Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nexavar Filmdragerad tablett 200mg Blister, 112tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Sorafenib Varunummer: 163494 Apotekets varuid: 10223
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Nexavar är och vad det används för

  Nexavar används för att behandla levercancer (hepatocellulär cancer). Nexavar används även för att behandla njurcancer (avancerad njurcellscancer) i ett avancerat stadium när standardbehandling inte har kunnat stoppa din sjukdom eller inte anses lämplig.

  Nexavar används för att behandla sköldkörtelcancer (differentierad tyreoideacancer).

  Nexavar är en så kallad multikinas-hämmare. Läkemedlet verkar genom att minska cancercellernas tillväxt och genom att minska det blodflöde som gör att cancerceller kan växa.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Nexavar

  200 mg filmdragerade tabletter
  sorafenib

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Nexavar är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Nexavar
  3. Hur du tar Nexavar
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Nexavar ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Nexavar är och vad det används för

  Nexavar används för att behandla levercancer (hepatocellulär cancer).
  Nexavar används även för att behandla njurcancer (avancerad njurcellscancer) i ett avancerat stadium när standardbehandling inte har kunnat stoppa din sjukdom eller inte anses lämplig.

  Nexavar används för att behandla sköldkörtelcancer (differentierad tyreoideacancer).


  Nexavar är en så kallad multikinas-hämmare. Läkemedlet verkar genom att minska cancercellernas tillväxt och genom att minska det blodflöde som gör att cancerceller kan växa.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Nexavar

  Ta inte Nexavar

  • om du är allergisk mot sorafenib eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nexavar.


  Var särskilt försiktig med Nexavar

  • Om du har hudproblem. Nexavar kan orsaka utslag och hudreaktioner, speciellt på händer och fötter. Dessa kan oftast behandlas av din läkare. Om inte, kan det innebära att din läkare ordinerar uppehåll i behandlingen eller att den avslutas helt.

  • Om du har högt blodtryck. Nexavar kan höja blodtrycket. Din läkare önskar vanligtvis kontrollera ditt blodtryck och eventuellt behandla ett högt blodtryck.

  • Om du får blödningsproblem, eller om du behandlas med warfarin eller fenprocoumon. Behandling med Nexavar kan leda till ökad risk för blödning. Om du behandlas med warfarin eller fenprocoumon, läkemedel som förtunnar blodet, kan det innebära en ökad risk för blödning.

  • Om du får bröstsmärtor eller hjärtproblem. Din läkare kan besluta att göra uppehåll i behandlingen eller avsluta den helt.

  • Om du har en hjärtrytmrubbning, såsom onormal elektrisk överledning i hjärtats retledningssystem, så kallad ”förlängning av QT-intervallet”.

  • Om du ska genomgå en operation, eller om du nyligen har opererats. Nexavar kan komma att påverka din sårläkning. Vanligtvis kommer ett uppehåll i Nexavarbehandlingen att göras om du ska opereras. Din läkare beslutar när behandlingen kan börja igen.

  • Om du tar irinotekan eller behandlas med docetaxel, som också är mediciner mot cancer. Nexavar kan öka effekten, och då särskilt biverkningarna, av dessa mediciner.

  • Om du tar Neomycin eller andra antibiotika. Effekten av Nexavar kan minska.

  • Om du har kraftigt nedsatt leverfunktion. Du kan komma att uppleva kraftigare biverkningar när du tar denna medicin.

  • Om du har nedsatt njurfunktion. Din läkare kommer att kontrollera din vätske- och saltbalans (elektrolytbalans).

  • Fertilitet. Nexavar kan reducera fertiliteten både hos män och kvinnor. Om du är orolig, tala med din läkare.

  • Hål i tarmväggen(gastrointestinalperforation) kan förekomma under behandling (se avsnitt 4: Eventuella biverkningar). Om detta inträffar vill din läkare avbryta behandlingen.

  • Om du har sköldkörtelcancer. Din läkare kommer att kontrollera nivån av kalcium och sköldkörtelhormon i blodet.

  Tala om för din läkare om något av ovanstående gäller dig. Du kan behöva behandling för besvären eller så kan din läkare besluta att ändra Nexavardosen, eller helt avsluta behandlingen (se även avsnitt 4: Eventuella biverkningar).

  Barn och ungdomar

  Nexavar har ännu inte testats på barn och ungdomar.

  Andra läkemedel och Nexavar

  Nexavar kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av nedanstående produkter eller andra läkemedel, även receptfria läkemedel:

  • Rifampicin, Neomycin eller andra läkemedel som behandlar infektion (antibiotika)

  • Johannesört, ett naturläkemedel mot depression

  • Fenytoin, karbamazepin eller fenobarbital, behandling som används vid epilepsi och andra sjukdomar

  • Dexametason, en kortikosteroid som används vid olika sjukdomstillstånd

  • Warfarin eller fenprocoumon, blodförtunnande läkemedel som används för att motverka blodpropp

  • Doxorubicin, kapecitabin, docetaxel, paklitaxel och irinotekan, vilka är andra cancerläkemedel

  • Digoxin, en behandling för mild till måttlig hjärtsvikt

  Graviditet och amning

  Undvik att bli gravid under tiden du behandlas med Nexavar. Om du kan tänkas bli gravid, använd ett säkert preventivmedel under behandlingen. Om du blir gravid under pågående behandling med Nexavar, tala omedelbart med din läkare som beslutar om behandlingen ska fortsätta.


