Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Doxyferm® Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20mg/ml Ampull, 5x5ml

292:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Doxycyklin Varunummer: 441410 Apotekets varuid: 18838
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD DOXYFERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Doxyferm är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas tillväxt.


  Doxyferm används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit), Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxyferm används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner inte givit önskad effekt.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Doxyferm

  20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
  doxycyklin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD DOXYFERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU GES DOXYFERM
  3. HUR DOXYFERM ANVÄNDS
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR DOXYFERM SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD DOXYFERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Doxyferm är ett antibiotikum som förhindrar bakteriernas tillväxt.


  Doxyferm används vid behandling av lunginflammation, akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit), Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen. Borreliainfektioner efter fästingbett. Doxyferm används även vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot penicilliner eller då behandling med penicilliner inte givit önskad effekt.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU GES DOXYFERM

  Du ska inte ges Doxyferm

  Om du är allergisk mot doxycyklin, tetracykliner eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Doxyferm om du har myastenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna).


  Barn under 8 år bör endast behandlas med Doxyferm på bestämd ordination av läkare därför att denna typ av läkemedel (tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande skelettet.


  På grund av risken för allergiska hudreaktioner bör du undvika solning, även solning i solarier, under behandlingstiden och ytterligare minst 5 dygn efter det att behandlingen har avslutats.


  Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.


  Andra läkemedel och Doxyferm

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Följande läkemedel bör undvikas vid behandling med Doxyferm:

  • antacida (för behandling av sura uppstötningar)

  • järnmedicin

  • kinapril (mot högt blodtryck)

  • didanosin (mot virusinfektioner)

  • atovakvon (mot lunginflammation (pneumocystis carinii) och malaria)

  • antibakteriella läkemedel som innehåller penicillin

  Följande läkemedel kan minska effekten av Doxyferm om de tas samtidigt:

  • kalcium (bör tas minst 3 timmar före eller efter Doxyferm)

  • rifampicin (mot tuberkulos)

  • fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi)

  Om du vid långtidsbehandling samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med din läkare innan du använder Doxyferm, eftersom dosen för antikoagulantia kan behöva sänkas.

  Doxyferm med alkohol

  Effekten av Doxyferm kan påverkas vid samtidigt intag av alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


  Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Doxyferm under graviditet annat än på bestämd ordination av läkare.


  Doxyferm går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Doxyferm har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DOXYFERM ANVÄNDS

  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

  Läkaren kommer att förklara för dig exakt hur mycket Doxyferm du kommer att få likaväl som hur ofta och hur länge. Detta är beroende på vilken typ av infektion du har och hur allvarlig den är.

  Din läkare kommer att ge varje dos genom långsam infusion (dropp) via en ven ut i blodomloppet. Infusionstiden kan variera från ½ timme till 6 timmar.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart sjukvårdspersonal om du får något av följande:

  • Hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter och/eller ansiktssvullnad (anafylaktisk reaktion). Läkaren kan behöva avbryta din behandling.

  • Hudförändringar eller en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (erythema multiforme, mukokutant syndrom).

  Dessa biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.


  Andra biverkningar som kan förekomma:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Illamående, kräkningar, diarré.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Hud- och nässelutslag

  • Överkänslighet mot solljus (se även avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

  • Nagelavlossning

  • Förhöjt tryck i huvudet (som kan ge symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa)

  • Inflammation i tjocktarmen

  • Läkemedelsreaktion som kan yttra sig som feber, hudutslag, förändrad blodbild, förstorade lymfkörtlar och påverkan på inre organ (DRESS-syndrom).

  Svampöverväxt i munnens eller slidans slemhinnnor kan ibland uppstå beroende på att den normala bakteriefloran påverkats, och kan orsaka inflammation. Om besvär uppträder och kvarstår under flera dagar eller upplevs som svåra, kontakta läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR DOXYFERM SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Doxyferm koncentrat till infusionsvätska är ljuskänsligt och ska därför förvaras i ytterkartongen. Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Efter spädning bör infusionslösningen förbrukas inom 6 timmar. Lösningen ska skyddas mot direkt solljus.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är doxycyklin. 1 ml koncentrat till infusionsvätska innehåller doxycyklinhyklat motsvarande 20 mg doxycyklin.

  • Övriga innehållsämnen är etanolamin, magnesiumkloridhexahydrat, povidon, acetylcystein och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

  Klar, gulaktig vätska.

  Glasampuller 5 x 5 ml. 1 ampull à 5 ml innehåller 100 mg doxycyklin.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  ratiopharm GmbH

  Graf-Arco Strasse 3

  D-89079 Ulm

  Tyskland


  Lokal företrädare

  Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn.  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-10-17

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Egenskaper hos läkemedelsformen

  Doxyferm koncentrat till infusionsvätska har pH 5,6 (5,1-6,1).


  Blandbarhet

  Doxyferm koncentrat till infusionsvätska är blandbart med följande infusionslösningar:

  Glukos 50 mg/ml

  Glukos 100 mg/ml

  Natriumklorid 9 mg/ml

  Ringer-Acetat

  Vamin-Glukos 9 g N/l


  Observera att endast klara lösningar ska användas. Generellt gäller att andra farmaka inte ska tillsättas infusionslösningen.


  Färdigställande av infusionslösning

  100 mg (ampull 5 ml) blandas med 100 ml lämplig infusionslösning (se under Blandbarhet). Denna spädning ger en koncentration av 1 mg/ml. Lösningar med lägre koncentration än 0,1 mg/ml eller högre än 1 mg/ml ska inte användas.


  Rekommenderad infusionstid

  Dosering enligt läkares ordination.

  100 mg Doxyferm i 100 ml alternativt 100-200 mg i 200 ml ges under ½-2 timmar, eller 100-200 mg i 500-1000 ml under 2-4 timmar. Infusionstiden kan varieras från ½ timme till 6 timmar. Infusionstiden får dock inte understiga ½ timme.


  Hållbarhet

  Efter spädning bör infusionslösningen förbrukas inom 6 timmar. Lösningen ska skyddas mot direkt solljus.


  Förvaring

  Doxyferm koncentrat till infusionsvätska är ljuskänsligt och ska därför förvaras i ytterkartongen. Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C).

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.