Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lithionit® Depottablett 42mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Litium Varunummer: 005923 Apotekets varuid: 8398
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lithionit är och vad det används för

  Lithionit innehåller den aktiva substansen litium och verkar förebyggande mot både maniska (onormal upprymdhet) och depressiva (uttalad nedstämdhet) faser hos patienter med bipolär sjukdom. På sjukhus kan Lithionit också ges vid akuta maniska tillstånd. Full effekt nås då inom cirka 1 vecka. Verkningsmekanismen för litium är inte helt klarlagd.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lithionit

  42 mg (6 mmol) depottabletter
  litiumsulfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lithionit är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Lithionit
  3. Hur du tar Lithionit
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lithionit ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lithionit är och vad det används för

  Lithionit innehåller den aktiva substansen litium och verkar förebyggande mot både maniska (onormal upprymdhet) och depressiva (uttalad nedstämdhet) faser hos patienter med bipolär sjukdom. På sjukhus kan Lithionit också ges vid akuta maniska tillstånd. Full effekt nås då inom cirka 1 vecka. Verkningsmekanismen för litium är inte helt klarlagd.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Lithionit

  Ta inte Lithionit

  - om du har njurskador.

  - om du har hjärt-kärlsjukdom.

  - om du har kraftigt rubbad salt- och vätskebalans.

  - om du är allergisk mot litiumsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lithionit:

  - om du har rubbningar i hjärtverksamheten (EKG-förändringar).

  - om du har högt blodtryck.

  - om du har myastenia gravis (svårartad muskelsvaghet).

  - om du har epilepsi eller andra krampsjukdomar.

  - om du har någon form av hjärnskada.

  - om du står på saltfattig kost eller bantningsdiet.

  - om du dricker stora mängder kaffe eller te.

  - om du är äldre, framförallt om du behandlas med vätskedrivande medel, ACE-hämmare eller antiinflammatoriska medel (NSAID).


  Kontakta alltid läkare eller mottagning för extra kontroll vid följande tillfällen:

  vid sjukdomar med feber och svettning (till exempel influensa), vid långvariga diarrétillstånd eller kräkningar och i samband med bantning eller om besvärande biverkningar uppträder.


  Kostvanorna, framför allt saltet i maten, får inte ändras påtagligt efter det att din Lithionitdos ställts in med hjälp av blodprov. Litiumhalten i blodet ändras nämligen då man ändrar saltintaget. Stora mängder kaffe eller te kan också påverka effekten. Rådgör därför med läkare vid hög konsumtion av kaffe eller te.


  Behandling med litium kan leda till hypotyreos (brist på sköldkörtelhormon). Din läkare kan därför vilja kontrollera funktionen av din sköldkörtel regelbundet.


  Behandling med litium kan leda till hyperparatyreodism (överaktiva bisköldkörtlar). Din läkare kan därför vilja kontrollera kalkhalten i ditt blod regelbundet.


  Njurtumörer: Patienter med gravt nedsatt njurfunktion som har fått litium i över 10 år kan löpa en risk att utveckla en godartad eller elakartad njurtumör (mikrocystor, onkocytom och njurcellscancer).

  Andra läkemedel och Lithionit

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Lithionit tas tillsammans med vissa andra läkemedel.


  Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


  - Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), t.ex. indometacin, diklofenak, meloxikam, ibuprofen, dexibuprofen och naproxen (smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel).

  - COX-2-hämmare, t.ex. celecoxib, rofecoxib, parecoxib och etoricoxib (smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel).

  - ACE-hämmare, t.ex. enalapril och lisinopril (blodtryckssänkande läkemedel).

  - Angiotensin II receptor antagonister, t.ex. losartan (blodtryckssänkande läkemedel).

  - Aciklovir (antiviralt läkemedel).

  - Neuroleptika, t.ex. haloperidol och tioridazin (antipsykostiska läkemedel).

  - Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), t.ex. fluoxetin och fluvoxamin (antidepressiva läkemedel).

  - Venlafaxin (antidepressivt medel).

  - Sibutramin (läkemedel för viktminskning).

  - Sumatriptan (läkemedel mot migrän).

  - Kalcitonin (läkemedel som reglerar kalciumomsättningen).

  - Metronidazol (läkemedel mot anaeroba bakterier och parasiter).

  - Tiazider och loop-diuretika (vätskedrivande läkemedel).

  - L-metyldopa (blodtryckssänkande läkemedel).

  - Karbamazepin (läkemedel mot epilepsi).

  - Muskelavslappnande läkemedel.

  - Xantinderivat, t.ex. teofyllin (läkemedel som vidgar luftrören) och koffein.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Lithionit under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.


  Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Lithionit under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.


