Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ketalar® Injektionsvätska, lösning 50mg/ml Injektionsflaska, 10ml

296:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Ketamin Varunummer: 150086 Apotekets varuid: 6795
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad läkemedlet är och vad det används för

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren
  Ketalar 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Ketalar 50 mg/ml injektionsvätska, lösning
  ketamin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad läkemedlet är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges Ketalar
  3. Hur Ketalar ges
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur läkemedlet ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad läkemedlet är och vad det används för


  • Ketalar tillhör gruppen anestesiläkemedel, som används för nedsövning under operationer eller diagnostiska ingrepp.

  • Ketalar kan ges ensamt som enda anestesiläkemedel eller i kombination med andra anestesiläkemedel.

  • Ketalar kan användas före eller som tilläggsbehandling vid regional bedövning.

  2. Vad du behöver veta innan du ges Ketalar

  Du ska inte ges Ketalar:


  • om du är allergisk mot ketamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

  • om högt blodtryck utgör en allvarlig risk för dig,

  • om du har ett sjukdomstillstånd som kallas eklampsi eller preeklampsi (en graviditetskomplikation som orsakar förhöjt blodtryck).

  Om något av de ovan nämnda gäller dig, ska detta läkemedel inte ges åt dig.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Ketalar om något av följande gäller dig. Detta hjälper dem att avgöra om Ketalar är lämpligt för dig.


  • om du har minskad blodvolym, är uttorkad eller har hjärtsjukdom, särskilt kranskärlssjukdom (t.ex. hjärtsvikt, kärlkramp eller hjärtinfarkt),

  • om du har förhöjt blodtryck eller snabb hjärtrytm,

  • om du har förhöjt tryck i hjärnan eller ryggmärgen eller skador eller sjukdomar i centrala nervsystemet,

  • om du har förhöjt tryck i ögat (t.ex. grön starr) eller om du ska undersökas eller opereras i ögat där en höjning av trycket i ögat är olämpligt,

  • om du har alkoholproblem eller är alkoholpåverkad,

  • om du har neurotiska drag eller psykisk sjukdom (t.ex. schizofreni och akut psykos),

  • om du har akut intermittent porfyri (nedsatt funktion hos vissa blodbildande enzymer som kan ge ökad utsöndring av porfyriner och missfärgning av urinen),

  • om du har överaktiv sköldkörtel (hypertyreos) eller står på behandling med sköldkörtelpreparat,

  • om du har infektion i lungorna eller övre luftvägarna,

  • om du har hjärnskada, huvudskada, skada på ögongloben eller vattenskalle,

  • om du har leversjukdom,

  • om du tidigare har missbrukat eller varit beroende av droger.

  Öppenvårdbehandling

  Efter öppenvårdbehandling bör man inte gå hem själv och bör avstå från alkohol under det närmaste dygnet.

  Andra läkemedel och Ketalar

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Ketalar kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:


  • Samtidig användning av teofyllin och Ketalar bör undvikas då detta lättare kan ge kramp.

  • Ketalar kan förlänga den muskelavslappande effekten av suxameton.

  • Ketalar kan förstärka den muskelavslappande effekten av atracurium och även ge andningsnedsättning med andnöd.

  • Medicinering med diazepam förstärker effekten av Ketalar.

  • Vid samtidig användning av Ketalar och vasopressin har blodtryckshöjande effekt setts.

  • Barbiturater, narkotika och narkosmedel som inandas kan, om de används samtidigt med Ketalar, förlänga uppvaknandet.

  • Samtidig användning av Ketalar (speciellt vid höga doser eller om det administrerats snabbt) med narkosmedel som innehåller halogener (s.k. halogenerade anestetika) kan öka risken för utveckling av långsam hjärtrytm, lågt blodtryck eller minskad hjärtminutvolym.

  • Samtidig administrering av Ketalar och andra lugnande läkemedel (t.ex. etanol, fenotiaziner, sederande H1-blockerare eller muskelavslappande medel) kan förstärka effekten på centrala nervsystemet och/eller öka risken för andningsnedsättning.

  • Vid samtidig användning av andra ångestdämpande medel, lugnande läkemedel och sömnmedel kan det vara nödvändigt att minska Ketalardosen.

  • Ketalar motverkar den sömngivande effekten av tiopental.

  • Patienter som tar sköldkörtelhormoner löper ökad risk att utveckla högt blodtryck och snabb hjärtrytm när de får Ketalar.

