Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ventoline® Evohaler® Inhalationsspray, suspension 0,1mg/dos Inhalator, 200doser

Snabbfakta
Verksamt ämne: Salbutamol Varunummer: 479543 Apotekets varuid: 7506
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ventoline Evohaler är och vad det används för

  Ventoline Evohaler är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

  Ventoline Evohaler används för symtomlindring vid:

  Ventoline Evohaler ska användas för att lindra akuta besvär.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ventoline Evohaler

  0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension
  salbutamol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ventoline Evohaler är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Evohaler
  3. Hur du använder Ventoline Evohaler
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ventoline Evohaler ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ventoline Evohaler är och vad det används för

  Ventoline Evohaler är ett luftrörsvidgande läkemedel som gör det lättare att andas.

  Ventoline Evohaler används för symtomlindring vid:

  • astma

  • kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Ventoline Evohaler ska användas för att lindra akuta besvär.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Ventoline Evohaler

  Ta inte Ventoline Evohaler:

  • om du är allergisk mot salbutamol eller mot mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ventoline Evohaler.


  Före behandling med Ventoline Evohaler påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:

  • hjärt-kärlsjukdom

  • kärlkramp

  • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

  • tillstånd med minskad kaliumhalt i blodet

  • diabetes (sockersjuka).

  Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Ventoline Evohaler försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. t.ex.om en tidigare effektiv dos inte ger symtomlindring i minst 3 timmar ska man kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.


  Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom

  (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Andra läkemedel och Ventoline Evohaler

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av behandlingen kan påverkas om Ventoline Evohaler och vissa andra läkemedel tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtryckssänkande läkemedel (beta-blockerare) kan upphäva effekten av Ventoline Evohaler.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid användning av Ventoline Evohaler under graviditet.


  Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Ventoline Evohaler

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Följ noga din läkares anvisning hur många doser (puffar) du ska använda dagligen.


  Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre

  Vanlig dos är 1-2 inhalationer vid behov, som ska ge lindring vid en akut astmaattack.


  Barn (4-11 år)

  Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation. Dosen kan ökas till 2 inhalationer vid behov. Den totala användningen vid behov får inte överskrida 2 inhalationer 4 gånger dagligen.


  Vanlig dos vid kronisk behandling av astma är 2 inhalationer fyra gånger dagligen


  Om behandlingen inte ger någon effekt eller att du har behov av flera doser per dygn, kontakta din läkare. Öka aldrig din dos utan att rådfråga din läkare. Se Bruksanvisning för mer information.


  Skaka inhalationssprayen före användning.


  Ventoline Evohaler inhalationsspray kan användas tillsammans med en andningsbehållare för dem som har svårt att koordinera inhalation och sprayavtryck.


  För barn under 4 år kan inga rekommendationer göras för dosering då effekten ännu inte har fastställts.

  Om du har tagit för stor mängd av Ventoline Evohaler

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Vid överdosering kan du få hjärtklappning, darrningar och huvudvärk.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar indelas i följande kategorier:

  mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10)

  vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100)

  mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100)

  sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000)

  mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000)


  Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.


  Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.


  Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.


  Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber), svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s.k. angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (tecken på kärlkramp).*


  * Om bröstsmärta (tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.


  Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.


  Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ventoline Evohaler ska förvaras


  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 30°C.

  • Sätt alltid tillbaka skyddshuven omedelbart efter användning. Du behöver inte använda mycket kraft när skyddshuven trycks på plats tills ett knäpp hörs.

  • Inhalationssprayen ska skyddas mot frost och direkt solljus. Risk för försämrad funktion och effekt när den är kall.

  • Innehållet i metallbehållaren är under tryck. Får inte punkteras, brännas eller utsättas för annan åverkan även om behållaren är tom.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Eftersom läkemedelsrester kan finnas kvar i de tomma förpackningarna bör man inte kasta dessa i soporna utan även de tomma förpackningarna bör återlämnas till apotek.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen i Ventoline Evohaler är salbutamol. Varje dos innehåller 0,1 mg salbutamol (som salbutamolsulfat). Övriga innehållsämnen är norfluran drivgas ca 75 mg per dos.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ventoline Evohaler inhalationsspray är en (blå) plastinhalator med en metallbehållare av aluminium.


