Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Onsior Tablett 40mg Blister, 28tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Robenacoxib Varunummer: 427727 Apotekets varuid: 24101
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  För behandling av smärta och inflammation vid kroniskosteoartrit hos hundar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Elanco Europe Ltd.

  Lilly House, Priestley Road

  Basingstoke

  RG24 9NL

  Storbritannien


  Tillverkare:
  Novartis Santé Animale S.A.S.
  26 Rue de la Chapelle
  68330 Huningue
  Frankrike

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Onsior 5 mg tabletter för hundar. Onsior 10 mg tabletter för hundar. Onsior 20 mg tabletter för hundar. Onsior 40 mg tabletter för hundar. Robenacoxib

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Varje tablett innehåller följande mängd robenacoxib och har märkningen ”NA” på den ena sidan och följande märkning på den andra:


  Robenacoxib/tablett

  Märkning

  5 mg

  AK

  10 mg

  BE

  20 mg

  CD

  40 mg

  BCK

  Tabletterna är runda, beigefärgade till bruna och utan brytskåra. Onsior tabletter är smaksatta och tas frivilligt av de flesta hundar.

  4. INDIKATION(ER)

  För behandling av smärta och inflammation vid kroniskosteoartrit hos hundar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Ska inte användas till hundar som lider av magsår eller har leversjukdom.
  Ska inte användas tillsammans med andra icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) eller kortikosteroider, läkemedel som ofta används vid behandling av smärta, inflammation och allergier.
  Ska inte användas vid överkänslighet mot robenacoxib eller mot något av innehållsämnena i tabletterna.
  Ska inte användas till dräktiga eller digivande tikar, eftersom säkerheten för robenacoxib inte har fastställts under dräktighet och digivning, och inte heller för hundar som används för avel.

  6. BIVERKNINGAR

  Biverkningar från mag–tarmkanalen var mycket vanliga, men de var i de flesta fall lindriga och gick över utan behandling. Kräkningar och mjuk avföring var mycket vanligt, aptitminskning och diarré var vanligt och blod i avföringen var mindre vanligt.


  Hos hundar som behandlats i upp till 2 veckor observerades ingen ökad leverenzymaktivitet. Vid långtidsbehandling var det dock vanligt med ökad leverenzymaktivitet. I de flesta fall ledde fortsatt behandling till att leverenzymaktiviteten antingen stabiliserades eller minskade. Ökad leverenzymaktivitet i samband med symtom på aptitlöshet, apati eller kräkningar var mindre vanligt. I mycket sällsynta fall kan letargi observeras.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Rekommenderad dos av robenacoxib är 1 mg/kg kroppsvikt, med doseringsintervallet 1–2 mg/kg. Ges 1 gång dagligen, vid samma tid varje dag, enligt nedanstående tabell.


  Kroppsvikt (kg)

  Antal tabletter baserat på hundens storlek

  5 mg

  10 mg

  20 mg

  40 mg

  2,5 till < 5

  1 tablett

  5 till < 10

  1 tablett

  10 till < 20

  1 tablett

  20 till < 40

  1 tablett

  40 till 80

  2 tabletter

  Kliniskt svar ses vanligtvis inom en vecka. Behandlingen ska avbrytas efter 10 dagar om ingen påtaglig klinisk förbättring föreligger.


  Vid långtidsbehandling kan dosen Onsior, så snart kliniskt svar har observerats, justeras till lägsta effektiva individuella dos, som avspeglar att graden av smärta och inflammation i samband med kroniskosteoartrit kan variera över tid. Regelbunden uppföljning bör göras av veterinären.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Ges oralt. Ska inte ges tillsammans med mat, då kliniska prövningar har visat att robenacoxib har bättre effekt när det ges utan mat eller minst 30 minuter före eller efter utfodring. Onsior tabletter är smaksatta och tas frivilligt av de flesta hundar. Tabletterna ska inte delas eller krossas.

  10. KARENSTID

  Ej relevant

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25°C. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten eller blistern efter Utg. dat.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar för respektive djurslag:

  I kliniska studier sågs otillräckligt behandlingssvar hos 10–15 % av hundarna.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Detta veterinärmedicinska läkemedels säkerhet har inte fastställts för hundar som väger mindre än 2,5 kg eller är yngre än 3 månader.


  Vid långtidsbehandling ska leverenzymer kontrolleras i samband med behandlingsstart, t.ex. efter 2, 4 och 8 veckor. Därefter rekommenderas att man fortsätter med regelbundna kontroller, t.ex. var 3:e till var 6:e månad. Behandlingen ska avbrytas om leverenzymaktiviteten ökar markant eller om hunden uppvisar symtom såsom aptitlöshet, apati eller kräkningar i kombination med förhöjda leverenzymer.


  Användning till hundar med nedsatt hjärt-, njur- eller leverfunktion eller till hundar som är uttorkade, har låg cirkulerande blodvolym eller har lågt blodtryck kan innebära ytterligare risker. Om användning inte kan undvikas måste dessa hundar följas med noggranna kontroller.


  Vid användning av detta veterinärmedicinska läkemedel till hundar med risk för magsår, eller till djur som tidigare har uppvisat intolerans mot andra NSAID, krävs strikt uppföljning av veterinär.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

  Tvätta händerna efter användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.


  Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Oavsiktligt intag hos små barn ökar risken för NSAID-biverkningar.


  För gravida kvinnor, i synnerhet i graviditetens slutskede, ökar långvarig hudexponering riskerna för fostret.


  Blandbarhetsproblem: Onsior får inte ges tillsammans med andra NSAID. Förbehandling med andra antiinflammatoriska läkemedel kan leda till ytterligare eller ökade biverkningar, och därför ska det vara en behandlingsfri period avseende sådana substanser på minst 24 timmar innan behandling med Onsior påbörjas. Vad gäller den behandlingsfria perioden ska dock hänsyn tas till de farmakokinetiska egenskaperna hos de läkemedel som använts tidigare.


  Samtidig behandling med läkemedel som påverkar det renala flödet, t.ex. diuretika eller ACE-hämmare ska följas med kliniska kontroller.


  Samtidig tillförsel av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas, då det kan finnas ökad risk för renaltoxicitet.


  Samtidig användning av andra aktiva substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera med robenacoxib om bindningen och därigenom medföra toxiska effekter.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  18.09.2015. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Onsior tabletter för hundar levereras pappkartonger innehållande 1, 2, 4 eller 10 blister. Varje blister innehåller 7 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Robenacoxib är en icke-steroidantiinflammatorisk substans (NSAID). Det hämmar selektivt enzymet cyklooxygenas-2 (COX-2), vilket ger upphov till smärta, inflammation eller feber. Enzymet cyklooxygenas-1 (COX-1), som har skyddande funktioner i exempelvis mag–tarmkanalen och njurarna, hämmas inte av robenacoxib.
  Hos hundar med inflammation som framkallats på konstgjord väg minskade robenacoxib smärta och inflammation med orala engångsdoser på mellan 0,5 och 8 mg/kg och snabbt insättande effekt (0,5 timme). I kliniska prövningar minskade detta läkemedel hälta och inflammation hos hundar med kroniskosteoartrit.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos innehavaren av godkännandet för försäljning.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.