Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metolazon Abcur Tablett 5mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metolazon Varunummer: 093725 Apotekets varuid: 36407
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Metolazon Abcur är och vad det används för

  Metalozan Abcur är ett diuretika som innehåller den aktiva substansen metolazon. Metolazon Abcur används vid behandling av ödem (vätskeansamling) vid njursjukdom då andra behandlingar inte fungerar.

  Metolazon som finns i Metolazon Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Metolazon Abcur

  5 mg tabletter
  metolazon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Metolazon Abcur är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Metolazon Abcur
  3. Hur du tar Metolazon Abcur
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Metolazon Abcur ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Metolazon Abcur är och vad det används för

  Metalozan Abcur är ett diuretika som innehåller den aktiva substansen metolazon. Metolazon Abcur används vid behandling av ödem (vätskeansamling) vid njursjukdom då andra behandlingar inte fungerar.


  Metolazon som finns i Metolazon Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Metolazon Abcur

  Ta inte Metolazon Abcur

  • Om du är allergisk (överkänslig ) mot metolazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du haft en allergisk reaktion när du använt diuretika som hör till en grupp som kallas sulfonamider eller tiazider.

  • Om du inte kan kissa.

  • Vid koma eller komaliknande tillstånd som orsakas av levercirros.

  • Om du har en allvarlig störning av elektrolytbalansen i blodet.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller eller apotekspersonal innan du tar Metolazon Abcur.

  • Om du har någon annan sjukdom, speciellt njursjukdom, diabetes eller reumatism. Informera då din läkare om sjukdomen.

  • Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa. Du ska då snarast uppsöka läkare. Metolazon Abcur kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Ett blodprov tas för att utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar din läkare om din medicinering.

  • Om du ska opereras måste din dos Metolazon Abcur justeras noggrant. Tala om för din läkare att du ska opereras.

  Andra läkemedel och Metolazon Abcur

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du bör tala om för din läkare om andra läkemedel som du använder (även naturläkemedel). Detta är speciellt viktigt för följande läkemedel:

  • Litium (används för behandling vid en speciell typ av depression).

  • Digoxin (används för behandling av hjärtproblem).

  • Icke-steroida antiinflammatoriska medel (används för behandling av smärta, feber och inflammation).

  • Ciclosporin (ett läkemedel som påverkare immunsystemet).

  • Diuretika (andra diuretika än Metolazon Abcur. Används för behandling av njursjukdomar, högt blodtryck, hjärtsvikt och levercirros).

  • ACE-hämmare (används för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt).

  • Warfarin (används för att förhindra att blodet levrar sig).

  • Insulin eller orala antidiabetika.

  • Kortikosteroider.

  • ACTH (hormon som bildas i hypofysen).

  • Sotalol (används för behandling av hjärtsjukdomar och högt blodtryck).

  • Barbiturater (används vid behandling av sömnproblem, oro och epelepsi).

  • Angiotensin-II-antagonister (används vid behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt och njurskador på grund av diabetes).

  Metolazon Abcur med mat och alkohol

  Om du tar Metolazon Abcur tillsammans med alkohol kan blodtrycket minska och du kan känna yrsel, kraftlöshet och trötthet.


  Du ska ta tabletten vid samma måltid varje dag, t ex frukost.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Du bör inte använda Metolazon under graviditet elller amning.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns inga studier på förmågan att framföra motorfordon eller använda maskiner vid användning av Metolazon Abcur. Behandling med Metolazon Abcur kan ge upphov till effekter som kan påverka din förmåga att framföra motorfordon eller använda maskiner, som t ex trötthet och yrsel. Om du känner dig trött eller dåsig ska du inte framföra motorfordon eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Metolazon Abcur innehåller laktosmonohydrat

  Metolazon Abcur innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Metolazon Abcur

  Ta alltid Metolazon Abcur enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Initial dos är 2,5 mg dagligen. Tabletterna har en brytskåra på ena sidan och kan delas i två lika stora delar. Din läkare kan justera dosen beroende på din individuella reaktion på läkemedlet och öka dosen vid behov.


  Du ska ta tabletten vid samma måltid varje dag, t ex frukost.


  Du skall inte ändra dosen. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du misstänker att du inte tar korrekt dos.

  Om du har tagit för stor mängd av Metolazon Abcur

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Vid en överdos av Metolazon Abcur kan du uppleva törst, illamående, kräkningar, desorientering, sömnighet, muskelkramper och lågt blodtryck. I svåra fall så kan en överdos medföra oregelbundna hjärtslag.

  Om du har glömt att ta Metolazon Abcur

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablet.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 


  Sluta ta Metolazon Abcur och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottaging om du upplever något av följande symtom:

  • Influensaliknande symtom, ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Detta kan orsakas av en minskning av vita blodkroppar (agranulocytos).

  • Allvarlig hudreaktion som börjar med smärtsam hudrodnad som sedan utvecklas till stora blåsor och hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys).  Följande biverkningar kan uppkomma vid användning av Metolazon Abcur:


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • Illamående, kräkningar, förstoppning och diarré.

  • Muskelkramper.

  • Huvudvärk, yrsel och trötthet.

  • Låga värden av kalium, natrium och klorid i blodet.

  • Höga värden av urinsyra, urea och kreatinin och socker i blodet.

  • Glukos i urinen.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • Minskat antal vita blodkroppar.

  • Hudutslag.

  • Inflammation i blodkärlen.

  • Gikt.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Minskat antal röda blodkroppar.

  • Minskat antal vita blodkroppar (agranulocytos).

  • Minskat antal blodplättar.

  • Höga värden av kalcium i blodet.

  • Låga värden av magnesium i blodet.

  • Hepatit eller intrahepatisk kolestas.

  • Njursvikt.

  • Allvarlig hudreaktion som börjar med smärtsam hudrodnad som sedan utvecklas till stora blåsor och hudavlossning (toxisk epidermal nekros).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Metolazon Abcur ska förvaras

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metolazon 5 mg.

  • Övriga innehållsämnen är kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat och natriumstearylfumarat.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Metolazon Abcur tabletter är runda och vita med fasad kant på båda sidor och en brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


  Metolazon Abcur finns i blisterförpackning med 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Abcur AB

  Box 1452

  251 14 Helsingborg

  Sverige


  Tilverkare

  Formula GmbH

  Goerzallee 305 b

  DE-14167 Berlin

  Tyskland


  Eller


  Viminco A/S

  Lodshusvej 11

  4230 Skælskør

  Danmark


  Denna bipacksedel godkändes senast

  2015-09-03Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.