Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Xarelto® Filmdragerad tablett 10mg Blister, 30tabletter (PP/alu)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Rivaroxaban Varunummer: 131863 Apotekets varuid: 13010
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Xarelto är och vad det används för

  Xarelto innehåller den aktiva substansen rivaroxaban och används hos vuxna för att förhindra blodproppar i venerna efter genomgången höft- eller knäledsoperation. Läkaren har ordinerat detta läkemedlet till dig eftersom du löper ökad risk för att få blodproppar efter en operation.

  Xarelto tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia. Den fungerar genom att blockera en blodkoagulationsfaktor (faktor Xa) och minskar därmed blodets benägenhet att levra sig.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


  Bipacksedel: Information till användaren

  Xarelto

  10 mg filmdragerade tabletter
  rivaroxaban
  laktos.

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Xarelto är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Xarelto
  3. Hur du tar Xarelto
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Xarelto ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Xarelto är och vad det används för

  Xarelto innehåller den aktiva substansen rivaroxaban och används hos vuxna för att förhindra blodproppar i venerna efter genomgången höft- eller knäledsoperation. Läkaren har ordinerat detta läkemedlet till dig eftersom du löper ökad risk för att få blodproppar efter en operation.


  Xarelto tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia. Den fungerar genom att blockera en blodkoagulationsfaktor (faktor Xa) och minskar därmed blodets benägenhet att levra sig.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Xarelto

  Ta inte Xarelto

  • om du är allergisk mot rivaroxaban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du blöder mycket

  • om du har en sjukdom eller tillstånd i något av kroppens organ som ökar risken för allvarlig blödning (t.ex. magsår, skada eller blödning i hjärnan, nyligen genomgången kirurgi i hjärnan eller ögonen)

  • om du tar mediciner för att hindra blodet att levra sig (t.ex. warfarin, dabigatran, apixaban eller heparin), förutom vid byte av blodproppshämmande behandling eller om du har en ven- eller artärkateter som spolas med heparin för att hålla katetern öppen

  • om du har en leversjukdom som leder till ökad blödningsrisk

  • om du är gravid eller ammar

  Ta inte Xarelto och tala om för läkaren om något av detta gäller dig.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Xarelto.


  Var särskilt försiktig med Xarelto

  • om du har ökad blödningsrisk som till exempel kan vara fallet om du har:

   • måttlig eller svår njursjukdom eftersom njurfunktionen kan påverka den mängd läkemedel som har effekt i kroppen

   • om du tar andra mediciner för att hindra blodet att levra sig (t.ex. warfarin, dabigatran, apixaban eller heparin), vid byte av blodproppshämmande behandling eller om du har en ven- eller artärkateter som spolas med heparin för att hålla katetern öppen (se ”Andra läkemedel och Xarelto”)

   • blödningsrubbningar

   • mycket högt blodtryck som inte kontrolleras med läkemedelsbehandling

   • mag- eller tarmsjukdom som kan leda till blödning, t.ex. inflammation i mage eller tarm, eller inflammation i matstrupe t.ex. på grund av refluxsjukdom (tillstånd då magsyra kommer upp i matstrupen)

   • problem med blodkärlen i ögonbotten (retinopati)

   • en lungsjukdom där luftrören vidgas och fylls av var (bronkiektasi), eller tidigare blödning från lungorna.


  Om något av ovanstående gäller dig, tala om det för läkaren innan du tar Xarelto. Läkaren kommer då att bestämma om du ska behandlas med detta läkemedel och om du behöver övervakas noggrannare.


  • Om din operation medför en kateter eller injektion i ryggraden (t.ex. för epidural- eller spinalanestesi eller smärtlindring):

   • det är mycket viktigt att ta Xarelto exakt vid de tider som läkaren talat om för dig.

   • tala omedelbart om för läkaren om du får domningar eller känner svaghet i benen eller får problem med tarmen eller blåsan efter avslutad bedövning eftersom det är nödvändigt med snabb vård.

  Barn och ungdomar

  Xarelto rekommenderas inte till barn eller ungdomar under 18 års ålder. Det finns inte tillräcklig information om användning hos barn och ungdomar.

  Andra läkemedel och Xarelto

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  • Om du tar:

   • vissa mediciner för svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) såvida de inte endast appliceras på huden

   • vissa antivirusmediciner för HIV/AIDS (t.ex. ritonavir)

   • andra mediciner som minskar blodkoagulationen (t.ex. enoxaparin, klopidogrel eller vitamin K-antagonister som warfarin och acenokumarol)

   • antiinflammatoriska och smärtlindrande mediciner (t.ex. naproxen eller acetylsalicylsyra)

   • dronedaron, en medicin för att behandla onormala hjärtslag .


