Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metacam® för hund och katt Injektionsvätska, lösning 5mg/ml Injektionsflaska, 20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Meloxikam Varunummer: 025388 Apotekets varuid: 23928
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Hund:

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Minskning av post-operativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi.

  Katt:

  Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och smärre mjukdelskirurgi.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

  55216 Ingelheim/Rhein

  Tyskland


  Tillverkare

  Labiana Life Sciences S.A.

  Venus, 26

  Can Parellada Industrial

  08228 Terrassa

  Spanien

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt. Meloxikam.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Meloxikam 5 mg/ml

  Etanol 150 mg/ml

  4. INDIKATION(ER)

  Hund:

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Minskning av post-operativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi.

  Katt:

  Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och smärre mjukdelskirurgi.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte till dräktiga eller lakterande djur.

  Använd inte till djur som lider av gastrointestinala störningar, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

  Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

  Använd inte till djur yngre än 6 veckor eller till katter på mindre än 2 kg.

  6. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har ibland rapporterats. I mycket sällsynta fall har förhöjda leverenzymer rapporterats.

  Hos hund har blodig diarré, blodiga kräkningar och magsår rapporterats i mycket sällsynta fall. På hund uppträder dessa biverkningar vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

  I mycket sällsynta fall kan anafylaktoida reaktioner uppträda, vilka bör behandlas symtomatiskt.

  Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund och katt

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Dosering för varje djurslag

  Hund: 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,4 ml/10 kg) som engångsdos.

  Katt: 0,3 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,06 ml/kg) som engångsdos.


  Administreringssätt och administreringsvägar

  Hund:

  Muskel- och skelettsjukdomar: subkutaninjektion som engångsdos.

  Metacam 1,5 mg/ml oralsuspension kan användas för förlängning av behandlingen med en dos på 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt, 24 timmar efter administration av injektion.

  Minskning av post-operativ smärta under en tidsperiod av 24 timmar: enstaka intravenös eller subkutaninjektion före operation, t.ex. vid induktion av anestesi.

  Katt:

  Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och mindre mjukdelskirurgi: enstaka subkutaninjektion före operation, t.ex. vid induktion av anestesi.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Dosering bör ske med stor noggrannhet.

  Undvik kontamination under användande.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 28 dagar.

  Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan efter EXP.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

  Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

  Under anestesi bör monitorering och vätsketerapi övervägas som standardrutin.  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

  Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

  I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.  Dräktighet och digivning

  Se avsnittet ’kontraindikationer’  Andra läkemedel och Metacam

  Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Metacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Samtidig administrering av potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas. På djur med ökad risk vid anestesi (t.ex. äldre djur) skall intravenös eller subkutan vätsketerapi under anestesi övervägas. Vid samtidig administrering av anestesi och NSAID kan risk för påverkan av njurfunktionen inte uteslutas.

  Tidigare behandling med anti-inflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av de farmakologiska egenskaperna för produkterna som använts tidigare.  Överdosering

  Vid överdosering ska symtomatisk behandling sättas in.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  06.2013 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Glasflaskor om 10 eller 20 ml för injektion. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Box 467

  SE-201 24 Malmö

  Tel: +46- (0) 40 23 34 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.