  • Vid samtidig användning av blodtryckssänkande läkemedel och Ketalar ökar risken för lågt blodtryck.

  • Användning av Ketalar med läkemedel som kan minska aktiviteten av leverenzymet CYP3A4 (t.ex. itrakonazol, flukonazol, klaritromycin, erytromycin, verapamil, diltiazem) kan kräva att dosen av Ketalar minskas.

  • Användning av Ketalar med läkemedel som kan öka aktiviteten av leverenzymet CYP3A4 (t.ex. fenytoin, karbamazepin, Johannesört) kan kräva att dosen av Ketalar ökas.


  Ketalar med mat, dryck och alkohol

  Det rekommenderas att du fastar 4-6 timmar före operation.

  Du bör inte dricka alkohol inom 24 timmar efter att du fått Ketalar.  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du ges detta läkemedel.


  Graviditet

  Användning vid graviditet rekommenderas inte, med undantag för användning vid förlossning. Om läkemedlet ges under förlossningen kan det påverka barnets andningsfrekvens.


  Amning

  Detta läkemedel kan passera över i modersmjölk, men vid rekommenderade doser är risken för påverkan på barnet osannolik. Användning vid amning rekommenderas dock inte.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil och använd inte maskiner inom minst 24 timmar efter att du fått Ketalar. Ketalar sänker reaktionsförmågan vilket kan ha betydelse i situationer då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  3. Hur Ketalar ges

  Ketalar ges endast av eller under ledning av en narkosläkare (en specialist inom anestesi).


  Läkemedlet ges som en långsam injektion i ett blodkärl (intravenöst) eller en muskel (intramuskulärt). Vid behov kan injektionen upprepas eller så kan preparatet ges som ett dropp (infusion).


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta en läkare eller sjuksköterska.


  Om du har fått för stor mängd av Ketalar

  Eftersom detta läkemedel kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal är det osannolikt att du kommer att få för stor mängd läkemedel.  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar är mestadels relaterade till dos och injektionshastighet samt försvinner oftast utan behandling.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


  • allucinationer, onormala drömmar, mardrömmar, förvirring, upprördhet, onormalt beteende.

  • Ökade kroppsrörelser (t.ex. muskelryckningar) som kan likna krampanfall och ökade ögonrörelser.

  • Dubbelseende.

  • Förhöjt blodtryck, snabb hjärtrytm.

  • Snabbare andning.

  • Illamående, kräkningar samt ökad salivutsöndring.

  • Hudrodnad, mässlingslikt utslag.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • Anorexi.

  • Ångest, oro.

  • Ökat tryck i ögat.

  • Oregelbunden eller långsam hjärtrytm.

  • Lågt blodtryck.

  • Effekter på andningen, kramp i struphuvudets muskler.

  • Hudutslag.

  • Ökad muskelspänning.

  • Smärta och/eller utslag vid injektionsstället.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

  • Allvarliga allergiska reaktioner.

  • Delirium, ”flashback”, nedstämdhet, sömnlöshet, desorientering.

  • Lungsjukdom, andnöd.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • Avvikande leverfunktionsvärden, leverskada vid långvarig användning (>3 dagar) eller läkemedelsmissbruk.

  5. Hur läkemedlet ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Ljuskänsligt. Förvaras i ytterkartongen.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är ketamin. 1 ml innehåller ketaminhydroklorid motsvarande 10,0 mg respektive 50,0 mg ketamin.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid (endast i 10 mg/ml injektionsvätska), benzetoniumklorid, vatten till injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Injektionsflaska av glas.


  Förpackningsstorlek

  10 mg/ml: 1x20 ml

  50 mg/ml: 1x10 ml, 10x10 ml


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning


  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Telefon: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-06


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Ketalar bör endast administreras av eller under ledning av anestesiologiskt utbildad läkare. Utrustning för att säkerställa livsviktiga funktioner bör finnas tillgänglig.


  Ketalar är endast blandbart med glukos 50 mg/ml och med natriumklorid 9 mg/ml.


  Ketalar är kemiskt inkompatibelt med barbiturater (fällning), varför dessa ej får administreras genom samma kanyl.


  Hållbarhet efter tillsats till infusionslösning högst 12 timmar.


  Efter öppnande av injektionsflaska: Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart, såvida inte öppningsmetoden utesluter risk för mikrobiell kontaminering. Oanvänd produkt ska kasseras efter dosering.


  Parenterala läkemedel ska kontrolleras visuellt avseende partiklar och missfärgning före administrering när detta är möjligt.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.