Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Oracea Kapsel med modifierad frisättning, hård 40mg Blister, 56kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Doxycyklin Varunummer: 029800 Apotekets varuid: 15764
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Oracea är och vad det används för

  Oracea är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen doxycyklin för användning hos vuxna för att reducera finnar och röda kvisslor i ansiktet som orsakats av ett tillstånd som kallas rosacea.

  Doxycyklin som finns i Oracea kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Oracea

  40 mg kapslar med modifierad frisättning, hårda
  doxycyklin
  socker (sackaros) och alluraröd AC-aluminiumlack (E129)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Oracea är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Oracea
  3. Hur du använder Oracea
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Oracea ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Oracea är och vad det används för

  Oracea är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen doxycyklin för användning hos vuxna för att reducera finnar och röda kvisslor i ansiktet som orsakats av ett tillstånd som kallas rosacea.


  Doxycyklin som finns i Oracea kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Oracea

  Använd inte Oracea

  • om du är allergisk (överkänslig) mot något läkemedel i tetracyklinfamiljen, t.ex. doxycyklin eller minocyklin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid ska Oracea inte användas från 4:e månaden, eftersom det kan skada det ofödda barnet. Om du misstänker eller får reda på att du är gravid när du tar Oracea ska du kontakta din läkare omedelbart.

  • i kombination med retinoider (läkemedel som förskrivs för behandling av vissa hudsjukdomar, såsom svår acne) vid oral administrering (se avsnitt: Andra läkemedel och Oracea).

  • om du har en åkomma som orsakar brist på syra i magsäcken (aklorhydri) eller om du har genomgått en operation i den övre delen av tarmen (kallas duodenum).


  Oracea får inte tas av spädbarn eller barn under 12 år, eftersom det kan leda till permanent missfärgning av tänderna eller problem med tandutvecklingen.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Oracea om:

  • du har en leversjukdom

  • du tidigare haft svampinfektion eller för närvarande har en oral eller vaginal jäst- eller svampinfektion

  • du har en muskelsjukdom som kallas myastenia gravis

  • du har kolit (inflammation i tjocktarmen)

  • du har irritation eller sår i matstrupen

  • du har den typ av rosacea som påverkar ögonen

  • du utsätter huden för starkt solljus eller artificiellt solljus, eftersom svår solbränna kan uppträda hos en del personer som tar doxycyklin. Du bör överväga användning av solkräm med solskyddsfaktor för att reducera risken för solbränna och du bör sluta använda Oracea om huden blir solbränd.

  Andra läkemedel och Oracea

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Oracea och vissa andra läkemedel fungerar eventuellt inte så bra när de tas tillsammans. Tala om för läkare eller apotekspersonal vilka läkemedel du tar, eller planerar att ta, samtidigt som du tar Oracea.

  • Oracea ska inte användas samtidigt som läkemedlet isotretinoin på grund av risken för ökat tryck i hjärnan. Isotretinoin förskrivs till patienter med svår acne.

  • Ta inte antacida (mot sur mage), multivitaminer eller andra produkter som innehåller kalcium (t.ex. mjölk och mejeriprodukter samt fruktjuicer som innehåller kalcium), aluminium, magnesium (även kinapriltabletter, som tas för högt blodtryck), järn eller vismut eller kolestyramin, aktivt kol eller sukralfat förrän 2 till 3 timmar efter intag av Oracea. Dessa läkemedel kan minska verkan för Oracea om de tas samtidigt.

  • Andra behandlingar för magsår eller halsbränna kan också minska verkan av Oracea och ska inte tas förrän minst 2 timmar efter Oracea.

  • Om du tar blodförtunnande medel kan din läkare behöva göra ändringar av doseringen av det blodförtunnande medlet.

  • Om du tar vissa behandlingar för diabetes kan din läkare behöva kontrollera om dosen för diabetesläkemedlet måste ändras.

  • Oracea kan göra vissa antibiotika, även penicilliner, mindre effektiva.

  • Intag av barbiturater (sömntabletter eller korttidsverkande värktabletter), rifampicin (tuberkulos), karbamazepin (epilepsi), difenylhydantoin och fenytoin (epilepsianfall), primidon (antiepileptikum) eller cyklosporin (organtransplantation) kan minska den tid som Oracea är aktivt i kroppen.

  • Användning av Oracea med narkosmedlet metoxyfluoran kan ge allvarlig skada på njurarna.

  Oracea med mat och dryck

  Ta alltid Oracea med en tillräcklig mängd vatten för att skölja ner kapseln, eftersom detta minskar risken för irritation eller sår i svalget eller matstrupen.


  Undvik mjölk eller mejeriprodukter samtidigt som Oracea eftersom dessa produkter innehåller kalcium vilket kan minska verkan för Oracea. Låt 2 till 3 timmar passera efter din dagliga dos av Oracea innan du äter eller dricker mejeriprodukter.

  Graviditet och amning

  Oracea får inte användas under graviditet eftersom det kan ge permanent missfärgning av tänderna på det ofödda barnet.


  Oracea får inte användas under längre perioder av ammande mödrar eftersom det kan ge missfärgning av tänderna och minskad benväxt hos det ammade barnet.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Oracea har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Oracea innehåller socker (sackaros) och alluraröd AC-aluminiumlack (E129)

  Om din läkare har sagt att du är överkänslig mot vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  Bläcket som används för att trycka på kapseln innehåller Alluraröd AC aluminiumlack (E129) som kan orsaka allergiska reaktioner.