  Om något av ovanstående gäller dig, tala om det för läkaren innan du tar Xarelto eftersom effekten av Xarelto kan öka. Läkaren kommer då att bestämma om du ska behandlas med detta läkemedel och om du behöver övervakas noggrannare.

  Om din läkare anser att du löper ökad risk att utveckla mag- eller tarmsår, kan du få förebyggande behandling mot detta.


  • Om du tar:

   • vissa mediciner för behandling av epilepsi (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)

   • johannesört (Hypericum perforatum), ett naturläkemedel som används mot depression

   • rifampicin, ett antibiotikum.


  Om något av ovanstående gäller dig, tala om det för läkaren innan du tar Xarelto eftersom effekten av Xarelto kan minska. Läkaren kommer då att bestämma om du ska behandlas med Xarelto och om du behöver övervakas noggrannare.

  Graviditet och amning

  Ta inte Xarelto om du är gravid eller ammar. Om det finns en möjlighet att du kan bli gravid ska du använda tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar Xarelto. Om du blir gravid under tiden du tar detta läkemedel ska du omedelbart tala om det för läkaren som bestämmer hur du ska behandlas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Xarelto kan ge yrsel (vanlig biverkan) och svimning (mindre vanlig biverkan) (se avsnitt 4 “Eventuella biverkningar”). Du ska inte köra bil eller använda maskiner om du har dessa symtom.

  Xarelto innehåller laktos.

  Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Xarelto

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur mycket du ska ta

  Rekommenderad dos är en tablett (10 mg) en gång dagligen.

  Svälj helst tabletten med vatten.

  Xarelto kan tas med eller utan mat.


  Om du har svårt att svälja tabletten hel, prata med läkaren om andra sätt att ta Xarelto. Tabletten kan krossas och blandas med vatten eller äppelmos precis innan du tar den.

  Vid behov kan läkaren också ge dig den krossade Xarelto-tabletten via en magsond.


  När du tar Xarelto
  Ta den första tabletten 6–10 timmar efter operationen.
  Ta sedan en tablett varje dag tills läkaren talar om för dig att du ska sluta.
  Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag så blir det lättare att komma ihåg.
  Om du har genomgått en större höftoperation tar du vanligtvis tabletterna i 5 veckor.
  Om du har genomgått en större knäoperation tar du vanligtvis tabletterna i 2 veckor.

  Om du har tagit för stor mängd av Xarelto

  Kontakta din läkare omedelbart om du har tagit för många Xarelto-tabletter. Risken för blödning ökar om du tar för mycket Xarelto.

  Om du har glömt att ta Xarelto

  Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Ta nästa tablett följande dag och fortsätt sedan att ta en tablett en gång dagligen som vanligt
  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att ta Xarelto

  Sluta inte att ta Xarelto utan att först tala med din läkare, eftersom Xarelto förhindrar att ett allvarligt tillstånd utvecklas.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Xarelto orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Liksom andra liknande läkemedel (antikoagulantia) kan Xarelto orsaka blödningar som ibland kan vara livshotande. Kraftig blödning kan leda till ett plötsligt blodtrycksfall (chock). I vissa fall är blödningen kanske inte uppenbar.


  Eventuella biverkningar som kan vara tecken på blödning:
  Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av följande biverkningar:

  • långvarig eller kraftig blödning

  • ovanlig svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk, oförklarlig svullnad, andfåddhet, bröstsmärta eller kärlkramp, som kan vara tecken på blödning.

  Läkaren kan bestämma att du ska övervakas noggrannare eller ändra din behandling.


  Fullständig lista över eventuella biverkningar:


  Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare):

  • blödning i mage eller tarm, blödning i urinvägar eller könsorgan (inklusive blod i urinen och riklig menstruationsblödning), näsblödning, blödning från tandköttet

  • blödning i ögat (inklusive blödning från ögonvitorna)

  • blödning i vävnad eller hålrum i din kropp (blodutgjutning, blåmärke)

  • blodig hosta

  • blödning i huden eller under huden

  • blödning efter en operation

  • sipprande av blod eller vätska från ett kirurgiskt sår

  • svullnad i armar eller ben

  • smärta i armar eller ben

  • feber

  • minskning av antalet röda blodkroppar, vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet eller andfåddhet

  • ont i magen, magbesvär, illamående eller kräkning, förstoppning, diarré

  • lågt blodtryck (symtom kan vara att du känner dig yr eller svimmar när du reser dig upp)

  • minskad allmän kraft och energi (svaghet, trötthet), huvudvärk, yrsel

  • utslag, klåda i huden

  • försämrad njurfunktion (kan ses i prover som tas av läkaren)

  • blodtester kan visa en ökning av vissa leverenzymer.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare):

  • blödning i hjärnan eller inuti huvudet

  • blödning i en led vilket kan ge smärta och svullnad

  • svimning

  • sjukdomskänsla

  • muntorrhet

  • snabbare puls

  • allergiska reaktioner, inklusive allergiska hudreaktioner

  • nässelfeber

  • försämrad leverfunktion (kan ses i prover som tas av läkaren)

  • blodtester kan visa en ökning av bilirubin, vissa pankreas- eller leverenzymer eller av antalet blodplättar.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare):

  • blödning i en muskel

  • lokal svullnad

  • gulfärgning av huden och ögonen (gulsot)

  • blodutgjutning (hematom) i ljumsken som en komplikation efter ett ingrepp i hjärtat, där en kateter sätts in för att behandla trånga kransartärer i hjärtat (pseudoaneurysm).