  Ventoline Evohaler är förpackad i kartong med garantiförslutning i förpackningsstorlek 1 x 200 doser.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

  Tel: 08-638 93 00

  E-post: info.produkt@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-13


  Bruksanvisning

  Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal bör visa dig hur du ska använda inhalationssprayen. Då och då bör de också kontrollera hur du använder den. Det är viktigt att Ventoline Evohaler inhalationsspray används rätt och som den ordinerats för att du ska få avsedd effekt på dina luftrörsbesvär.


  Metallbehållaren, i plastinhalatorn med munstycke, innehåller läkemedlet.


  Så kontrollerar du inhalationssprayen


  1. Innan du använder inhalationssprayen för första gången är det viktigt att testspraya för att kontrollera att sprayen fungerar.

  Ta av skyddshuven genom att lätt trycka på båda sidorna mellan tumme och pekfinger samtidigt som du tar av den.


  2. För att kontrollera att själva inhalatorn fungerar riktigt skaka inhalationssprayen väl, håll munstycket ifrån dig och spraya två gånger i luften. Om du inte använt sprayen under 5 dagar eller mer, ta av skyddshuven, skaka inhalationssprayen och spraya två gånger i luften.


  ventoline_evo1

  Inhalationsteknik


  Det är viktigt att andas in så sakta som möjligt innan man använder inhalationssprayen.


  1. Sitt eller stå när du inhalerar.


  2. Ta av skyddshuven (som visas på första bilden). Kontrollera att munstycket är rent på in- och utsidan och fritt från främmande föremål.


  ventoline_evo2
  ventoline_evo3

  3. Skaka inhalatorn 4-5 gånger så att sprayinnehållet blandas och eventuella främmande (lösa) föremål avlägsnas.

  4. Håll inhalatorn upprätt med tummen på inhalatorns bas, bakom munstycket. Andas ut lugnt och så djupt som känns bekvämt.

  ventoline_evo4
  ventoline_evo5

  5. Sätt inhalatorn i munnen mellan tänderna. Slut läpparna ordentligt om munstycket. Bit inte i munstycket.

  6. Andas in genom munnen. Just när du börjar andas in, tryck ned toppen på metallbehållaren för att spraya en dos. Fortsätt att andas in lugnt och så djupt som möjligt.

  ventoline_evo6

  8. Om du ska ta ytterligare en dos, vänta ungefär en halv minut innan behandlingen upprepas från punkt 3-7.

  7. Håll andan, tag bort inhalatorn från munnen och fingret från toppen av metallbehållaren. Fortsätt att hålla andan i några sekunder eller så länge som det känns bekvämt.

  9. Sätt alltid tillbaka skyddshuven som skydd mot damm efter att du använt inhalatorn. Ett knäpp hörs när skyddshuven trycks på plats

  Kontrollera tekniken framför en spegel de första gångerna. Om det pyser från övre delen av sprayen eller ut genom sidorna av munnen, bör du börja om igen.


  Om du eller ditt barn tycker att det är svårt att använda inhalationssprayen, kan en andningsbehållare (Volumatic) underlätta behandlingen. Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


  Rengöring


  För att förhindra att inhalatorn ’pluggar igen’ är det viktigt att inhalatorn rengörs minst en gång i veckan.


  Gör så här:

  • Tag bort metallbehållaren från plastinhalatorn och tag av skyddshuven för munstycket.

  • Skölj munstycket noggrant under varmt rinnande vatten.

  • Torka NOGGRANNT in- och utsidan av munstycket.

  • Sätt tillbaka metallbehållaren skyddshuven för munstycket genom att trycka den på plats tills ett knäpp hörs.


  Lägg inte metallbehållaren i vatten.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.