  3. Hur du använder Oracea

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är 1 kapsel Oracea som tas varje dag på morgonen. Svälj kapseln hel, tugga den inte.

  Du bör ta Oracea med ett helt glas vatten när du sitter ned eller står upp för att undvika irritation i halsen.

  Om du har tagit för stor mängd Oracea

  Om du har tagit för stor mängd av Oracea finns det risk för skada på lever, njurar eller bukspottskörteln.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Oracea

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

  Om du slutar att ta Oracea

  Fortsätt ta Oracea tills läkaren säger till dig att sluta.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar

  Följande biverkningar kan ofta inträffa (påverkar 1 till 10 användare av 100) vid behandling med Oracea:

  • Inflammation i näsa och svalg

  • Inflammation i bihålorna

  • Svampinfektion

  • Oro

  • Huvudvärk

  • Högt eller förhöjt blodtryck

  • Diarré

  • Smärta i övre delen av buken

  • Muntorrhet

  • Ryggsmärta

  • Smärta

  • Förändringar vid vissa blodprover (mängden glukos i blodet eller test av leverfunktionen).


  Biverkningar med okänd frekvens (ej uppskattningsbar från tillgänglig data).

  Följande biverkningar kan uppstå under behandling med Oracea:

  • Ökat tryck i hjärnan

  • Huvudvärk


  Sällsynta biverkningar

  Följande biverkningar kan ibland inträffa (påverkar 1 till 10 användare av 10 000) vid behandling med den läkemedelsklass som Oracea tillhör (tetracykliner):

  • Allergi (överkänslighet) i hela kroppen*

  • Förändringar i antalet eller typen av vissa blodkroppar

  • Ökat tryck i hjärnan

  • Inflammation i membranen som omger hjärtat

  • Illamående, kräkning, diarré, anorexi

  • Leverskada

  • Hudirritation eller nässelutslag

  • Onormal reaktion i huden mot solljus

  • Förhöjd mängd urea (urinämne) i blodet


  Mycket sällsynta biverkningar

  Följande biverkningar kan i sällsynta fall inträffa (påverkar mindre än 1 användare av 10 000) vid behandling med den läkemedelsklass som Oracea tillhör (tetracykliner):

  • Allergisk reaktion som ger svullnad i ögon, läppar eller tunga*

  • Jästinfektion runt ändtarmen eller könsorganen

  • Skada på de röda blodkropparna (hemolytisk anemi)

  • Brunsvart mikroskopisk missfärgning av tyroid vävnad har rapporterats vid långtidsanvändning av tetracykliner. Tyreoideafunktionen är normal

  • Ökat tryck i hjärnan hos spädbarn

  • Inflammation i tungan

  • Svårigheter att svälja

  • Inflammation i tarmen

  • Inflammation eller sårbildning i matstrupen

  • Inflammation i huden så att den fjällar

  • Försämring av immunsystemsjukdomen systemisk lupus erytematosus (SLE)


  Biverkningar med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Följande biverkningar kan uppstå vid behandling med den läkemedelsklass som Oracea tillhör (tetracykliner):

  • Nagellossning från nagelbädden efter exponering för solen


  * Uppsök omedelbart läkare eller akutmottagning om du får biverkningar som svullnad i ansiktet, läppar, tunga och hals, svårigheter att andas, nässelutslag, irritation i huden eller ögonen eller hjärtklappning och svimningskänslor. Dessa biverkningar kan vara symptom på svår allergisk reaktion (överkänslighet).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Oracea ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på ytterförpackningen och blisterförpackningen efter Utg.dat. respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är doxycyklin. Varje kapsel innehåller 40 mg doxycyklin (som monohydrat).


  Övriga innehållsämnen är:

  Hypromellos, metakrylsyra-etylakrylatkopolymer (1:1), trietylcitrat, talk, titandioxid, makrogol 400, gul järnoxid, röd järnoxid, polysorbat 80, sockerkulor (majsstärkelse, sackaros).

  Kapslar: gelatin, svart järnoxid, röd järnoxid, gul järnoxid, titandioxid.

  Bläcktryck: shellak, propylenglykol, svart järnoxid, indigokarmin aluminiumlack, alluraröd AC aluminiumlack (E129), briljantblå FCF aluminiumlack, kinolingult aluminiumlack.

  Se sista stycket i avsnitt 2 för information om socker (sackaros) och alluraröd AC-aluminiumlack (E129).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Oracea är en hård kapsel med modifierad frisättning

  Kapslarna är beige och är märkta "GLD 40".

  Oracea finns tillgänglig i förpackningar om 14, 28 och 56 kapslar (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Galderma Nordic AB

  Seminariegatan 21

  752 28 Uppsala

  Sverige

  tel: +46 18 444 0330

  fax: +46 18 444 0335

  e-mail: nordic@galderma.com


  Tillverkare:

  Catalent UK Packaging Limited, Lancaster way, Wingates industrial estate, Westhoughton, Bolton, Lancashire BL5 3XX, Storbritannien.


  eller


  Laboratoires GALDERMA, Zone Industrielle Montdésir

  74540 Alby sur Chéran, Frankrike


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  CZ, DK, EL, ES, FI, IS, SE, NO - Oracea 40 mg hårda kapslar för modifierad frisättning

  DE, AT - Oraycea 40 mg hårda kapslar för modifierad frisättning

  BE, HU, FR, NL, UK, IE, IT, PL, PT, SK, LU - Efracea 40 mg hårda kapslar för modifierad frisättning


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-05


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.