga effekter på förmågan att köra bil och hantera maskiner. Viss övergående effekt på koordination och rörlighet kan förekomma och eventuellt påverka koncentrationsförmågan. Risken för dessa effekter beror på var du har behandlats och hur stor dos Xylocain spray du har fått.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER XYLOCAIN

  Din läkare eller tandläkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Använd alltid Xylocain kutan spray enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Beroende på vad Xylocain används för, kan dosen variera mellan 10 mg och 400 mg (1-40 sprayningar).

  För barn under 12 år ska dosen inte överstiga 3 mg/kg (6 sprayningar för ett barn som väger 20 kg). Vid användning på eller runt struphuvudet och luftstupen ska dosen sänkas till 1,5 mg/kg kroppsvikt.

  Om du har fått i dig för stor dos läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  De första tecknen på att för mycket Xylocain spray har använts är vanligtvis en stickande känsla runt munnen, domningar i tungan, berusningskänsla, ljudkänslighet och tinnitus. Vid kraftig överdos kan ibland synstörningar, darrningar, muskelryckningar, kramper och medvetslöshet inträffa. Likaså kan effekter som blodtrycksfall och ändrad hjärtverksamhet inträffa efter överdosering av Xylocain spray.


  Vid tidiga tecken på överdosering ska spraybehandlingen avbrytas genast, då minskar risken för allvarliga biverkningar snabbt. Om du noterar några av dessa tecken, kontakta läkare/ tandläkare genast.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Xylocain orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Lokal irritation på platsen där Xylocain sprayats kan förekomma.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med t ex utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner, bör du genast uppsöka en akutmottagning.

  Lidokain kan ge akuta symtom på förgiftning om koncentrationen i blodet blir hög på grund av överdosering eller om läkemedlet snabbt tas upp i kroppen. Se symtom under avsnitt ”Om du använt för stor mängd av Xylocain”.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR XYLOCAIN SKA FÖRVARAS

  Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i skydd mot kyla.

  Förvaring under 8 °C kan ge utfällning som löser sig vid uppvärmning till rumstemperatur.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är lidokain. 1 ml innehåller 100 mg lidokain.

  • Övriga innehållsämnen är etanol (96%) , makrogol, bananessens, mentol, sackarin och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lösningen i Xylocain spray är en klar till nästan klar, svagt rosafärgad eller gul vätska med lukt av etanol och mentol och med banansmak.


  Pumpspray, glasflaska, 50 ml

  Korta sprayrör, ca 120 mm

  Långa sprayrör, sterila, ca 230 mm


  Förpackningen innehåller ett kort sprayrör, ca 120 mm.

  Båda sprayrören är avsedda för engångsbruk och ska kasseras efter användning.

  Både korta och sterila, långa sprayrör finns tillgängliga i förpackningar om 50 st att beställa separat.

  Sprayrören är böjda till sin slutgiltiga form och bör inte böjas ytterligare.

  Klipp ej av sprayröret, då förstörs sprayfunktionen.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  AstraZeneca AB

  151 85 Södertälje

  tel 08-553 260 00


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015-03-17

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.