Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Trombyl® Tablett 75mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Acetylsalicylsyra Varunummer: 168146 Apotekets varuid: 13107
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Trombyl är och vad det används för

  Trombyl är ett s.k. blodförtunnande medel, som minskar risken för blodproppsbildning genom att förhindra att blodplättar klumpar ihop sig.

  Trombyl används av patienter som har svår kärlkramp i hjärtat (instabil angina pectoris) eller som tidigare har drabbats av hjärt- eller hjärninfarkt (stroke). Trombyl bidrar till att minska risken för återfall i ny infarkt, genom att förhindra att proppar bildas i hjärtats och hjärnans blodkärl.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Trombyl

  75 mg och 160 mg tabletter
  acetylsalicylsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Trombyl är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Trombyl
  3. Hur du använder Trombyl
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Trombyl ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Trombyl är och vad det används för

  Trombyl är ett s.k. blodförtunnande medel, som minskar risken för blodproppsbildning genom att förhindra att blodplättar klumpar ihop sig.


  Trombyl används av patienter som har svår kärlkramp i hjärtat (instabil angina pectoris) eller som tidigare har drabbats av hjärt- eller hjärninfarkt (stroke). Trombyl bidrar till att minska risken för återfall i ny infarkt, genom att förhindra att proppar bildas i hjärtats och hjärnans blodkärl.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Trombyl

  Använd inte Trombyl

  • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, andra läkemedel med smärtlindrande och inflammationshämmande effekt (s.k. icke steroida inflammationshämmande medel) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har astma.

  • om du lider av magsår.

  • om du har blödarsjuka.

  • om du har brist på de blodplättar som hjälper till att levra blodet.

  • om du har skrumplever

  • om du svår hjärtsvikt.


  Den dagliga dosen av Trombyl får inte överstiga 100 mg under graviditetens sista tre månader (se avsnittet Graviditet och amning).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Trombyl.


  Informera läkare innan behandling med Trombyl påbörjas:

  • om du behandlas med läkemedel som förebygger uppkomst av blodproppar eller är vätskedrivande

  • om du har mag-tarmsjukdom

  • om du har hjärtsvikt

  • om du har njur- eller leversjukdom.


  Personer med bronkialastma, kronisk lungsjukdom, hösnuva eller näspolyper har en ökad risk för överkänslighetsreaktioner.

  Andra läkemedel och Trombyl

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av behandlingen kan påverkas om Trombyl tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot:

  • blodproppar (t ex warfarin)

  • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

  • högt blodtryck (t ex diuretika och ACE-hämmare)

  • smärta och inflammation (t ex kortikosteroider och NSAID)

  • gikt (probenecid)

  • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

  • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin)

  • manodepressiv sjukdom (litium)

  • epilepsi (fenytoin och valproinsyra)

  • diabetes typ II (sulfonureider)

  • höga blodfetter (nikotinsyra).

  Trombyl med mat, dryck och alkohol

  Trombyl i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Gravida kvinnor ska inte ta acetylsalisylsyra under graviditeten såvida detta inte ordinerats av läkare. Den dagliga dosen får inte överstiga 100 mg under graviditetens sista tre månader (se avsnittet Ta inte Trombyl). Regelbundna eller höga doser av detta läkemedel under slutet av graviditeten kan orsaka allvarliga komplikationer för modern och barnet.


  Acetylsalicylsyra passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Trombyl under amning.


  Trombyl kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Trombyl har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Trombyl

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos är 1 tablett om dagen.

  Om du använt för stor mängd av Trombyl

  Om du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Trombyl

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 patient av 100): Magbesvär, ökad risk för blödningar.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 patient av 1000): Överkänslighetsreaktioner såsom nässelfeber, allergisk snuva och astma.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Blödningar i mag-tarmkanalen, hjärnblödning. Njurpåverkan. Svåra hudreaktioner.


  Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktioner.


  Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


  Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Trombyl ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen och blister efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Burkarna innehåller torkmedel som ska vara kvar i förpackningen.

  Plastburkar: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Blisterförpackningar 75 mg: Förvaras vid högst 30 ºC.

  Blisterförpackningar 160 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra 75 mg respektive 160 mg.

  • Övriga innehållsämnen är magnesiumoxid, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa (endast 75 mg), talk, gelatin, kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  75 mg:

  Endosblister innehållande 50x1 tabletter, plastburk innehållande

  100 tabletter samt plastburk för dosdispensering innehållande 1000 tabletter.

  160 mg:

  Endosblister innehållande 50x1 tabletter samt plastburk innehållande

  100 tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.