  Biverkningar där frekvensen inte är känd (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • ökat tryck i muskler i ben eller armar efter en blödning, vilket kan leda till smärta, svullnad, ändrad sinnesförnimmelse, domning eller förlamning (kompartmentsyndrom efter en blödning)

  • njursvikt efter en allvarlig blödning.


  Följande biverkningar har rapporterats efter att läkemedlet godkänts för försäljning:

  • Angioödem och allergiskt ödem (svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg).

  • Gallstas (minskat gallflöde), hepatit inkl. hepatocellulär skada (inflammerad lever inkl. leverskada)

  • Trombocytopeni (lågt antal blodplättar, vilka är celler som hjälper blodet att levra sig).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Xarelto ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på varje blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är rivaroxaban. Varje tablett innehåller 10 mg rivaroxaban.

  • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, hypromellos, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.
   Tablettens filmdragering: makrogol 3350, hypromellos, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Xarelto 10 mg filmdragerade tabletterna är ljust röda, runda, bikonvexa och märkta med BAYER-korset på en sida och ”10” och en triangel på den andra sidan. De levereras i blister i kartonger om 5, 10 och 30 filmdragerade tabletter samt endosblister i kartonger om 10 x 1 respektive 100 x 1 eller i multipelförpackning med 10 kartonger som var och en innehåller 10 x 1 filmdragerade tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bayer Pharma AG
  13342 Berlin
  Tyskland


  Tillverkare

  Bayer Pharma AG

  51368 Leverkusen

  Tyskland


  Bayer HealthCare Manufacturing Srl.

  Via delle Groane, 126

  20024 Garbagnate Milanese

  Italien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.


  België / Belgique / Belgien

  Bayer SA-NV

  Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

  Lietuva

  UAB Bayer

  Tel.: +370-5-233 68 68

  България

  Байер България ЕООД

  Тел:. +359-(0)2 81 401 01

  Luxembourg / Luxemburg

  Bayer SA-NV

  Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

  Česká republika

  Bayer s.r.o.

  Tel: +420-266 101 111

  Magyarország

  Bayer Hungária KFT

  Tel: +36-1-487 4100

  Danmark

  Bayer A/S

  Tlf: +45-45 235 000

  Malta

  Alfred Gera and Sons Ltd.

  Tel: +356-21 44 62 05

  Deutschland

  Bayer Vital GmbH

  Tel: +49-(0)214-30 513 48

  Nederland

  Bayer B.V.

  Tel: +31-(0)297-28 06 66

  Eesti

  Bayer OÜ

  Tel: +372 655 85 65

  Norge

  Bayer AS

  Tlf: +47-23 13 05 00

  Ελλάδα

  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

  Τηλ: +30-210-618 75 00

  Österreich

  Bayer Austria Ges. m. b. H.

  Tel: +43-(0)1-711 460

  España

  Bayer Hispania S.L.

  Tel: +34-93-495 65 00

  Polska

  Bayer Sp. z o.o.

  Tel: +48-22-572 35 00

  France

  Bayer HealthCare

  Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

  Portugal

  Bayer Portugal Lda.

  Tel: +351-21-416 42 00

  Hrvatska

  Bayer d.o.o.

  Tel: + 385-(0)1-6599 900

  România

  SC Bayer SRL

  Tel: +40-(0)21-528 59 00

  Ireland

  Bayer Limited

  Tel: +353-(0)1-2999 313

  Slovenija

  Bayer d. o. o.

  Tel: +386-(0)1-58 14 400

  Ísland

  Icepharma hf.

  Sími: +354-540 80 00

  Slovenská republika

  Bayer, spol. s r.o.

  Tel: +421-(0)2-59 21 31 11

  Italia

  Bayer S.p.A.

  Tel: +39-02 -3978 1

  Suomi/Finland

  Bayer Oy

  Puh/Tel: +358-(0)20-78521

  Κύπρος

  NOVAGEM Limited

  Τηλ: + 357-22-48 38 58

  Sverige

  Bayer AB

  Tel: +46-(0)8-580 223 00

  Latvija

  SIA Bayer

  Tel: +371-67 84 55 63

  United Kingdom

  Bayer plc

  Tel: +44-(0)1635-563000


  Denna bipacksedel ändrades senast

  09/2016


  ­

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.