Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Suxinutin® Oral lösning 50mg/ml Flaska, 200ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Etosuximid Varunummer: 092213 Apotekets varuid: 11529
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Suxinutin är och vad det används för

  Suxinutin är ett medel mot epilepsi. Hur det verkar är inte helt klarlagt, men man tror att det hindrar eller dämpar de urladdningar i hjärnan som utlöser epileptiska anfall. Suxinutin används vid behandling av absensepilepsi (petit mal). Vid blandformer av epilepsi kan Suxinutin användas tillsammans med andra epilepsimedel.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Suxinutin

  50 mg/ml oral lösning
  etosuximid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Suxinutin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Suxinutin
  3. Hur du tar Suxinutin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Suxinutin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Suxinutin är och vad det används för

  Suxinutin är ett medel mot epilepsi. Hur det verkar är inte helt klarlagt, men man tror att det hindrar eller dämpar de urladdningar i hjärnan som utlöser epileptiska anfall. Suxinutin används vid behandling av absensepilepsi (petit mal). Vid blandformer av epilepsi kan Suxinutin användas tillsammans med andra epilepsimedel.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Suxinutin

  Ta inte Suxinutin

  • om du är allergisk mot etosuximid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du lider av en sällsynt blodsjukdom som kallas akut intermittent porfyri.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Suxinutin

  • om du har nedsatt lever- och/eller njurfunktion bör du rådgöra med läkare före användning av Suxinutin.

  • om man tvärt slutar att ta läkemedlet, finns det risk för att man får fler och svårare epileptiska anfall.

  Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. Suxinutin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


  Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), har rapporterats vid etosuximidbehandling. SJS kan vara livshotande. De första symtomen kommer vanligtvis inom 28 dagar, men kan förekomma senare. Vid uppkomst av hudutslag där orsaken inte kan fastställas bör etosuximidbehandlingen avbrytas.


  Allvarlig läkemedelsreaktion (DRESS) har rapporterats vid etosuximidbehandling. DRESS består av en kombination av tre eller flera av följande: hudreaktion (såsom hudutslag eller hudinflammation (exfoliativ dermatit)), ökat antal vita blodkroppar (eosinofili), feber, lymfkörtelsjukdom och en eller flera systemiska komplikationer såsom lever-, njur- och lunginflammation, hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation. DRESS kan ibland vara livshotande. Etosuximidbehandlingen bör avbrytas vid misstanke om DRESS.


  Andra läkemedel och Suxinutin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Behandlingseffekten kan påverkas om Suxinutin tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Detta är särskilt viktigt om du samtidigt med Suxinutin använder valproinsyra (epilepsimedel).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Suxinutin under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Suxinutin under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Suxinutin kan orsaka dåsighet och yrsel och vid behandling med läkemedlet kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Suxinutin innehåller Sackaros

  Suxinutin oral lösning innehåller 600 mg sackaros per ml. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Suxinutin

  Ta alltid Suxinutin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen. Vanlig begynnelsedos är:


  Barn under 6 år: 5 ml dagligen.

  Vuxna och barn över 6 år: 10 ml dagligen.

  Dosen kan sedan höjas i små steg. Målet är att du ska vara anfallsfri och samtidigt slippa biverkningar. För att ställa in rätt dosering, tas blodprov för att bestämma halten av det verksamma ämnet etosuximid i blodet.

  Om behandlingen med Suxinutin ska avslutas, bör detta ske långsamt och med en gradvis minskning av dosen. Att tvärt avsluta behandlingen ökar risken för att drabbas av epileptiska anfall.

  Om du har tagit för stor mängd av Suxinutin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom på överdosering inkluderar sömnighet, medvetslöshet, rumslig förvirring, rastlöshet och nedsatt andningsförmåga. För övriga symtom, se avsnitt 4 (Eventuella biverkningar).

  Om du har glömt att använda Suxinutin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Suxinutin

  Om man tvärt slutar att ta läkemedlet, är det risk för att man får fler och svårare epileptiska anfall. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Suxinutin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  Nedsatt aptit, huvudvärk, svårigheter att koordinera rörelser, yrsel, sömnighet, buksmärta, illamående, bukbesvär, kräkning, hudrodnad, nässelutslag.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  Förändringar i blodbilden, benmärgsdepression, överkänslighet, aggression, nedstämdhet, depression, självmordstankar, psykotiska besvär, sömnstörningar, rastlöshet med ökad kroppsrörelse, extrem trötthet, koncentrationssvårigheter, närsynthet, hicka, diarré, utvidgning av tandköttet, svullen tunga, svår hud- och slemhinnepåverkan (Stevens-Johnsons syndrom), läkemedelsmedierade utslag (som kan orsaka klåda, feber och systemisk påverkan), SLE (allvarlig bindvävssjukdom), blod i urinen, vaginal blödning, trötthet, irritabilitet, viktminskning.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  Hudförändringar.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Upprymdhet, ökad libido.


  Illamående är vanligt i början av behandlingen men är oftast övergående.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. Hur Suxinutin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är etosuximid (50 mg/ml).

  • Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium, natriumcitrat, sackaros 600 mg, glycerol, citronsyremonohydrat, natriumbensoat E211, hallonarom, vatten.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende:

  Svagt gul lösning (med hallonsmak)


  Förpackningsstorlek:

  Suxinutin oral lösning tillhandahålls i glasflaskor à 200 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-28


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.