Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

MULTAQ Filmdragerad tablett 400mg Blister, 100x1tablett

Snabbfakta
Verksamt ämne: Dronedaron Varunummer: 028034 Apotekets varuid: 32424
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad MULTAQ är och vad det används för

  MULTAQ innehåller en aktiv substans som heter dronedaron. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas antiarytmika som hjälper till att reglera din hjärtrytm.

  MULTAQ används om du har problem med din hjärtrytm (ditt hjärta slår oregelbundet - så kallat förmaksflimmer) och en behandling som kallas konvertering har återställt din hjärtrytm till normal rytm.MULTAQ förhindrar att dina problem med oregelbunden hjärtrytm återkommer.

  Läkaren kommer att överväga alla tillgängliga behandlingsalternativ innan MULTAQ förskrivs.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  MULTAQ

  400 mg Filmdragerade tabletter
  Dronedaron
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad MULTAQ är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar MULTAQ
  3. Hur du tar MULTAQ
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur MULTAQ ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad MULTAQ är och vad det används för

  MULTAQ innehåller en aktiv substans som heter dronedaron. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas antiarytmika som hjälper till att reglera din hjärtrytm.


  MULTAQ används om du har problem med din hjärtrytm (ditt hjärta slår oregelbundet - så kallat förmaksflimmer) och en behandling som kallas konvertering har återställt din hjärtrytm till normal rytm.
  MULTAQ förhindrar att dina problem med oregelbunden hjärtrytm återkommer.


  Läkaren kommer att överväga alla tillgängliga behandlingsalternativ innan MULTAQ förskrivs.

  2. Vad du behöver veta innan du tar MULTAQ

  Ta inte MULTAQ

  • om du är allergisk mot dronedaron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • om du har problem med överledningsrubbningar i hjärtat (hjärtblock), vilket kan ge mycket långsam hjärtrytm eller yrsel. Om du fått en pacemaker för sådana symtom kan du använda MULTAQ.

  • om du har väldigt långsam hjärtrytm (mindre än 50 slag per minut),

  • om ditt EKG (elektrokardiogram) visar att du har ett hjärtproblem som kallas ”förlängd QTc-tid” (detta intervall är över 500 millisekunder),

  • om du har en typ av oregelbunden hjärtrytm som kallas permanent förmaksflimmer. Vid permanent förmaksflimmer har flimret funnits under lång tid (under minst 6 månader) och beslut har tagits att inte återställa din hjärtrytm till normal rytm med hjälp av konvertering.

  • om du har eller har haft problem där ditt hjärta inte kan pumpa runt blodet i kroppen så bra som det borde (hjärtsvikt). Du kan ha svullna fötter eller ben, svårigheter att andas när du ligger ner eller sover eller vara andfådd när du rör dig.

  • om mängden blod som lämnar ditt hjärta varje gång det drar sig samman är för liten (vänsterkammardysfunktion),

  • om du tidigare har använt amiodaron (ett annat antiarytmikum) och upplevde lung- eller leverproblem,

  • om du tar läkemedel mot infektioner (inklusive svampinfektioner eller AIDS), allergier, problem med hjärtrytm, depression eller läkemedel som ges efter en transplantation (se avsnitt nedan ”Andra läkemedel och MULTAQ”. Detta avsnitt ger dig mer information om vilka läkemedel du inte kan ta med MULTAQ).

  • om du har svåra leverproblem,

  • om du har svåra njurproblem,

  • om du tar dabigatran (se avsnitt nedan ”Andra läkemedel och MULTAQ”).


  Om något av ovanstående passar in på dig ska du inte ta MULTAQ.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar MULTAQ

  • om du har ett problem som gör att du har låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet. Detta problem bör behandlas innan behandling med MULTAQ påbörjas.

  • om du är äldre än 75 år,

  • om du har ett tillstånd där dina blodkärl, som förser hjärtmuskeln med blod, blir förhårdnade och trängre (kranskärlssjukdom).


  Medan du tar MULTAQ, tala med din läkare om

  • ditt förmaksflimmer blir permanent medan du behandlas med MULTAQ. Om detta sker ska du sluta använda MULTAQ.

  • du har svullna fötter eller ben, svårigheter att andas när du ligger ner eller sover, blir andfådd när du rör dig eller ökar i vikt (vilka är tecken och symtom på hjärtsvikt).