  Amning

  Litium passerar över i modersmjölk och risk finns att barnet påverkas. Amning ska därför undvikas vid behandling med Lithionit.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Lithionit kan koncentrations- och reaktionsförmågan försämras. Du bör därför veta hur behandlingen påverkar dig innan du utför något som kräver skärpt uppmärksamhet (till exempel kör bil eller utför precisionsbetonat arbete).

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Lithionit

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Dosen kan variera ganska mycket från en patient till en annan. Dosen fastställs efter upprepad bestämning av litiumkoncentrationen i blodet. Detta kräver regelbundna blodprovskontroller, oftast var 2:a-3:e månad under hela behandlingstiden.


  Vanlig dosering vid förebyggande behandling:

  Initialt 1 tablett morgon och kväll. Efter en veckas behandling mäts koncentrationen av litium i blodet. Utifrån detta värde bestämmer läkaren fortsatt dosering.


  Vanlig dosering vid behandling av maniska tillstånd:

  Initialt 2 tabletter 4 gånger dagligen i några dagar, därefter justeras dosen utifrån blodprovsvärdet.


  Ändra aldrig doseringen utan att rådfråga läkaren. Ta tabletterna på fasta klockslag enligt läkarens ordination.


  Tabletterna ska sväljas hela. För att minska risken för biverkningar i mag- och tarmkanalen kan Lithionit tas i samband med måltid.

  Om du har tagit för stor mängd av Lithionit

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Litiumförgiftning: Om för hög koncentration i blodet uppnås kan förgiftning (intoxikation) uppstå. Tecken på begynnande intoxikation är dåsighet, yrsel, svårighet att samordna muskelrörelser, sluddrigt tal, ofrivilliga ögonrörelser, skakningar, muskelstelhet och illamående. Ihållande diarré eller kräkningar kan också tillkomma.


  Vid tilltagande intoxikation uppstår även förvirring, rastlöshet, oro, hallucinationer, skakningar, snabba, ofrivilliga muskelryckningar, kramper, medvetslöshet och kraftigt förhöjd kroppstemperatur. Vid allvarlig intoxikation kan man få förändrad hjärtrytm, blodtrycksfall och försämrad njurfunktion.


  Oberoende av symtom ska läkare alltid kontaktas vid misstänkt litiumförgiftning.

  Om du har glömt att ta Lithionit

  Om tabletterna glömts vid något tillfälle ska man inte ta flera tabletter vid nästa doseringstillfälle, utan fortsätta medicineringen som vanligt.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  - renal diabetes insipidus (samtidig ökad törst och urinmängd)

  - viktökning (undvik kalorihaltiga drycker)

  - darrhänthet


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  - ökad urinmängd

  - ökad törst

  - vätskeansamling (ödem)

  - trötthetskänsla i armar och ben

  - diarré

  - illamående och magont (särskilt under de första veckorna)

  - acne¬liknande utslag

  - EKG-förändringar

  - påverkan på sköldkörtelfunktionen, t. ex. struma

  - nedsatt koncentrations- och reaktionsförmåga

  - reversibel leukocytos (tillfällig ökning av vita blodkroppar)


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  - muskelsvaghet

  - övergående Parkinsonliknande symtom

  - psoriasis eller förvärrad psoriasis

  - EKG-förändringar av allvarligare typ

  - huvudvärk


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  - trötthet (särskilt under de första veckorna)

  - muntorrhet

  - hyperparatyreodism (överproduktion av bisköldkörtelhormon)

  - malignt neuroleptikasyndrom (främst i kombination med neuroleptika), ett allvarligt tillstånd med symtom såsom hög feber, överdriven svettning, nedsatt medvetandegrad och stela muskler

  - godartade eller elakartade njurtumörer (vid långvarig behandling)

  - försämrad njurfunktion (vid långvarig behandling)


  Många biverkningar uppträder i början av behandlingen till exempel törst, diarré, trötthet och darrhänthet. De försvinner ofta av sig själva efter en tid eller går att komma till rätta med. Om de blir alltför besvärande, rådfråga läkare. En del patienter upplever också övergående muskeltrötthet. Magbesvären kan mildras genom att tabletterna tas i samband med måltid.


  Viktökning är inte ovanlig och det är därför viktigt att noga ge akt på kaloriintaget. (Se upp med kalorihaltiga drycker!) Sköldkörtel-, bisköldkörtel- och njurfunktionen ska kontrolleras genom regelbundna provtagningar.


  Se även avsnitt ”Om du har tagit för stor mängd av Lithionit”.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Lithionit ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter EXP eller Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är vattenfri litiumsulfat motsvarande 42 mg (6 mmol) litium.


  - Övriga innehållsämnen är polyakrylat, hypromellos och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lithionit 42 mg depottabletter är vita, runda depottabletter.


  Blisterförpackning: 100 och 250 depottabletter

  Glasburk: 500 depottabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015–10–02


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.