Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Tamoxifen Mylan Tablett 20mg Plastburk 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tamoxifen Varunummer: 412924 Apotekets varuid: 6679
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Tamoxifen Mylan är och vad det används för

  Vissa tumörer är beroende av hormonet östrogen för sin tillväxt. Tamoxifen Mylan är en så kallad anti-östrogen som hindrar det naturliga östrogenets verkan.

  Tamoxifen Mylan används vid bröstcancer

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Tamoxifen Mylan

  20 mg Tabletter
  tamoxifen

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Tamoxifen Mylan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Tamoxifen Mylan
  3. Hur du tar Tamoxifen Mylan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Tamoxifen Mylan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Tamoxifen Mylan är och vad det används för

  Vissa tumörer är beroende av hormonet östrogen för sin tillväxt. Tamoxifen Mylan är en så kallad anti-östrogen som hindrar det naturliga östrogenets verkan.


  Tamoxifen Mylan används vid bröstcancer

  2. Vad du behöver veta innan du tar Tamoxifen Mylan

  Ta inte Tamoxifen Mylan

  • om du är allergisk (överkänslig) mot tamoxifen eller mot något av övriga innehållsämnen i Tamoxifen Mylan).

  • om du ammar.

  Varningar och försiktighet

  Förändringar kan uppstå i livmoderslemhinnan (endometriet), och vissa av dem kan vara allvarliga förändringar eller till och med. cancer. Kontakta din läkare genast om du får någon ovanlig blödning genom slidan eller andra gynekologiska symtom (till exempel smärta eller tryck över bäckenet) när du tar eller har tagit Tamoxifen Mylan.


  I början av behandlingen kan vissa sjukdomsyttringar bli sämre, t ex smärta kan tillta och/eller den sjuka vävnaden kan öka i storlek. Om Du dessutom är starkt illamående och kräks bör du kontakta din läkare. Orsaken kan vara kalciumhalten i blodet har ändrats, och läkaren bör då ta vissa blodprover.


  Tala med din läkare om du tror att du har något av dessa eller andra problem med din medicin.


  Sluta att ta Tamoxifen Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

  • Du får svårt att andas

  • Du får svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller svalget vilket kan försvåra sväljning

  • Du får nässelutslag


  Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen att du tar Tamoxifen Mylan.


  Tamoxifen Mylan kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Vid så kallad sen bröstrekonstruktion (operation som görs en tid efter den första bröstoperationenför att återskapa ett bröst ) flyttas vävnad till bröstet från något annat ställe på kroppen. Användning av Tamoxifen Mylan kan då öka risken för blodpropp i de små kärlen i den flyttade vävnaden, vilket kan leda till komplikationer.

  Andra läkemedel och Tamoxifen Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Det är särskilt viktigt att du informerar läkaren om att du tar:

  • paroxetin, fluoxetin (mot depression)

  • bupropion (mot depression eller för rökavvänjning)

  • kinidin (används bl a vid behandling av hjärtarytmier)

  • cinacalcet (för behandling av sjukdomar i bisköldkörteln)

  Samtidig användning av dessa läkemedel bör undvikas, eftersom effektekten av Tamoxifen Mylan kan minska.

  Informera även läkaren om du tar:

  • warfarin (blodförtunnande medel mot blodproppar)

  • fenytoin (mot epilepsi)

  • cytostatika (mot cancer)

  • rifampicin (mot tuberkulos)

  Samtidig användning av dessa läkemedel kan göra att läkaren behöver höja eller sänka dosen.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Använd inte Tamoxifen Mylan under graviditet. Det finns en viss risk att fostret påverkas. Innan du börjar behandlingen måste graviditet uteslutas. Du bör inte heller bli gravid medan du tar Tamoxifen Mylan eller inom 2 månader efter att behandlingen avslutats. P-piller bör ej användas som preventivmedel. Kontakta din läkare genast om du tror att du är gravid.