  Du får inte amma ditt barn under behandling med Nexavar eftersom denna medicin kan påverka tillväxten och utvecklingen av ditt barn.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inget talar för att Nexavar påverkar förmågan att köra bil eller att använda maskiner.


  3. Hur du tar Nexavar

  Den rekommenderade dosen av Nexavar tabletter till vuxna är 2 x 200 mg två gånger dagligen.

  Detta är detsamma som en daglig dos på 800 mg eller 4 tabletter dagligen.


  Svälj ner Nexavar-tabletterna med ett glas vatten, antingen utan mat eller med en fettsnål måltid. Ta inte detta läkemedel tillsammans med en fettrik måltid eftersom det kan minska effekten av Nexavar. Om du har för avsikt att äta en fettrik måltid ta då tabletterna åtminstone 1 timme innan eller 2 timmar efter måltiden.


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Det är viktigt att ta detta läkemedel vid ungefär samma tidpunkt varje dag, så att det är samma mängd läkemedel i blodet hela tiden.


  Du kommer vanligtvis att behandlas med detta läkemedel så länge du har nytta av behandlingen och inte lider av oacceptabla biverkningar.

  Om du har tagit för stor mängd av Nexavar:

  Tala genast med din läkare om du (eller någon annan) har tagit mer än den förskrivna dosen. Att ta för stor mängd Nexavar orsakar större risk för biverkningar eller mer uttalade biverkningar, särskilt diarré och hudreaktioner. Din läkare kanske råder dig till att sluta ta detta läkemedel.

  Om du har glömt att ta Nevaxar

  Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer på det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos, bortse från den glömda dosen och fortsätt som tidigare ordinerat.
  Ta inte dubbel dos för att kompensera för enskild bortglömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Detta läkemedel kan även påverka resultaten av vissa blodprover.


  Mycket vanliga:

  kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  • diarré

  • illamående

  • känsla av onormal svaghet eller trötthet (fatigue)

  • smärta (inklusive smärta i munnen, buksmärta, huvudvärk, smärta i ben och skelett, tumörsmärta)

  • håravfall (alopeci)

  • rodnad eller smärta i händer eller fotsulor (hand-fot-hudreaktion)

  • klåda eller utslag

  • kräkning

  • blödning (inklusive blödning i hjärnan, tarmen och luftvägarna)

  • högt blodtryck eller förhöjning av blodtrycket (hypertoni)

  • infektioner

  • aptitlöshet (anorexi)

  • förstoppning

  • ledvärk (artralgi)

  • feber

  • viktminskning

  • torr hud


  Vanliga:
  kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  • influensaliknande sjukdom

  • matsmältningsbesvär (dyspepsi)

  • svårigheter att svälja (dysfagi)

  • inflammerad eller torr mun, smärta i tungan (stomatit och slemhinneinflammation)

  • låga nivåer av kalcium i blodet (hypokalcemi)

  • låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemi)

  • led- eller muskelsmärta (myalgi)

  • förändrad känselupplevelse i fingrar och tår, inklusive stickningar och domningar (perifersensoriskneuropati)

  • depression

  • erektionsproblem (impotens)

  • röstförändring (dysfoni)

  • akne

  • inflammerad, torr eller fjällande hud (dermatit, huddeskvamation)

  • hjärtsvikt

  • hjärtattack (hjärtinfarkt) eller bröstsmärta

  • tinnitus (ringande ljud i öronen)

  • njursvikt

  • onormalt höga nivåer av protein i urinen (proteinuri)

  • uttalad svaghet eller kraftlöshet (asteni)

  • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni och neutropeni)

  • minskat antal röda blodkroppar (anemi)

  • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

  • inflammation i hårfolliklar (follikulit)

  • nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyroidism)

  • låg halt av natrium i blodet (hyponatremi)

  • smakförändringar (dysgeusi)

  • rodnad i ansiktet och ofta andra hudområden (blodvallning)

  • rinnande näsa (rinorré)

  • halsbränna (gastroesofageal reflux)

  • hudcancer (keratoakantom eller skivepitelcancer i huden)

  • förtjockning av det yttersta hudlagret (hyperkeratos)

  • plötslig, ofrivilliga muskelsammandragningar (muskelspasmer)


  Mindre vanliga:
  kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  • inflammerad magslemhinna (gastrit)

  • smärta i magen orsakad av inflammation i bukspottkörteln, inflammation i gallblåsan och/eller gallgångarna

  • gul hud eller gula ögonvitor (gulsot) orsakat av förhöjda nivåer av gallpigment (hyperbilirubinemi)

