Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Rapifen® Injektionsvätska, lösning 0,5mg/ml Ampull, 5x10ml

358:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Alfentanil Varunummer: 099358 Apotekets varuid: 22496
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Rapifen är och vad det används för

  Rapifen innehåller ett ämne som heter alfentanilhydroklorid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika. Rapifen är ett kraftfullt smärtstillande läkemedel som verkar under kort tid.

  Rapifen används för att förhindra eller lindra smärta vid olika typer av kirurgi. Det kan användas:

  Rapifen kan användas ensamt hos vuxna, eller tillsammans med andra läkemedel (sömnmedel eller lugnande medel) hos vuxna och barn i alla åldrar, inklusive spädbarn.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Rapifen

  0,5 mg/ml injektionsvätska, lösning
  alfentanilhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Rapifen är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Rapifen
  3. Hur du använder Rapifen
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Rapifen ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Rapifen är och vad det används för

  Rapifen innehåller ett ämne som heter alfentanilhydroklorid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika. Rapifen är ett kraftfullt smärtstillande läkemedel som verkar under kort tid.


  Rapifen används för att förhindra eller lindra smärta vid olika typer av kirurgi. Det kan användas:

  • vid korta operationer, då kan du gå hem samma dag.

  • vid längre operationer, då du får stanna på sjukhuset en tid efteråt.

  Rapifen kan användas ensamt hos vuxna, eller tillsammans med andra läkemedel (sömnmedel eller lugnande medel) hos vuxna och barn i alla åldrar, inklusive spädbarn.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Rapifen

  Använd inte Rapifen

  • om du är allergisk mot alfentanilhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Rapifen. Detta gäller särskilt om du:

  • har obehandlad nedsatt sköldkörtelfunktion

  • har problem med lungorna, njurarna eller levern

  • är påverkad av andra läkemedel eller druckit alkohol

  • har någon skall- eller hjärnskada.

  Barn och ungdomar

  Rapifen kan orsaka andningssvårigheter, speciellt hos spädbarn och mycket små barn. När Rapifen ges till spädbarn och mycket små barn:

  • ska andningen övervakas noggrant under operationen och en tid efteråt.

  • kan läkaren ge muskelrelaxerande läkemedel för att förhindra muskelstyvhet.

  Andra läkemedel och Rapifen

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Det är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du använder följande läkemedel:

  • läkemedel mot depression som tillhör gruppen monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) de senaste två veckorna.

  Om detta gäller dig bör du inte behandlas med Rapifen.


  Effekten av Rapifen kan öka om du använder:

  • starka smärtstillande läkemedel som kallas opioidanalgesika tex morfin eller morfinliknande läkemedel

  • alkohol, sömnmediciner, lugnande medel (t.ex bensodiazepiner) , lustgas eller neuroleptika (läkemedel mot psykisk sjukdom)

  • ketokonazol, itrakonazol, flukonazo eller vorikonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

  • ritonavir (läkemedel mot HIV-infektion)

  • cimetidin (läkemedel vid magsår, magproblem och halsbränna)

  • erytomycin (antibiotika)

  • diltiazem (läkemedel vid hjärtsjukdom).


  Rapifen kan påverka effekten av andra läkemedel:

  • propofol (narkosmedel)

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Om du är gravid kommer din läkare att noggrant väga de eventuella riskerna mot och fördelarna av behandlingen med Rapifen.

  Rapifen rekommenderas inte för administrering vid förlossning (inte heller vid kejsarsnitt) eftersom preparatet passerar moderkakan och kan hämma det nyfödda barnets andningsförmåga.


  Alfentanil kan passera över i bröstmjölken.. Du bör därför inte amma ditt barn förrän 24 timmar efter avslutad Rapifenbehandling. Använd inte bröstmjölk som pumpats ut inom 24 timmar efter avslutad Rapifenbehandling.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Rapifen kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, tex vid bilkörning. Du bör inte köra bil eller använda maskiner under minst 24 timmar efter administrering av Rapifen.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Rapifen

  Rapifen ges endast av en läkare som har erfarenhet att använda denna typ av läkemedel. Fråga läkare eller sjuksköterska om du känner dig osäker.


  Hur Rapifen ges

  • Rapifen ges via dropp (infusion) eller injektion i en ven.

  Hur mycket Rapifen ges

  Läkaren bestämmer hur mycket Rapifen du behöver. Detta beror på:

  • vikt, ålder, fysisk status, bakomliggande sjukdomar, samtidig användning av andra läkemedel samt typen och längden av ingrepp och bedövning.

  Om du använt för stor mängd av Rapifen

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  • illamående, kräkning.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • känsla av välbefinnande och eufori

  • rörelsestörning, yrsel, nedsatt medvetande, rörelsesvårigheter

  • synstörning

  • långsam eller snabb hjärtrytm

  • högt eller lågt blodtryck

  • andningsstillestånd

  • muskelstyvhet

  • frossa, smärta vid injektionsstället, trötthet

  • smärta vid behandlingstillfället.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • huvudvärk, sömnighet, avsaknad av reaktion på stimuli (dvs. retningar av nerver)

  • oregelbunden hjärtrytm, minskad hjärtfrekvens, hicka, höjd koldioxidhalt i blodet, kramp i struphuvudet, andningsdepression (andningscentrum i hjärnan slås ut)

  • allergisk hudinflammation, ökad svettning

  • smärta

  • rastlöshet eller förvirring efter genomförd operation, problem med luftvägarna efter bedövning.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • rastlöshet, gråt

  • smärta i venerna

  • kramp i luftrören, näsblödning

  • hudklåda

  • komplikationer under behandling


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • överkänslighet (inkluderar allergiliknande reaktion med allvarliga symtom, nässelutslag)

  • desorientering (oklar uppfattning av tid och rum)

  • medvetandeförlust, krampanfall, muskelryckningar

  • pupillförminskning

  • hjärtstillestånd

  • andningsstillestånd, hosta

  • hudrodnad, hudutslag

  • feber

  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

  Frekvensen och typen av biverkningar hos barn och ungdomar är liknande dem som nämns ovan. Muskelryckningar och muskelstyvhet kan förekomma oftare hos nyfödda barn än hos äldre personer som får Rapifen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Rapifen ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. eller EXP.
  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är alfentanilhydroklorid som motsvarar 0,5 mg/ml alfentanil.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rapifen injektionsvätska, lösning är en klar, färglös injektionsvätska.

  Rapifen injektionsvätska, lösning, finns i förpackningsstorlekarna 5 x 2 ml och 5 x 10 ml (glasampuller).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Janssen-Cilag AB

  Box 4042

  169 04 Solna


  Tillverkare

  GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.

  Strada Provinciale Asolana N. 90 (loc. San Polo)

  43056 Torrile (PR)

  Italien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-18.


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Använd handskar när ampullen öppnas.


  Oavsiktlig hudexponering bör behandlas genom att skölja det drabbade området med vatten. Undvik tvål, alkohol och andra rengöringsmaterial som kan orsaka kemiska eller fysiska skrubbsår på huden.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.