Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Penomax® Filmdragerad tablett 200mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Pivmecillinam Varunummer: 148285 Apotekets varuid: 23016
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Vad Penomax är och vad det används för

  Det aktiva innehållsämnet i Penomax, pivmecillinam, är ett antibiotikum som tillhör en grupp av läkemedel som kallas penicilliner. Penomax verkar genom at döda bakterierna som orsakar infektionen. Om infektionen inte behandlas kan bakterierna fortsätta att växa i din kropp.

  Penomax används för att behandla urinvägsinfektioner.

  Pivmecillinam som finns i Penomax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Penomax

  200 mg, 400 mg filmdragerade tabletter
  pivmecillinamhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  Vad Penomax är och vad det används för
  Vad du behöver veta innan du tar Penomax
  Hur du tar Penomax
  Eventuella biverkningar
  Hur Penomax ska förvaras
  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Vad Penomax är och vad det används för

  Det aktiva innehållsämnet i Penomax, pivmecillinam, är ett antibiotikum som tillhör en grupp av läkemedel som kallas penicilliner. Penomax verkar genom at döda bakterierna som orsakar infektionen. Om infektionen inte behandlas kan bakterierna fortsätta att växa i din kropp.


  Penomax används för att behandla urinvägsinfektioner.


  Pivmecillinam som finns i Penomax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Vad du behöver veta innan du tar Penomax

  Ta inte Penomax

  • om du är allergisk mot pivmecillinam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är allergisk mot penicillin eller cefalosporiner

  • om du har känd förträngning på matstrupen och/eller hinder i mag-tarmkanalen

  • om du har en känd ärftlig ämnesomsättningsstörning såsom tillståndet som kan minska mängden av ett ämne som kallas karnitin i kroppen

  • om du har en känd ärftlig ämnesomsättningsstörning som medför att du har för mycket syror i blodet (acidemi) eller urinen (aciduria).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Penomax om:

  • du har känd porfyri (en sällsynt ämnesomsättningsstörning)

  • du har känd karnitin- (aminosyra) brist

  • du har instabil diabetes eller onormalt liten muskelmassa

  • du upplever svår diarré under behandlingen med Penomax.

  Andra läkemedel och Penomax

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekten av vissa läkemedel kan påverkas och vissa läkemedel kan påverka effekten av Penomax om de används samtidigt.


  Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

  • metotrexat (används för att behandla reumatism, cancer och psoriasis)

  • probenecid (används för att behandla gikt).

  Tala även om för din läkare om du tar valproat (ett antiepileptiskt läkemedel).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet:

  Penomax kan användas under graviditet.


  Amning:

  Penomax kan användas under amning.


  Fertilitet

  Inga kliniska fertilitetsstudier har utförts.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Penomax påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  Hur du tar Penomax

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Användning för barn och ungdomar.


  Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar är:

  200‑400 mg 3 gånger dagligen.


  Rekommenderad dos för barn över 5 år är:

  200 mg 3 gånger dagligen.


  Ta tabletterna i en sittande eller stående ställning. Drick minst ett halvt glas vatten eller annan dryck när du tar tabletten. Tabletterna ska helst tas i samband med måltid för att undvika magbesvär.


  Bruksanvisning för tabletter som är förpackade i strips:

  • Tryck inte ut tabletten ur tablettfickan (bild 1)

  • Böj tablettkartan och riv av en tablettficka längs den streckade linjen (bild 2)

  • Dra försiktigt bort folien genom att börja i hörnet markerat med en pil (bild 3)

  Bild 1

  Tryck ej

  Bild 2

  Riv av en tablettficka
  Bild 3

  Dra försiktigt bort folien

  Om du har tagit för stor mängd av Penomax

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  En för stor dos orsakar sannolikt illamående, kräkning och inflammation i magen (gastrit).

  Om du har glömt att ta Penomax

  Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg. Ta den följande dosen först efter 4 timmar så att mängden läkemedel hålls på en jämn nivå i kroppen. Fortsätt sedan att ta läkemedlet enligt ordinationen. Kom ihåg att ta läkemedlet regelbundet.


  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Penomax

  Ta tabletterna så länge som din läkare har ordinerat. Det är viktigt att du tar hela behandlingskuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Om du slutar att ta läkemedlet för tidigt kan dina symtom komma tillbaka.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Viktiga biverkningar att hålla utkik efter

  Du måste få akut medicinsk hjälp om du har något av följande symtom. Du kan ha fått en allergisk

  reaktion:

  • du har svårt att andas

  • ditt ansikte eller hals sväller upp

  • din hud utvecklar svåra utslag eller områden med plötslig svullnad.

   Du måste få akut medicinsk hjälp om du har följande symptom:

  • svår diarré. Detta kan orsakas av inflammation i tjocktarmen.


  Andra möjliga biverkningar


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • illamående

  • kräkning

  • diarré

  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • utslag

  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • nässelutslag

  • minskad koncentration av aminosyran karnitin i din kropp (vilket kan orsaka trötthet eller muskelsvaghet).

  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000användare)

  • förändrade blodvärden (minskat antal leukocyter eller blodplättar, ökat antal eosinofiler)

  • inflammation i matstrupen

  • störning i leverfunktionen

  • läkemedelsinducerad feber

  • superinfektion av Candida.

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Sverige

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se

  Hur Penomax ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum (EXP:) som anges på blistret, stripsen, kartongen och burken. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Burk: Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

  Blister/strip: Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är pivmecillinamhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg eller 400 mg.

  • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.

  • Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är hypromellos och triacetin.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Penomax 200 mg filmdragerade tabletter:

  Vita till gulvita runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”F” på ena sidan och ”48” på den andra sidan.


  Penomax 400 mg filmdragerade tabletter:

  Vita till gulvita, kapselformade, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”T” på ena sidan och ”64” på den andra sidan.


  Förpackningsstorlekar:

  200 mg filmdragerade tabletter:

  Strip: 9, 14, 15, 20, 30 och 40 tabletter

  Burk: 100 tabletter. Burken innehåller torkmedel (påse med kiseldioxidgel).


  400 mg filmdragerade tabletter:

  Blister: 10, 15 och 20 tabletter.

  Burk: 10, 15 och 20 tabletter. Burken innehåller torkmedel (påse med kiseldioxidgel).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland


  Tillverkare

  Orion Corporation Orion Pharma

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Orion Pharma AB

  medinfo@orionpharma.com


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island: Penomax


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-11


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.