Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Imdur® Depottablett 30mg Plastburk, 100depottabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Isosorbidmononitrat Varunummer: 171306 Apotekets varuid: 12988
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Imdur är och vad det används för

  Imdur verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.

  Imdur används som förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).

  Isosorbidmononitrat som finns i Imdur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Imdur

  30 mg, 60 mg, 120 mg depottabletter
  isosorbidmononitrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Imdur är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Imdur
  3. Hur du använder Imdur
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Imdur ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Imdur är och vad det används för

  Imdur verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.


  Imdur används som förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).


  Isosorbidmononitrat som finns i Imdur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Imdur

  Använd inte Imdur

  • om du är allergisk mot isosorbidmononitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid chock

   • vid lågt blodtryck

   • vid sjukdom i hjärtmuskulaturen (konstriktiv kardiomyopati)

   • vid vissa sjukdomar i hjärtsäcken (konstriktiv perikardit, perikardell tamponad)

   • samtidigt med fosfodiesteras typ 5 hämmare, som till exempel Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) och Levitra (vardenafil)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Imdur om du har någon av följande sjukdomar:

  • hjärnskada

  • hjärtsjukdom

  • nedsatt syrgashalt i blodet (hypoxemi)

  • blodbrist (anemi)

  • nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreoidism)

  Andra läkemedel och Imdur

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Imdur.

  När du behandlas med Imdur får du inte använda fosfodiesteras typ 5 hämmare, som till exempel Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) och Levitra (vardenafil), som används mot impotens (erektil dysfunktion).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad.


  Amning

  Man vet inte om isosorbidmononitrat passerar över i modersmjölk.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Imdur kan försämra reaktionsförmågan, då yrsel kan förekomma när du tar läkemedlet, vilket du bör tänka på vid t ex bilkörning eller användning av maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Imdur

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Rekommenderad dos är 60 mg 1 gång dagligen.


  Tabletterna för de lägre styrkorna, 30 mg och 60 mg, är delbara. Hel eller delad tablett får inte tuggas eller krossas och ska sväljas med minst 1/2 glas vätska.

  Innehållet i Imdur tabletten är omgivet av ett skal, som kan passera opåverkat genom tarmen. Tabletten kan alltså se helt intakt ut, medan det verksamma ämnet lösts ut under vägen genom magtarmkanalen.

  Om du använt för stor mängd av Imdur

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Imdur

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • huvudvärk (huvudvärken försvinner efter någon veckas behandling)

  • lågt blodtryck som kan ge yrsel och illamående

  • ökad puls.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • kräkningar

  • diarré.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • svimningsanfall

  • hudutslag

  • klåda.


  Enstaka fall av muskelvärk (myalgi) har rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Imdur ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Exp”.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön 

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 depottablett innehåller:

  • Den aktiva substansen är: isosorbidmononitrat 30 mg, 60 mg respektive 120 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, kiseldioxid, paraffin, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, natriumaluminiumsilikat, makrogol, färgämne (titandioxid E171), färgämne (järnoxid E172); endast i 30 mg och 60 mg depottabletter.


  Övriga innehållsämnen finns med för att depottabletten ska gå att tillverka.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Depottabletter 30 mg: rosa, ovala med skåra, märkta A/II.

  Depottabletter 60 mg: ljust gula, ovala med skåra, märkta A/ID.

  Depottabletter 120 mg: vita, ovala, märkta A/IF.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, tel 08 - 553 26 000  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.