Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Doloproct Suppositorium 1mg/40mg Strip, 10suppositorier

Snabbfakta
Verksamt ämne: Lidokain, Fluokortolon Varunummer: 448217 Apotekets varuid: 14043
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Doloproct är och vad det används för

  Doloproct innehåller två olika aktiva substanser: fluokortolonpivalat och lidokainhydroklorid.

  Doloproct används hos vuxna för lindring av:

  Doloproct kan inte ta bort orsakerna till hemorrojdsjukdom och inflammation i ändtarmens slemhinna (icke-infektiös proktit).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Doloproct

  1 mg/40 mg suppositorier
  fluokortolonpivalat, lidokainhydroklorid (vattenfri)
  hårt fett.

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Doloproct är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Doloproct
  3. Hur du använder Doloproct
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Doloproct ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Doloproct är och vad det används för

  Doloproct innehåller två olika aktiva substanser: fluokortolonpivalat och lidokainhydroklorid.

  • Den aktiva substansen fluokortolonpivalat tillhör gruppen kortikosteroider. Den minskar produktionen av ämnen som orsakar inflammation i kroppen. Detta lindrar besvär såsom svullnad, klåda och sveda.

  • Den aktiva substansen lidokainhydroklorid tillhör gruppen lokalanestetika. Den bedövar det område där den appliceras. Detta lindrar smärta och klåda i det området.

  Doloproct används hos vuxna för lindring av:

  • knölformig förstoring av blodkärl runt anus (hemorrojdsjukdom)

  • inflammation i ändtarmens slemhinna (icke-infektiös proktit).

  Doloproct kan inte ta bort orsakerna till hemorrojdsjukdom och inflammation i ändtarmens slemhinna (icke-infektiös proktit).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Doloproct

  Använd inte Doloproct

  • om du är allergisk mot fluokortolonpivalat, lidokainhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har infektioner i huden runt anus och om du har symtom på följande besvär i detta område:

  • hudskador orsakade av syfilis eller tuberkulos

  • vattkoppor (infektion av varicella zostervirus)

  • vaccinationsreaktioner

  • herpesinfektion i könsorganen (herpes genitalis).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Doloproct suppositorier.

  • Var försiktig så att Doloproct inte kommer i kontakt med ögonen. Tvätta händerna noga efter användning!

  • Om du märker att Doloproct har blivit mjuka på grund av värme: lägg dem i kallt vatten utan att öppna aluminiumfolieremsorna. Vänta tills de blir hårda och använd sedan Doloproct suppositorier enligt läkarens anvisningar.

  Barn och ungdomar

  Användning av Doloproct rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år på grund av otillräckliga uppgifter om säkerhet och effekt.

  Andra läkemedel och Doloproct

  Eftersom Doloproct även innehåller den aktiva substansen lidokain, ska du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm (arytmi).

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  För att förhindra att ditt ofödda barn utsätts för någon risk, ska du undvika att använda Doloproct när du är gravid, särskilt under de första tre månaderna.


  Amning

  I allmänhet bör du inte använda Doloproct under en längre period för att undvika att ditt barn får i sig läkemedlet genom bröstmjölken. Använd läkemedlet endast om din läkare säger att du ska göra det.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Doloproct har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Doloproct innehåller hårt fett.


  3. Hur du använder Doloproct

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosering och administreringssätt

  Om din läkare inte har ordinerat något annat för du in ett suppositorium djupt i anus två gånger per dag, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Senare, när symtomen har förbättrats, räcker det oftast med en gång per dag.


  Administreringssätt

  Använd Doloproct efter att du har tömt tarmen.


  Följ instruktionerna nedan när du använder Doloproct suppositorier:

  • rengör analområdet noggrant före användning

  • öppna remsan

  • för in suppositoriet djupt i anus

  • tvätta händerna.

  Behandlingstid

  Om inte annat rekommenderas, ska Doloproct suppositorier inte användas under längre tid än två veckor.

  Om du använt för stor mängd av Doloproct

  Det finns ingen akut risk för förgiftning om du tar för mycket Doloproct vid ett enda användningstillfälle.

  Om du av misstag sväljer Doloproct suppositorier

  • kan den aktiva substansen lidokain förändra hjärtfunktionen (till exempel långsammare hjärtrytm eller i extrema fall hjärtstillestånd)

  • kan du utveckla symtom relaterade till centrala nervsystemet (till exempel kramper, andnöd eller i extrema fall nedsatt andningsförmåga).

  De förväntade symtomen beror på dosen. För att förhindra eventuella skadliga konsekvenser när du har svalt Doloproct ska du omedelbart kontakta din läkare.

  Om du har glömt att använda Doloproct

  Om du har glömt att använda Doloproct, använd läkemedlet så snart du upptäcker det. Om det snart är dags för nästa dos ska du dock hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Doloproct

  Avbryt inte behandlingen med Doloproct utan att rådfråga din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Doloproct orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar kan förekomma vid behandling med Doloproct. De gäller bara huden i analområdet:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter):

  • sveda i huden

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter):

  • hudirritation (till exempel rodnad)

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  Allergiska reaktioner (till exempel utslag) mot något av innehållsämnena i Doloproct kan inte uteslutas.


  Om du använder Doloproct suppositorier under en längre period (mer än 4 veckor) finns det risk för att du kan utveckla lokala hudreaktioner, såsom

  • förtunnad hud (atrofi)

  • förstorade blodkärl som blir synliga på hudytan (telangiektasier).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Doloproct ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och remsorna efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Använd inte detta läkemedel om du märker att suppositorierna inte är gulvita.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är fluokortolonpivalat och lidokainhydroklorid (vattenfri).

  1 suppositorium innehåller

  • 1 mg fluokortolonpivalat och

  • 40 mg lidokainhydroklorid (vattenfri).

  • Övriga innehållsämnen är hårt fett.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Doloproct suppositorier är gulvita till färgen.

  Doloproct suppositorier finns i askar innehållande laminerade remsor av aluminiumfolie med suppositorier.


  Det finns tre förpackningsstorlekar:

  • 3 suppositorier

  • 10 suppositorier

  • 120 suppositorier (sjukhusförpackning)

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Doloproct finns även som rektalkräm.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bayer AB

  Box 606

  SE-169 26 Solna


  Tillverkare

  Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

  Via E. Schering 21

  20090 Segrate (Milano)

  Italien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Tyskland, Estland, Ungern, Lettland, Slovakien, Spanien, Sverige, Malta, Österrike, Litauen och Slovenien - Doloproct

  Italien - Serekis


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-08-31


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.