  Det är inte känt om Tamoxifen Mylan passerar över i bröstmjölk. Tamoxifen Mylan ska inte användas vid amning. Tala därför med läkare före användning av Tamoxifen Mylan under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Tamoxifen Mylan påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Trötthet har dock rapporterats i samband med användninga av Tamoxifen Mylan och medan tröttheten kvarstår måste försiktighet iakttas när man kör bil eller sköter maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Tamoxifen Mylan

  Ta alltid Tamoxifen Mylan enligt läkarens anvisningar. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Vanlig daglig dos är 20-40 mg som tas 1 gång per dag, eller som delas på 2 doseringstillfällen. Ta medicinen vid samma tidpunkt varje dag. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Om du har tagt för stor mängd av Tamoxifen Mylan

  Överdosering kan ge anti-östrogena effekter. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid din läkare, närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att ta Tamoxifen Mylan

  Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg den, och ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte 2 doser samtidigt

  Om du slutar att ta Tamoxifen Mylan

  Sluta inte att ta din medicin om inte din läkare råder dig att upphöra med den.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Tamoxifen Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  Blodvallningar, vätskeansamling, menstruationsliknande blödning, vaginalflytning, illamående, hudutslag, trötthet.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  Huvudvärk, yrsel, onormala känselförnimmelser (t.ex. förändring av hur saker smakar samt stickande/pirrande känsla i huden), blodbrist, blodpropp (även i små blodkärl), kräkningar, diarré, förstoppning, håravfall, underlivsklåda, förändringar i livmoderslemhinnan, försämrad blodtillförsel till hjärnan, kramp i benen, förhöjda levervärden, förhöjda halter av fett i blodet, överkänslighetsreaktioner, syn- och ögonförändringar, onormalt hög fettinlagring i levern, muskelvärk.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  Cancer i livmoderslemhinnan, muskelknutor i livmodern, ökad blödningsrisk på grund av minskat antal blodplättar (trombocyter), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni), inflammation i bukspottkörteln (smärta eller ömhet i övre delen av buken), nässelutslag, leverförtvining, inflammation i lungorna med andfåddhet och hosta, förhöjda kalciumvärden i blodet.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  Övergående svullnad av äggstockarna, livmodercancer, äggstockscystor, polyper i slidan, obehag och/eller inflammationsliknande besvär i tumörområdet, hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga), kärlinflammation, minskat antal vita blodkroppar (neutropeni, agranulocytos se Varningar och försiktighet), gallstopp, leverinflammation, levercellskada, leversvikt, levercelldöd. Endometrios som kan ge smärta i magen och menstruationsliknande blödning. Synnervssjukdom och synnervsinflammation (som i fåtal fall lett till blindhet). Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter så kallat angioödem, se Varningar och försiktighet.


  Följande biverkningar har rapporterats som sällsynta med andra tamoxifenpreparat: Aptitlöshet, trötthet, förstoppning, oro, depression, förvirring, livmodercancer.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  Hudsjukdom med utslag och rodnad (tillstånd som kallas kutan lupus erythematosus). Porphyria cutanea tarda vilken är en typ av ämnesomsättningssjukdomen porfyri som kan ge symtom som till exempel hudreaktioner och överkänslighet mot solljus. Hudinflammation med rodnad svullnad och/eller blåsor på huden efter strålbehandling så kallad stråldermatit


  Uppsök omedelbart läkare vid plötsligt påkommen svaghet och/eller förlamning i armar eller ben, plötslig svårighet att prata, gå, svårighet att hålla i saker eller svårighet att tänka. Dessa symtom kan inträffa på grund av försämrad blodtillförsel till hjärnan och vara tecken på en stroke.


  Om några av biverkningarna blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Tamoxifen Mylan ska förvaras

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är tamoxifencitrat motsvarande tamoxifen 20 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är mannitol, majsstärkelse, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletten är vit och välvd med en diameter på 9,5 mm. Tabletten har brytskåra, och är märkt TN/20 på ena sidan och G på den andra sidan.


  Förpackningsstorlek:

  100 tabletter

  250 tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Mylan AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Tel. 08 555 227 50, Fax: 08 555 227 51, E-post: inform@mylan.se


  Tillverkare

  Delpharm Lille S.A.S

  Parc d'activités de Roubaix Est

  Rue de Toufflers 22

  CS50070

  59452 Lys Lez Lannoy

  Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-25


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.