  • Informera din läkare omedelbart om du utvecklar något av dessa tecken och symtom på leverproblem: smärta eller obehagskänsla i buken, aptitförlust, illamående, kräkningar, gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot), onormalt mörk urin, trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan), klåda.

  • du är andfådd eller har torrhosta. Tala med din läkare som kommer att undersöka dina lungor.


  Om detta passar in på dig (eller om du är osäker) tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar MULTAQ.


  Tester på hjärta, lungor och blod
  När du behandlas med MULTAQ kan din läkare göra tester för att kontrollera ditt medicinska tillstånd och hur läkemedlet fungerar för dig.

  • Din läkare kan titta på ditt hjärtas elektriska aktivitet med hjälp av EKG (elektrokardiogram).

  • Din läkare kommer att beställa blodprover för att kontrollera din leverfunktion innan du börjar att ta MULTAQ och även under behandlingen.

  • Om du tar vissa blodförtunnande läkemedel såsom warfarin, så kommer din läkare att beställa ett blodprov som kallas PK (INR), för att kontrollera hur väl ditt läkemedel fungerar.

  • Din läkare kan även ta andra blodprover. Resultaten av ett av dessa blodprover, som kontrollerar njurfunktionen (blodkreatininnivåer), kan förändras av MULTAQ. Din läkare kommer att tänka på detta när dina blodnivåer testas och kommer att använda en annan gräns för normalt värde för blodkreatinin.

  • Läkaren kan undersöka dina lungor.

  I vissa fall kan behandlingen med MULTAQ behöva avslutas.


  Tala om för andra personer som kontrollerar ditt blod att du tar MULTAQ.

  Barn och ungdomar

  MULTAQ rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och MULTAQ

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare kan rekommendera dig att använda ett blodförtunnande läkemedel som en del av din behandling.


  MULTAQ och en del andra läkemedel kan påverka varandra och leda till allvarliga biverkningar. Din läkare kan ändra doseringen av andra läkemedel som du använder.


  Du får inte ta något av följande med MULTAQ:

  • andra läkemedel som används för att kontrollera oregelbunden eller snabb hjärtrytm såsom flekainid, propafenon, kinidin, disopyramid, dofetilid, sotalol, amiodaron,

  • vissa läkemedel mot svampinfektioner såsom ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol eller posakonazol,

  • vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva läkemedel,

  • vissa lugnande läkemedel som kallas fentiaziner,

  • bepridil mot bröstsmärta orsakat av hjärtsjukdom,

  • telitromycin, erytromycin eller klaritromycin (antibiotika mot infektioner),

  • terfenadin (ett läkemedel mot allergier),

  • nefazodon (ett läkemedel mot depression),

  • cisaprid (ett läkemedel mot uppstötningar av mat och sura uppstötningar från magen till munnen),

  • ritonavir (ett läkemedel mot AIDS-infektioner),

  • dabigatran (ett läkemedel som motverkar bildning av blodproppar).


  Du måste tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

  • andra läkemedel mot högt blodtryck, mot bröstsmärta orsakat av hjärtsjukdom eller andra hjärtproblem såsom verapamil, diltiazem, nifedipin, metoprolol, propranolol eller digoxin,

  • vissa läkemedel för minskning av kolesterol i blodet (såsom simvastatin, lovastatin, atorvastatin eller rosuvastatin),

  • vissa läkemedel som motverkar bildning av blodproppar såsom warfarin,

  • vissa läkemedel mot epilepsi kallade fenobarbital, karbamazepin eller fenytoin,

  • sirolimus, takrolimus, everolimus och ciklosporin (används efter en transplantation),

  • johannesört (växtbaserat läkemedel mot depression),

  • rifampicin (mot tuberkulos).

  MULTAQ med mat och dryck

  Drick inte grapefruktjuice när du tar MULTAQ, då det kan höja blodnivåerna av dronedaron och därmed öka risken för biverkningar.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  • MULTAQ rekommenderas inte om du är gravid eller tror att du är gravid.

  • Ta inte MULTAQ om du kan få barn och inte använder en tillförlitlig preventivmetod.

  • Sluta ta dina tabletter och kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid medan du tar MULTAQ.

  • Om du ammar bör du rådgöra med din läkare innan du börjar ta MULTAQ.

  Körförmåga och användning av maskiner

  MULTAQ påverkar vanligen inte din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Däremot kan förmågan att köra bil och använda maskiner påverkas av biverkningar som trötthet (om detta upplevs).

