Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Petidin Meda Injektionsvätska, lösning 50mg/ml Glasampuller, 10x1ml

325:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Petidin Varunummer: 128876 Apotekets varuid: 18512
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Petidin Meda är och vad det används för

  Petidin Meda innehåller den aktiva substansen petidin, som petidinhydroklorid, och hör till en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider.

  Petidin Meda används vid svåra smärttillstånd.

  Petidin som finns i Petidin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Petidin Meda

  50 mg/ml injektionsvätska, lösning
  petidin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Petidin Meda är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Petidin Meda
  3. Hur du använder Petidin Meda
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Petidin Meda ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Petidin Meda är och vad det används för

  Petidin Meda innehåller den aktiva substansen petidin, som petidinhydroklorid, och hör till en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider.


  Petidin Meda används vid svåra smärttillstånd.


  Petidin som finns i Petidin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Petidin Meda

  Använd inte Petidin Meda

  • om du är allergisk mot petidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna

  • vid nedsatt andningsfunktion

  • vid orostillstånd hos patienter som är påverkade av alkohol eller sömnmedel

  • vid samtidig behandling med MAO-hämmare (medel mot depression).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Petidin Meda

  • vid astma

  • vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  • vid skallskada

  • vid förhöjt skalltryck.

  • vid lågt blodtryck med minskad blodvolym

  • vid nedsatt lever- eller njurfunktion

  • vid epilepsi och hjärtrytmrubbningar.

  Risk för beroende finns med Petidin Meda.

  Andra läkemedel och Petidin Meda

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av behandlingen kan påverkas om Petidin Meda tas samtidigt som vissa andra läkemedel.

  Följande kombinationer med Petidin Meda bör undvikas:

  • lugnande läkemedel och sömnläkemedel

  • läkemedel mot depression (MAO-hämmare) (moklobemid, selegilin)

  • läkemedel mot epilepsi (karbamazepin)

  • kramphämmande läkemedel (fenytoin)

  • läkemedel mot HIV (ritonavir).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Användning av petidin under förlossningen kan göra att det nyfödda barnet får nedsatt andningsfunktion. Om Petidin Meda används under lång tid under graviditeten kan det hända att det nyfödda barnet får abstinenssymtom.


  Petidin passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning av Petidin Meda under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Petidin Meda kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner eftersom den kan ge biverkningar som yrsel, dåsighet och nedsatt reaktionsförmåga. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och användning av maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Petidin Meda

  Läkemedlet ges av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller är osäker.

  Om du använt för stor mängd av Petidin Meda

  Sannolikheten att du får för stor mängd utav Petidin Meda är liten då du ges denna av läkare eller annan sjukhuspersonal. Symptom som man kan få är tex yrsel, muskelryckningar, kramper, illamående och uppjagad sinnesstämning. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Flera av biverkningarna är dosberoende och som för alla opioider finns det risk för beroende med Petidin Meda.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Illamående,

  • kräkningar,

  • muntorrhet

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

  • Eufori (lyckokänsla),

  • yrsel,

  • nedsatt andningsfunktion,

  • dåsighet,

  • svimningsanfall,

  • lågt blodtryck,

  • hjärtklappning,

  • förstoppning,

  • kramp i gallgångarna,

  • nässelfeber,

  • hudrodnad,

  • svårighet att kissa.

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • kramper,

  • muskelryckningar,

  • darrningar.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Petidin Meda ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är petidin i form av petidinhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasampuller 10x1 ml


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-12


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.