  • allergiliknande reaktioner (inklusive hudreaktion och nässelfeber)

  • uttorkning

  • förstorade bröst (gynekomasti)

  • andningssvårigheter (lungsjukdom)

  • eksem

  • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyroidism)

  • hudutslag med blåsor (erytema multiforme)

  • onormalt högt blodtryck

  • hål i tarmväggen (gastrointestinalperforation)

  • tillfällig svullnad av den bakre delen av hjärnan vilket kan orsaka huvudvärk, förändrad medvetandegrad, kramper och synförändringar inklusive synförlust (reversibel posterior leukoencefalopati)

  • plötslig, allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)


  Sällsynta:

  kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

  • allergisk reaktion med svullnad av huden (t.ex. i ansiktet, på tungan) som kan leda till svårigheter att andas eller svälja (angioödem)

  • onormal hjärtrytm (QT-förlängning)

  • inflammation i levern som kan leda till illamående, kräkningar, magsmärta och gulsot (läkemedelsinducerad hepatit)

  • solbränne-liknande utslag som kan förekomma på hud som tidigare har utsatts för strålbehandling och som kan bli allvarlig (”radiation recall”-dermatit)

  • allvarliga reaktioner i hud och/eller slemhinnor som kan orsaka smärtsamma blåsor och feber, samt hud som lossnar (Stevens-Johnson syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

  • onormal muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem (rabdomyolys)

  • skada på njurarna som leder till att de läcker stora mängder protein (nefrotiskt syndrom)

  • inflammation i blodådrorna i huden som kan resultera i utslag (leukocytoklastisk vaskulit).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Nexavar ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på varje blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Detta läkemedel förvaras vid högst 25 ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är sorafenib. Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg sorafenib (som tosylat).

  • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

   Tabletthölje: Hypromellos, makrogol, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Nexavar 200 mg filmdragerade tabletter är röda och runda, märkta med Bayerkorset på ena sidan och “200” på den andra sidan. De tillhandahålls i kalenderförpackningar om 112 tabletter: fyra transparenta blisterförpackningar med 28 tabletter i varje.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bayer Pharma AG
  13342 Berlin
  Tyskland


  Tillverkare

  Bayer Pharma AG
  51368 Leverkusen
  Tyskland


  Bayer HealthCare Manufacturing Srl.

  Via delle Groane, 126

  20024 Garbagnate Milanese

  Italien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel (förteckningen över lokala ombud återfinns i slutet av denna broschyr).


  België/Belgique/Belgien

  Bayer SA-NV

  Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

  Lietuva

  UAB Bayer

  Tel. +37 05 23 36 868

  България

  Байер България ЕООД

  Тел.: +359 02 81 401 01

  Luxembourg/Luxemburg

  Bayer SA-NV

  Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

  Česká republika

  Bayer s.r.o.

  Tel: +420 266 101 111

  Magyarország

  Bayer Hungária KFT

  Tel.:+36-14 87-41 00

  Danmark

  Bayer A/S

  Tlf: +45-45 23 50 00

  Malta

  Alfred Gera and Sons Ltd.

  Tel: +35 621 44 62 05

  Deutschland

  Bayer Vital GmbH

  Tel: +49 (0)214-30 513 48

  Nederland

  Bayer B.V

  Tel: +31-(0)297-28 06 66

  Eesti

  Bayer OÜ

  Tel: +372 655 8565

  Norge

  Bayer AS

  Tlf. +47 24 11 18 00

  Ελλάδα

  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

  Τηλ: +30 210 61 87 500

  Österreich

  Bayer Austria Ges. m. b. H.

  Tel: +43-(0)1-711 46-0

  España

  Bayer Hispania S.L.

  Tel: +34-93-495 65 00

  Polska

  Bayer Sp. z o.o.

  Tel.: +48-22-572 35 00

  France

  Bayer HealthCare

  Tél (N° vert): +33 (0)800 87 54

  Portugal

  Bayer Portugal S.A

  Tel: +351-21-416 42 00

  Hrvatska

  Bayer d.o.o.

  Tel: + 385-(0)1-6599 900

  România

  SC Bayer SRL

  Tel.: +40 21 529 59 00

  Ireland

  Bayer Limited

  Tel: +353 1 2999313

  Slovenija

  Bayer d. o. o.

  Tel.: +386-1-58 14 400

  Ísland

  Icepharma hf.

  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika

  Bayer, spol. s r.o.

  Tel: +421 2 59 21 31 11

  Italia

  Bayer S.p.A.

  Tel: +39-02-397 81

  Suomi/Finland

  Bayer Oy

  Puh/Tel: +358-20 785 21

  Κύπρος

  NOVAGEM Limited

  Τηλ: + 357 22 48 38 58

  Sverige

  Bayer AB

  Tel: +46-(0)8-580 223 00

  Latvija

  SIA Bayer

  Tel: +371 67 84 55 63

  United Kingdom

  Bayer plc

  Tel: +44 (0)1635 563000


  Denna bipacksedel ändrades senast

  05/2014. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.