  MULTAQ innehåller laktos

  Laktos är en typ av socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar MULTAQ

  Behandlingen med MULTAQ kommer att övervakas av en läkare som har erfarenhet av behandling av hjärtsjukdomar. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om du behöver byta behandling från amiodaron (ett annat läkemedel för behandling av förmaksflimmer) till MULTAQ, kommer din läkare att noggrant övervaka ett sådant byte.


  Dosering
  Vanlig dos är en tablett 400 mg två gånger dagligen. Ta:

  • en tablett tillsammans med frukosten och

  • en tablett tillsammans med kvällsmåltiden.


  Om du tror att din medicin är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


  Intag av denna medicin
  Svälj tabletten hel med vatten tillsammans med en måltid. Tabletten kan inte delas i lika stora doser.

  Om du har tagit för stor mängd av MULTAQ

  Kontakta omedelbart din läkare eller närmaste akutmottagning eller sjukhus. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

  Om du har glömt att ta MULTAQ

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos då du normalt brukar ta den.

  Om du slutar att ta MULTAQ

  Avbryt inte behandlingen utan att först kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar har rapporterats med detta läkemedel:

  Tala genast med läkare om du upptäcker någon av följande allvarliga biverkningar — du kan behöva akut medicinsk hjälp


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

  • Problem där ditt hjärta inte pumpar runt tillräckligt med blod i kroppen, så bra som det borde (hjärtsvikt). I kliniska studier observerades dessa oönskade effekter i liknande frekvens hos patienter som fick MULTAQ och hos patienter som fick placebo. Symtom på detta inkluderar svullna fötter eller ben, svårigheter att andas när du ligger ner eller sover, andfåddhet när du rör dig eller viktökning


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

  • Diarré, ihållande kräkning, eftersom det kan leda till problem med njurarna.

  • Långsam hjärtrytm.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

  • Lunginflammation (med ärrbildning och förtjockning av lungorna). Symtom på detta inkluderar andfåddhet och torrhosta.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

  • Leverproblem inklusive livshotande leversvikt. Symtom på detta inkluderar smärta eller obehagskänsla i buken, aptitförlust, illamående, kräkningar, gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot), onormalt mörk urin, trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan), klåda.

  • Allergiska reaktioner inklusive svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.


  Andra biverkningar inkluderar:

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

  • förändringar i resultat av ett blodprov (din blodkreatininnivå),

  • förändringar i ditt EKG (elektrokardiogram) som kallas QTc (Bazett) förlängning.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

  • problem med din matsmältning såsom diarré, illamående, kräkningar och magsmärtor,

  • trötthet,

  • hudproblem såsom utslag eller klåda,

  • förändringar i resultat av blodprover som används för att kontrollera din leverfunktion.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

  • andra hudproblem såsom rodnad eller eksem (rodnad, klåda, brännande känsla eller blåsor),

  • ökad känslighet för solljus,

  • smakrubbningar,


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

  • förlorad smak,

  • inflammation i ett blodkärl (vaskulit inklusive leukocytoklastisk vaskulit).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur MULTAQ ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Använd inte detta läkemedel om du märker några synliga tecken på försämringar (se avsnitt 6 ”Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar”).


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är dronedaron.
   Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg dronedaron (som hydroklorid).

  • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är hypromellos (E464), majsstärkelse, krospovidon (E1202), poloxamer 407, laktosmonohydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat (E572).

  • Övriga innehållsämnen i tablettdrageringen är hypromellos (E464), makrogol 6000, titandioxid (E171), karnaubavax E903).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  MULTAQ är en vit, avlång filmdragerad tablett, märkt med en dubbel våg på ena sidan och ”4142” på andra sidan.


  MULTAQ filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar om 20, 50 och 60 tabletter i ogenomskinligt blister av PVC och aluminium och 100x1 tabletter i ogenomskinligt perforerat endosblister av PVC och aluminium.
  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  sanofi-aventis groupe
  54, rue La Boétie
  F-75008 Paris - Frankrike


  Tillverkare
  Sanofi Winthrop Industrie
  1 rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave,
  F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrike


  Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd
  Manufacturing site Veresegyhaz
  2112 Veresegyhaz Lévai u.5
  Ungern


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  Sverige

  Sanofi AB

  Tel: +46 (0)8 634 50 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-11-10


   

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.